ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- คณะผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายพิเศษ ไชยสุภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และ นายอินสม สารินจา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึก...อ่านต่อ
- อาจารย์วินัย แสงแก้วรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยนายปรีชา รัตนัง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพรอินทรีย์ ร่วมต้อนรับและปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเห็ดหลินจือกับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 4 ท่าน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567...อ่านต่อ
- วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และในนามที่ปรึกษา และคณะผู้วิจัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการสำรวจและเก็บข้อมูลพรรณไม้ใ...อ่านต่อ
- เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นผู้แทนรับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมหาวิท...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- ทุนการศึกษารัฐบาลแคนาดา ประจำปีการศึกษา 2566 - 2567   ลงเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13:06 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 169 ครั้ง

- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภาคฤดูใบไม้ร่วง (2023) และฤดูใบไม้ผลิ (2024) สาธารรัฐจีน (ไต้หวัน)   ลงเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13:04 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 82 ครั้ง

- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2023 Summer Programe ณ Asia University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)   ลงเมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 15:47 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 87 ครั้ง

- บ.แหลมทองสหการ จก. ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 11:10 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 113 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิดายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567   ลงเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 9:00 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 85 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์โครงการ 2023 Fall Semester Exchange Student Program ณ National Chin-Yi University of Technology สารธารณรัฐจีน (ไต้หวันป   ลงเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:00 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 79 ครั้ง

- ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา โครงการทำบุญทอดผ้าป่า ประจำปีการศึกษา 2564   ลงเมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:36 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 88 ครั้ง

- ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคระผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564   ลงเมื่อ วันที่ 7 กรกฏาคม 2564 เวลา 8:41 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 99 ครั้ง

- บ.เอ๊กโซติค ฟู้ด จก. (มหาชน) - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9:32 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 110 ครั้ง

- บ.เดอะ คีบัน (ประเทศไทย) จก. - รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9:31 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 89 ครั้ง

- บ.แหลมทองสหการ จก. ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 11:10 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 113 ครั้ง

- บ.โมคา เคมิคอล - ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 8:37 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 104 ครั้ง

- กลุ่ม บริษัท ไซโย ทริปเปอร์เอ - ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13:59 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 90 ครั้ง

- TCC GROUP ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:20 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 105 ครั้ง

- บ.แอปโซซายน์ จก.ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 9:38 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 93 ครั้ง

- ทุนการศึกษารัฐบาลแคนาดา ประจำปีการศึกษา 2566 - 2567   ลงเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13:06 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 169 ครั้ง

- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภาคฤดูใบไม้ร่วง (2023) และฤดูใบไม้ผลิ (2024) สาธารรัฐจีน (ไต้หวัน)   ลงเมื่อ วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13:04 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 82 ครั้ง

- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2023 Summer Programe ณ Asia University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)   ลงเมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 15:47 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 87 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิดายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567   ลงเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 9:00 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 85 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์ โครงการเยาวชน อีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศอังกฤษ   ลงเมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:09 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 81 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- "รวมพี่น้องสร้างสรรค์สามัคคี 45 ปี พืชไร่แม่โจ้"
- "แฮกนาปลูกข้าว" โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วีดิทัศน์ทั้งหมด