ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด หัวหน้าศูนย์พืชกระท่อมแห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคุณสุจิรา อรุณพิพัฒน์ (คุณนุ้ย) และคณะผู้บริหารจาก บริษัท เอเวอร์มอร์ จำกัด ในการปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก Hemp Seed Oil และพืชกระท่อม ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ผลิต...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี อารีศรีสม และดร. นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ เป็นวิทยากรกิจกรรม “การแปรรูปเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2564 ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรพระธาตุผาเงา ตำบล...อ่านต่อ
- อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี ผู้อำนวยการศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ร่วมบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ เกี่ยวกับ “การดูและอนุบาลไม้ด่าง จากการเลี้ยงเนื้อเยื่อ” ในรายการกล้าลองกล้าลุยซึ่งดำเนินรายการโดย คุณต้นกล้า –อนันต์ชัย ปันชู ทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 7 ณ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ) เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ...ภาพ/ข่าว: อ.ดร.จุฑามาศ พิลาดี...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิต กรรมการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ บรรณาธิการวารสารผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยทีมงาน ให้การต้อนรับคณบดีวิทยาลัยนานาและผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. สนิท สิทธิผู้อำนวยการสำนักสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเพื่อหารือเกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความนานาชาติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา โครงการทำบุญทอดผ้าป่า ประจำปีการศึกษา 2564   ลงเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 10:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 2 ครั้ง

- ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2564   ลงเมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 15:24 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 2 ครั้ง

- ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก National Chung Hsing University 2022   ลงเมื่อ วันที่ 14 กันยายน เวลา 14:06 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 19 ครั้ง

- บ.โกลคอนดา เอเชีย จก. รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 14 กันยายน เวลา 14:00 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 17 ครั้ง

- โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester ณ Kagoshima University   ลงเมื่อ วันที่ 10 กันยายน เวลา 14:20 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 18 ครั้ง

- ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา โครงการทำบุญทอดผ้าป่า ประจำปีการศึกษา 2564   ลงเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 10:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 2 ครั้ง

- ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคระผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564   ลงเมื่อ วันที่ 7 กรกฏาคม เวลา 8:41 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 29 ครั้ง

- บ.เอ๊กโซติค ฟู้ด จก. (มหาชน) - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:32 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 61 ครั้ง

- บ.เดอะ คีบัน (ประเทศไทย) จก. - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:31 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 58 ครั้ง

- ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุน บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด   ลงเมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 9:04 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 72 ครั้ง

- บ.โกลคอนดา เอเชีย จก. รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 14 กันยายน เวลา 14:00 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 17 ครั้ง

- บ.เอสเควี ยูนิตี้ ซัพพลาย จำกัด ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 7 กันยายน เวลา 14:29 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 15 ครั้ง

- ประกาศรับสมัครงาน บ.สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จก.   ลงเมื่อ วันที่ 15 กรกฏาคม เวลา 15:58 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 33 ครั้ง

- บ.อาหารสากล จก. (UFC) - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:31 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 57 ครั้ง

- บ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จก. - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:25 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 56 ครั้ง

- ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2564   ลงเมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 15:24 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 2 ครั้ง

- ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก National Chung Hsing University 2022   ลงเมื่อ วันที่ 14 กันยายน เวลา 14:06 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 19 ครั้ง

- โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester ณ Kagoshima University   ลงเมื่อ วันที่ 10 กันยายน เวลา 14:20 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 18 ครั้ง

- ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท ด้าสโก้ จำกัด   ลงเมื่อ วันที่ 1 กรกฏาคม เวลา 8:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 34 ครั้ง

- ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564   ลงเมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน เวลา 8:59 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 42 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- "รวมพี่น้องสร้างสรรค์สามัคคี 45 ปี พืชไร่แม่โจ้"
- "แฮกนาปลูกข้าว" โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วีดิทัศน์ทั้งหมด