ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
ปฏิทินการใช้ห้องเรียน อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 12/10/2564 15:00 น. - 16:30 น. อ.ธิดารัตน์จองสอบ PT209 นายบัณฑิต ต๊ะเสาร์ -
2 18/10/2564 13:00 น. - 16:00 น. สัมภาษณ์นักศึกษาเข้าเรียนปริญญาโท พืชไร่ PT209 นางจิราพร หลงปันใจ -