ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ปฏิทินการใช้ห้องเรียน อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 1/9/2566 13:00 น. - 16:00 น. สอบพร 421 อ.จุฑามาศ PT209 นายบัณฑิต ต๊ะเสาร์ -