ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 5/3/2567 09:00 น. - 12:00 น. สอบนักศึกษาปริญญาโทพืชสวน (อาทิตย์ นันตาวงศ์) PT113 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
2 6/3/2567 09:00 น. - 12:00 น. สอบประมวล ณัฐนิชย์ ป.โท สาขาพืชสวน PT113 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
3 6/3/2567 14:00 น. - 17:00 น. ประชุมเพื่อปรึกษาหารือสาขาวิชาเหษตรศาสตร์ PT117/2 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว -
4 7/3/2567 09:00 น. - 12:00 น. สอนวิชาไม้ผลเขตร้อน (นศ.ตกค้าง จำนวน 2 คน) PT113 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
5 9/3/2567 07:00 น. - 18:00 น. นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการเรียนรู้อิสระ สาขาวิชาอารักขาพืช PT106 น.ส.รณิดา พรมศรี -
6 11/3/2567 08:00 น. - 17:00 น. นำเสนอสหกิจพืชผัก PT106 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
7 11/3/2567 09:00 น. - 12:00 น. สอบประมวล ปริญญาโท สาขาพสวน น.ส ปฐมพร จันทร์ศิริ PT113 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
8 11/3/2567 13:00 น. - 16:00 น. สหกิจพืชผัก PT113 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
9 12/3/2567 08:00 น. - 17:00 น. นำเสนอสหกิจพืชผัก PT106 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
10 12/3/2567 09:00 น. - 16:30 น. สอบวิทยานิพนธ์ น.ส.อรัญญา สิงโสภา พืชไร่ PT113 นางจิราพร หลงปันใจ -
11 14/3/2567 08:00 น. - 16:30 น. นำเสนอสหกิจพืชไร่ PT106 นางจิราพร หลงปันใจ -
12 15/3/2567 08:00 น. - 16:00 น. นำเสนอสหกิจพืชไร่ PT106 นางจิราพร หลงปันใจ -
13 21/3/2567 09:00 น. - 12:00 น. สอนวิชาไม้ผลเขตร้อน (นศ.ตกค้าง จำนวน 2 คน) PT113 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
14 25/3/2567 08:00 น. - 17:00 น. สัมมนา ป.ตรี พืชไร่ PT106 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
15 26/3/2567 08:00 น. - 17:00 น. สัมมนา ป.ตรี พืชไร่ PT106 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
16 28/3/2567 09:00 น. - 12:00 น. สอนวิชาไม้ผลเขตร้อน (นศ.ตกค้าง จำนวน 2 คน) PT113 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -