ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด หัวหน้าศูนย์พืชกระท่อมแห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคุณสุจิรา อรุณพิพัฒน์ (คุณนุ้ย) และคณะผู้บริหารจาก บริษัท เอเวอร์มอร์ จำกัด ในการปรึกษาหารือแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก Hemp Seed Oil และพืชกระท่อม ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ผลิต...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี อารีศรีสม และดร. นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ เป็นวิทยากรกิจกรรม “การแปรรูปเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2564 ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรพระธาตุผาเงา ตำบล...อ่านต่อ
- อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี ผู้อำนวยการศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ร่วมบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ เกี่ยวกับ “การดูและอนุบาลไม้ด่าง จากการเลี้ยงเนื้อเยื่อ” ในรายการกล้าลองกล้าลุยซึ่งดำเนินรายการโดย คุณต้นกล้า –อนันต์ชัย ปันชู ทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 7 ณ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ) เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ...ภาพ/ข่าว: อ.ดร.จุฑามาศ พิลาดี...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิต กรรมการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ บรรณาธิการวารสารผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยทีมงาน ให้การต้อนรับคณบดีวิทยาลัยนานาและผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. สนิท สิทธิผู้อำนวยการสำนักสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการเพื่อหารือเกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความนานาชาติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร ...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด
- ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าทุนการศึกษาคณะผลิตกรรมการกษตร   ลงเมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน เวลา 11:44 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 30 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2564   ลงเมื่อ วันที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 21:45 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 28 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- การเพาะเห็ดถังเช่า

วีดิทัศน์ทั้งหมด