ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา อินสลุด และอาจารย์ ดร. จักรพงษ์ กางโสภา อาจารย์สาขาวิชาพืชไร่ พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้างานวิจัย ภายใต้ โครงการการพัฒนา Lanna Grain Hub เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ภาคเหนือและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และกรมการข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวสะ...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2564 เมื่อวันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : ภาพ/เลขานุการคณบดีฯ...อ่านต่อ
- งานบริการการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดจัดประชุมการจัดทำ OBE และ PLO หลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ กันทะรส อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องบรรยาย PT...อ่านต่อ
- อาจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก อาจารย์สังกัดสาขาวิชาพืชไร่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 โดยมีนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 84 พรรษา เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- บ.เอ๊กโซติค ฟู้ด จก. (มหาชน) - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:32 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 25 ครั้ง

- บ.เดอะ คีบัน (ประเทศไทย) จก. - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:31 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 25 ครั้ง

- บ.อาหารสากล จก. (UFC) - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:31 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 24 ครั้ง

- บ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จก. - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:25 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 22 ครั้ง

- บ.พีบี วัลเล่ย์ (เชียงราย) จก. - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:24 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 28 ครั้ง

- บ.เอ๊กโซติค ฟู้ด จก. (มหาชน) - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:32 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 25 ครั้ง

- บ.เดอะ คีบัน (ประเทศไทย) จก. - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:31 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 25 ครั้ง

- ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุน บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด   ลงเมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 9:04 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 39 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการแลกเปลี่ยนจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright Thailand)   ลงเมื่อ วันที่ 22 มกราคม เวลา 9:38 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 36 ครั้ง

- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้   ลงเมื่อ วันที่ 5 มกราคม เวลา 9:30 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 43 ครั้ง

- บ.อาหารสากล จก. (UFC) - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:31 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 24 ครั้ง

- บ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จก. - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:25 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 22 ครั้ง

- บ.พีบี วัลเล่ย์ (เชียงราย) จก. - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม เวลา 9:24 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 28 ครั้ง

- บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม เวลา 11:01 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 40 ครั้ง

- รับสมัคร เจ้าหน้าที่เกษตร ด่วน   ลงเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10:35 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 54 ครั้ง

- โครงการสอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ 2021   ลงเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม เวลา 10:32 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 28 ครั้ง

- นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศไต้หวัน 2564   ลงเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม เวลา 11:05 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 30 ครั้ง

- โครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ ก.พ.64   ลงเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม เวลา 11:01 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 31 ครั้ง


- ทุนรัฐบาลออสเตรีย 2021-2022   ลงเมื่อ วันที่ 5 มกราคม เวลา 9:31 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 42 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- "รวมพี่น้องสร้างสรรค์สามัคคี 45 ปี พืชไร่แม่โจ้"
- "แฮกนาปลูกข้าว" โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วีดิทัศน์ทั้งหมด