ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ปฏิทินการใช้ห้องเรียน อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 7/3/2566 12:00 น. - 15:00 น. อ.ภรนาลินท์ สอนรายวิชา พร 440 PT209 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
2 15/3/2566 08:00 น. - 12:00 น. รับรอง บ.เป๊ปซี่โคล่า PT212A น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
3 15/3/2566 13:00 น. - 16:00 น. อ.เนตร - สอบวิชา พร 450 กระบวนการผลิตข้าว PT209 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
4 15/3/2566 13:00 น. - 16:00 น. อ.เนตร - สอบวิชา พร 450 กระบวนการผลิตข้าว PT212A น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
5 16/3/2566 10:00 น. - 12:00 น. ผศ.ดร.สุธีระ - สอบวิชา วนเกษตร PT209 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
6 20/3/2566 08:00 น. - 17:00 น. ปัจฉิมนิเทศคณะผลิตฯ PT209 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -