ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> พืชสวน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ หัวข้อ “นิเวศวิทยาป่าไม้ พื้นที่ป่าดอยสุเทพ-ปุย” และเทคนิคการเพาะชำกล้าไม้ป่าเบื้องต้น จากนั้นได้เข้าศึกษาและทำกิจกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านผานกกกและหมู่บ้านใกล้เคียง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณน้ำฤทัย วันสา หัวหน้าโครงการฯ/นักวิชาการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ของโครงการฯเข้าร่วมด้วยเมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 20:43 น.

1
  • 2022-09-14-20-43-56-510638nzK.jpg
  • 2022-09-14-20-43-56-544565jR9.jpg
  • 2022-09-14-20-43-57-074495fhA.jpg
  • 2022-09-14-20-43-57-141721IK6.jpg
  • 2022-09-14-20-43-57-587948PT9.jpg
  • 2022-09-14-20-43-57-630019BDI.jpg
  • 2022-09-14-20-43-58-036860fkX.jpg
  • 2022-09-14-20-43-58-109499jmG.jpg

หน้าที่ 1
1