ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 34 ท่าน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปี้นี้คณะผลิตกรรมการเกษตรมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ท่าน คือนางศศิธร ปัญญา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะผล...อ่านต่อ
- รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามงาน คณะอนุกรรมการฝ่ายฐานเรียนรู้ด้านแปลงเกษตร แปลงสาธิต “งานฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้”เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร...อ่านต่อ
- รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมต้อนรับ ดร.สันติชัย อินทรอ่อน ผู้ประสานงานของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายเอกพจน์ อินเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับคณะผลิตกรรมการเกษตรด้วยวิธีสังเกตการรณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้...อ่านต่อ
- งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่หลักสูตร ของคณะผลิตกรรมการเกษตรเข้าร่วม : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ด้านบริการการศึกษา” เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2566 ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 สำนักหอสมุด โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1)โปรแกรมและระบบรับสมัครออนไลน์ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (TCAS 2567) 2)แนวปฏิบัติ และการเสนอหลักสูตร 3) แนวปฏิบัติ...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 31 สิงหาคม 2566   ลงเมื่อ วันที่ 5 กันยายน เวลา 17:34 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 25 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 30 กรกฎาคม 2566   ลงเมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม เวลา 9:49 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 45 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 29 เดือนมิถุนายน 2566   ลงเมื่อ วันที่ 6 กรกฏาคม เวลา 16:27 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 30 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 28 พฤษภาคม 2566   ลงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน เวลา 17:59 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 54 ครั้ง

- คู่มือ 1 ความหมายของพัสดุ   ลงเมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม เวลา 18:53 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 29 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- การเพาะเห็ดถังเช่า

วีดิทัศน์ทั้งหมด