ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมพิธีแถลงข่าว แม่โจ้-โมเดล ลดหมอกควันไฟป่าร่วมด้วยช่วยกันจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างครบวงจรและยั่งยืน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 พิธีแถลงข่าวดังกล่าวจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งบูรณาการองค์ความรู้ ในด้านต่างๆ ทั้งด้านเกษตร เทคโนโลยี นวัตกรรมการบริหารจัดก...อ่านต่อ
- งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร ระหว่างวันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2563 ณ ร้านดอกไม้ ปลายนา กาแฟ & ฟาร์มสเตย์ Cafe' de la Flora & Farm stay ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีผู้นำนักศึกษา จากสาขาต่างๆ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 7 สาขา ได้แก่ 1.สาขาวิชาพืชไร่ 2.สาขาวิชาพืชสวน 3. สาขาวิชาอารักขาพืช 4. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 5.สาข...อ่านต่อ
- นางกนกพร นันทดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นำบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2564 แก่คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คระผลิตกรรมการเกษตร...อ่านต่อ
- อาจารย์ ดร.กุลชา ชยรพ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอารักขาพืช เข้าร่วมจัดรายการวิทยุ คณะผลิตกรรมการเกษตรพบชุมชน หัวข้อ "สมุนไพรพื้นบ้านกับการดูแลสุขภาพ” ทางคลื่นความถี่ FM.95.5 MHz สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินรายการโดยนางสาวเขมินทรา ติ๊บปัญญา และ นางสาวปาณิศา คตงสมจิตต์ เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด


- ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการแลกเปลี่ยนจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright Thailand)   ลงเมื่อ วันที่ 22 มกราคม เวลา 9:38 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 0 ครั้ง

- ทุนรัฐบาลออสเตรีย 2021-2022   ลงเมื่อ วันที่ 5 มกราคม เวลา 9:31 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 8 ครั้ง

- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้   ลงเมื่อ วันที่ 5 มกราคม เวลา 9:30 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 8 ครั้ง

- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุน บริษัท ดาสโก้ จำกัด   ลงเมื่อ วันที่ 5 มกราคม เวลา 9:30 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 8 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการแลกเปลี่ยนจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright Thailand)   ลงเมื่อ วันที่ 22 มกราคม เวลา 9:38 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 0 ครั้ง

- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้   ลงเมื่อ วันที่ 5 มกราคม เวลา 9:30 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 8 ครั้ง

- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุน บริษัท ดาสโก้ จำกัด   ลงเมื่อ วันที่ 5 มกราคม เวลา 9:30 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 8 ครั้ง

- ประกาศสมัครขอรับทุนการศึกษา "Simon N. Groot Scholarship" ของกลุ่ม บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีดส์ จำกัด   ลงเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:22 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 17 ครั้ง

- ประกาศทุนการศึกษาของ มูลนิธิอายิโนะโมะโตะ ประจำปีการศึกษา 2563   ลงเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:00 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 15 ครั้ง

- รับสมัคร เจ้าหน้าที่เกษตร ด่วน   ลงเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10:35 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 12 ครั้ง

- ร้านอาหารคุ้มขันโตกรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:16 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 165 ครั้ง

- องค์การสวนพฤษศาสตร์ประกาศรับสมัครงาน ถึงวันที่ 28 ก.พ.2562   ลงเมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:12 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 261 ครั้ง

- บ.ปริ๊นเซสฟูดส์ รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:22 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 422 ครั้ง

- บริษัท สหภัณฑ์ส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 9:13 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 176 ครั้ง


- ทุนรัฐบาลออสเตรีย 2021-2022   ลงเมื่อ วันที่ 5 มกราคม เวลา 9:31 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 8 ครั้ง


- กำหนดการสอบวัดความรอบรู้ความสามารถทางด้าน ICT (รอบพิเศษ)   ลงเมื่อ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:29 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 18 ครั้ง

- ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาประเทศฮังการี   ลงเมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:27 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 15 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- "รวมพี่น้องสร้างสรรค์สามัคคี 45 ปี พืชไร่แม่โจ้"
- "แฮกนาปลูกข้าว" โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วีดิทัศน์ทั้งหมด