ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ปฏิทินการใช้ห้องเรียน อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 1/11/2565 09:00 น. - 12:00 น. ผศ.ดร.สุธีระ เหิมฮึก ใช้จัดสอบวิชา พร 452 PT209 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
2 18/11/2565 08:30 น. - 16:00 น. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและHome room ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ PT212A นางจิราพร หลงปันใจ -