ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเพิ่มทักษะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในโครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร ราชบัณฑิต บรรยายพิเศษในเรื่อง "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหารจัดการคนเก่ง" เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม...อ่านต่อ
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเพิ่มทักษะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในโครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ “เทคนิคและวิธีการเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการตีพิมพ์” เมื่อวันเสาร์ ที่...อ่านต่อ
- เป็นอีก 1 วันที่มีความสุข ที่หลักสูตรฯของพวกเราจะได้พูดคุยและพบเจอผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากรที่เป็นชาวต่างชาติ ต่างภาษา แต่หัวใจเดียวกันที่เชื่อมั่นและมั่นใจในหลักสูตรฯของคนไทยว่ามีคุณภาพไม่แตกต่างจากประเทศของตนเอง เป็นสิ่งท้าทายของคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ไม่น้อยหน้าในด้านคุณภาพกับจีนแผ่...อ่านต่อ
- ก่อนจะเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทางหลักสูตรการจัดการและพัฒนาทรัพยากรให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นลำดับแรกในการสร้างความรู้ ความเข้าใจของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาต่อ มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อปรับพื้นฐานในด้านงานวิจัย ได้ทำความรู้จักคณาจารย์ประจำหลักสูตร รวมทั้งได้รู้จักเพื่อนๆที่จะมาศึกษาร่วมกันตลอดหลักสูตรฯ โดยในครั้งนี้ทางหลักสูตรฯได้จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 28 -​ 29 พฤษภาค...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด