ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
Untitled Document
สาขาวิชาพืชไร่

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
  Bachelor of Science (Agriculture)
หลักสูตร 4 ปี / หลักสูตรเทียบเข้าเรียน 2 ปี
เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ :

     ทำการสอนให้นักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ รู้จักวิเคราะห์ถึงที่มาของปัญหา ตลอดจนเหตุและผลภาคปฏิบัติเน้นฝึกให้เกิดทักษะและความชำนาญในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางด้านพืชไร่ รวมทั้งทักษะการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับพืชไร่ โดยวิธีการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร แบ่งการสอนเป็นหมวดต่าง ๆ คือเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่ การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ สรีวิทยาการผลิตของพืชไร่

แนวทางการประกอบอาชีพ :

     รับราชการ  อาจารย์ นักวิจัย นักพัฒนาอาชีพการเกษตร ตามกรม กองต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทำงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชแบบครบวงจร การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและผลิตเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพส่วนตัวได้