ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน
- งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผ่านศูนย์บริการวิชาการคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 543 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยได้ศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ของคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 4 ฐาน 1.ฐานเรียนรู้การปลูกไม้ดอกไม้ประดับจากศูนย์กล้วยไม...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร มองของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 “เกษียณเกษมสันต์ แม่โจ้ผูกพันรักมั่นมิคลาย” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ...อ่านต่อ
- อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อจัดหาพื้นที่ของสถานที่วิจัยและฝึกอบรมแม่โจ้ - พะเยา โดยมี ดร. วิสุทธิ์ ไชยณรุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา กล่าวถึงการจัดตั้งโครงการศุนยดังกล่าว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้นำชุมชนตำบลน้ำแวน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2563...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดกิจกรรม“เตรียมความพร้อมสู่สำนักงานเขียว” บรรยายโดย คุณ เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ สำนักหอสมุด จากนั้นได้ร่วมกำหนดแผนงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารัตนโกสินทร์ 200 ปี ...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- ทุน TUAF ประเทศเวียดนาม   ลงเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม เวลา 11:29 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 48 ครั้ง

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาของบริษัทแปซิฟิกเมล็ดพันธุ์   ลงเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:56 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 177 ครั้ง

- ร้านอาหารคุ้มขันโตกรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:16 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 142 ครั้ง

- องค์การสวนพฤษศาสตร์ประกาศรับสมัครงาน ถึงวันที่ 28 ก.พ.2562   ลงเมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:12 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 236 ครั้ง

- ทุนโครงการแลกเปลี่ยน NCHU 2019   ลงเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:23 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 478 ครั้ง

- ทุน TUAF ประเทศเวียดนาม   ลงเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม เวลา 11:29 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 48 ครั้ง

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาของบริษัทแปซิฟิกเมล็ดพันธุ์   ลงเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:56 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 177 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์ โครงการ CPALL   ลงเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:21 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 128 ครั้ง

- คำสั่งที่ 211/2561 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษาสาขาพืชไร่    ลงเมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 15:21 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 178 ครั้ง

- ร้านอาหารคุ้มขันโตกรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:16 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 142 ครั้ง

- องค์การสวนพฤษศาสตร์ประกาศรับสมัครงาน ถึงวันที่ 28 ก.พ.2562   ลงเมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:12 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 236 ครั้ง

- บ.ปริ๊นเซสฟูดส์ รับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:22 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 374 ครั้ง

- บริษัท สหภัณฑ์ส่งเสริมการเกษตร ประกาศรับสมัครงาน   ลงเมื่อ วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 9:13 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 150 ครั้ง

- ทุนโครงการแลกเปลี่ยน NCHU 2019   ลงเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:23 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 478 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- "รวมพี่น้องสร้างสรรค์สามัคคี 45 ปี พืชไร่แม่โจ้"
- "แฮกนาปลูกข้าว" โดย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วีดิทัศน์ทั้งหมด