ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

คณาจารย์และบุคลากรของหลักสูตร
คุณวุฒิ : 1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์-พืชไร่),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (พืชไร่),สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ : 1. การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก(MAS)
คุณวุฒิ : 1. Doctor of Science (Biology and Geosciences - Plant Ecology),Osaka City University
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


คุณวุฒิ : 1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พืชไร่),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์-โรคพืช),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณวุฒิ : 1. Doctor of Philosophy (Agronomy),National Chung Hsing University
2. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พืชไร่),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คุณวุฒิ : 1. Doctor of Philosophy (Plant Breeding and Plant Genetics),The University of Wisconsin Madison
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
คุณวุฒิ : 1. DOCTOR OF PHILOSOPHY (Plant Agriculture-Crop Science),University of Guelph
2. Master of Science (Crop Science),University of Guelph
3. BACHELOR OF SCIENCE (Botany),University of Toronto
ความเชี่ยวชาญ :
คุณวุฒิ : 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ : 1. การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์
2. การผลิตเมล็ดพันธุ์
3. เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
คุณวุฒิ : 1. Master of Science (Crop Science),Central Luzon State University (CLSU)
2. เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (พืชศาสตร์),สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ : 1. การผลิตใบยาสูบเพื่ออุตสาหกรรม
2. การผลิตพืชพลังงานทดแทนน้ำมัน เพื่อใช้ในเครื่องจักรกลการเกษตร
3. สรีรวิทยาการผลิตพืช (พืชเส้นใย)
คุณวุฒิ : 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณวุฒิ : 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชไร่),มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่),มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณวุฒิ : 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พืชไร่),มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่),มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคุณวุฒิ : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารนิเทศศาสตร์),มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คุณวุฒิ : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ),มหาวิทยาลัยพายัพ
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์- โรคพืชวิทยา),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คุณวุฒิ : 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พืชไร่),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์-พืชไร่),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษา (ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น),ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนปลาย),โรงเรียนสันทรายวิทยาคม