ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

คณาจารย์และบุคลากรของหลักสูตรพืชสวน
คุณวุฒิ : 1. DOCTOR OF PHILOSOPHY (Horticulture), University of Hawaii
2. Master of Science (Postharvest Physiology) , Oregon State University
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ : 1. ไม้ผลเขตร้อน
2. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ตัดดอกเขตร้อน
3. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผลเศรษฐกิจ
4. สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
คุณวุฒิ : 1. Doctor of Science in Agriculture (Horticulture),National University Corporation Ehime University
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ : 1. การช่วยชีวิตลูกผสม
2. การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอก
3. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการปรับปรุงพันธุ์
4. การย้ายยีนในไม้ดอก
คุณวุฒิ : 1. Doktor der Agrarwissenschaften (Agricultural), The University of Hohenheim
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (พืชศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ : 1. Carbohydrate analysis
2. Hormones analysis
3. RIA (Radioimmuno assay)
4. ขยายพันธุ์พืช
คุณวุฒิ : 1. DOCTOR OF PHILOSOPHY (Plant Biology),University of California Davis
2. Master of Science (Plant Biology),University of California Davis
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤษศาสตร์),มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ : 1. ธาตุอาหารพืช (Plant nutrition)
2. พันธุกรรมพืช (Plant genetic)
คุณวุฒิ : 1. DOCTOR OF PHILOSOPHY (Horticulture),National University Corporation Ehime University
2. Master of Science (Agriculture),Kagawa University
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ : 1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
2. เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก
3. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอก
คุณวุฒิ : 1. DOCTOR OF PHILOSOPHY (Horticulture),National Chung Hsing University
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (พืชศาสตร์-ไม้ผล), สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจั
ความเชี่ยวชาญ : 1. เทคนิคการผลิตองุ่น และกีวีฟรุต แบบประณีตเพื่อคุณภาพ (Intensive technology to produce grapes and kiwifruits)
2. เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลแบบต่างๆ และเทคนิคการผลิตกล้าไม้ผล (Propagation and seedling product technology)>
คุณวุฒิ : 1. DOCTOR OF PHILOSOPHY (Plant Genetics),National University Corporation Ehime University
2. Master of Science (Agriculture),Kagawa University
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ : 1. พันธุศาสตร์ (Plant genetic)
2. การปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant breeding)
3. ระบบการปลูกพืช (Cropping system)
คุณวุฒิ : 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (พืชศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ : 1. การขยายพันธุ์ไม้ผล
2. การผลิตลำไยนอกฤดู
3. สรีรวิทยาการออกดอกของไม้ผล
คุณวุฒิ : 1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (พืชศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ : 1. การขยายพันธ์พืช (Plant Propagation)
2. สรีรวิทยาการออกดอกของไม้ผล (Physiology of flowering in fruit crops)
3. ธาตุอาหารพืช และการจัดการสวนไม้ผล (Plant Nutrition and Orchard management)
4. สรีรวิทยาความเครียดของพืช (Plant Stress Physiology)
คุณวุฒิ : 1. Doctor of Philosophy in Agricultural Science (Science of Biological Resources), Gifu University
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ : 1. การปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant genetics and breeding)
2. ชีวโมเลกุลทางพืช (Plant molecular biology)
3. เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช (Plant biotechnology)
คุณวุฒิ : 1. Doctor of Philosophy (Plant Soil and Environmental Sciences),The University of Warwick
2. Master of Science (Horticulture),University of Reading
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา-หลักสูตรพิสิฐวิธาน),มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ : 1. ระยะการเติบโตของพืช (Juvenility in plants)
2. การควบคุมการออกดอกระดับยีน (Molecular genetics of flowering time)
3. สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการออกดอกของพืช (Environmental Effects of flowering)
คุณวุฒิ : 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชสวน),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์-พืชผัก),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ : 1. การผลิตผัก (Vegetable production)
2. การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก (Vegetable seed production)
3. การแสดงเพศดอกของแตงกวา (Sex expression in cucumber)
คุณวุฒิ : 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พันธุศาสตร์),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชสวน),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์-พืชผัก),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ : 1. การปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีมาตรฐานและการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือก (Conventional plant breeding and Molecular marker assisted selection)
2. พันธุศาสตร์ (Genetics)
3. การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก (Vegetable seed production)
คุณวุฒิ : 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชสวน),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (พืชผัก),สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ : 1. การปรับปรุงพันธุ์ผัก
2. การผลิตผัก
3. การผลิตผักในมุ้งตาข่าย
4. การผลิตผักและเห็ดเศรษฐกิจ
5. การผลิตผักอินทรีย์
6. การผลิตพืชผักเฉพาะอย่าง
7. การผลิตพืชผักประเภทหัว
8. การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
คุณวุฒิ : 1. Doctor of Philosophy (Agriculture Science),National Chiayi University
2. Master of Science (Horticultural Science),National Chiayi University
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์-พืชสวนประดับ),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ : 1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant tissue culture)
2. การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ (Orchid propagation)
3. การปลูกเลี้ยงไม้ดอก ไม้ประดับ (Ornamental Horticulture production)