ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- ผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตรนำบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม Field Day ภายใต้โครงการ AP Model ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แก่บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้การผลิตและแปรรูพืชสมุนไพรและนัวตกรรมการผลิตกัญชา บรรยายและต้อนรับโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ...อ่านต่อ
- อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นำผู้บริหารและหัวหน้างานเป็นตัวแทนคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ณ อาคารเรือนธรรม์ แม่โจ้ 60 มหาวิทยาลัยแม๋โจ้...อ่านต่อ
- คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1.กิจกรรมใส่บาตรอาหารแห้ง 2.พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ ไหว้เจ้าที่ 3.พิธีทำบุญคณะผลิตกรรมการเกษตร 4. พิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโส คณะผลิตกรรมการเกษตร 5.แข่งขันส้มตำลีลา 6.ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำขนมเทียน (ขนมจ๊...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด


- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาออนไลน์ Asia University Virtual Exchang Programe Summer Semester 2022   ลงเมื่อ วันที่ 29 มีนาคม เวลา 10:30 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 17 ครั้ง

- บ.โมคา เคมิคอล - ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 4 มีนาคม เวลา 8:37 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 33 ครั้ง

- โครงการฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 2021   ลงเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม เวลา 13:59 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 21 ครั้ง

- กลุ่ม บริษัท ไซโย ทริปเปอร์เอ - ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม เวลา 13:59 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 23 ครั้ง

- ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา โครงการทำบุญทอดผ้าป่า ประจำปีการศึกษา 2564   ลงเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 57 ครั้ง

- ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคระผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564   ลงเมื่อ วันที่ 7 กรกฏาคม 2564 เวลา 8:41 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 84 ครั้ง

- บ.เอ๊กโซติค ฟู้ด จก. (มหาชน) - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9:32 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 115 ครั้ง

- บ.เดอะ คีบัน (ประเทศไทย) จก. - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9:31 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 109 ครั้ง

- ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุน บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด   ลงเมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:04 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 120 ครั้ง

- บ.โมคา เคมิคอล - ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 4 มีนาคม เวลา 8:37 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 33 ครั้ง

- กลุ่ม บริษัท ไซโย ทริปเปอร์เอ - ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม เวลา 13:59 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 23 ครั้ง

- TCC GROUP ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ เวลา 14:20 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 38 ครั้ง

- บ.แอปโซซายน์ จก.ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 21 มกราคม เวลา 9:38 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 33 ครั้ง

- ประกาศรับสมัครงาน ศูนย์เกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ลงเมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 9:10 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 45 ครั้ง


- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาออนไลน์ Asia University Virtual Exchang Programe Summer Semester 2022   ลงเมื่อ วันที่ 29 มีนาคม เวลา 10:30 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 17 ครั้ง

- โครงการฑูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 2021   ลงเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม เวลา 13:59 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 21 ครั้ง

- โครงการเตรียมความรพ้อมก่อนจบการศึกษา (ฝึกเขียน rasume) ของ บ.ซุปเปอร์เรซูเม่ จก.   ลงเมื่อ วันที่ 18 มกราคม เวลา 15:13 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 34 ครั้ง

- ทุนแลกเปลี่ยน Fall 2022 ณ mie U ประเทศญี่ปุ่น   ลงเมื่อ วันที่ 18 มกราคม เวลา 15:11 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 36 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- "รวมพี่น้องสร้างสรรค์สามัคคี 45 ปี พืชไร่แม่โจ้"
- "แฮกนาปลูกข้าว" โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วีดิทัศน์ทั้งหมด