ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิจัยและบริการวิชาการ ให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2565 ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร 4 ประเภท ดังนี้ 1)ประเภทนักวิจัยยอดเยี่ยม - เป็นผู้มีผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565...อ่านต่อ
- คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดโครงการสื่อสารองค์กรผู้บริหารพบบุคลากร กิจกรรมงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี 2565 และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2565 ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เปิดกิจกรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำ...อ่านต่อ
- ผศ.ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี, ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุด, ผศ.ดร.สุธีระ เหิมฮึก, ผศ.ดร.จักรพงษ์ กางโสภา, อ.ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว และ อ.ดร.รัชนี พุทธา อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมประชุมและลงสำรวจพื้นที่การดำเนินงาน “โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท.” ณ บ้านหัวทุ่ง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2565...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ หัวข้อ “นิเวศวิทยาป่าไม้ พื้นที่ป่าดอยสุเทพ-ปุย” และเทคนิคการเพาะชำกล้าไม้ป่าเบื้องต้น จากนั้นได้เข้าศึกษาและทำกิจกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- ประกาศการให้ทุนการศึกษา มุลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2565   ลงเมื่อ วันที่ 29 กันยายน เวลา 12:40 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 2 ครั้ง

- โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2022 ประเทศญี่ปุ่น   ลงเมื่อ วันที่ 28 กันยายน เวลา 9:00 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 3 ครั้ง

- รับสมัครทุนการศึกษา "พี่แม่โจ้ ธกส.ปันน้ำใจให้น้อง" ประจำปีการศึกษา 2565   ลงเมื่อ วันที่ 19 กันยายน เวลา 10:27 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 7 ครั้ง


- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาออนไลน์ Asia University Virtual Exchang Programe Summer Semester 2022   ลงเมื่อ วันที่ 29 มีนาคม เวลา 10:30 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 51 ครั้ง

- ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา โครงการทำบุญทอดผ้าป่า ประจำปีการศึกษา 2564   ลงเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 92 ครั้ง

- ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคระผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564   ลงเมื่อ วันที่ 7 กรกฏาคม 2564 เวลา 8:41 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 119 ครั้ง

- บ.เอ๊กโซติค ฟู้ด จก. (มหาชน) - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9:32 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 150 ครั้ง

- บ.เดอะ คีบัน (ประเทศไทย) จก. - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9:31 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 166 ครั้ง

- ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุน บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด   ลงเมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:04 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 152 ครั้ง

- บ.โมคา เคมิคอล - ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 4 มีนาคม เวลา 8:37 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 67 ครั้ง

- กลุ่ม บริษัท ไซโย ทริปเปอร์เอ - ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม เวลา 13:59 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 58 ครั้ง

- TCC GROUP ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ เวลา 14:20 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 68 ครั้ง

- บ.แอปโซซายน์ จก.ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 21 มกราคม เวลา 9:38 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 62 ครั้ง

- ประกาศรับสมัครงาน ศูนย์เกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ลงเมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 9:10 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 75 ครั้ง

- ประกาศการให้ทุนการศึกษา มุลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2565   ลงเมื่อ วันที่ 29 กันยายน เวลา 12:40 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 2 ครั้ง

- โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2022 ประเทศญี่ปุ่น   ลงเมื่อ วันที่ 28 กันยายน เวลา 9:00 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 3 ครั้ง

- รับสมัครทุนการศึกษา "พี่แม่โจ้ ธกส.ปันน้ำใจให้น้อง" ประจำปีการศึกษา 2565   ลงเมื่อ วันที่ 19 กันยายน เวลา 10:27 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 7 ครั้ง


- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาออนไลน์ Asia University Virtual Exchang Programe Summer Semester 2022   ลงเมื่อ วันที่ 29 มีนาคม เวลา 10:30 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 51 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- "รวมพี่น้องสร้างสรรค์สามัคคี 45 ปี พืชไร่แม่โจ้"
- "แฮกนาปลูกข้าว" โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วีดิทัศน์ทั้งหมด