ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน
- รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิด”โครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต : พืชกระท่อม และปลูกพืชกระท่อมต้นแรกอย่างเป็นทางการ กล่าวรายงานโดย ผู็ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพืชกระท่อม ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และการสาธิตวิธีการขยายพันธุ์ตามนิเวศวิทยาของภาคเหนือ ...อ่านต่อ
- อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิทยาการสมุนไพรคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน ลงสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดโครงการศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชสม...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานเปิดโครงการแฮกนาปลูกข้าวชาวล้านนา ประจำปี 2564 กล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรื่องชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ดำเนินพิธีกรรมล้านนา เกี่ยวกับการปลูกข้า่ว แฮกนาเกี่ยวข้าว โดยอาจารย์นิคม พรหมมาเทพ ปราชญ์ล้านนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ แปลงสาธิตพืชไร่ อาคารกำจรบุญแปง คณะผลิตกรรมการเกษตร ...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการปลูกพืชสมุนไพรต้านโรคโควิด เพื่อส่งเสริมในการประกอบอาชีพปลูกสมุนไพรที่ยั่งยืน โดยมีนายสุเทพ สายทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียง...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2564   ลงเมื่อ วันที่ 3 กันยายน เวลา 10:53 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 7 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2546   ลงเมื่อ วันที่ 30 กรกฏาคม เวลา 21:37 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 26 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2564   ลงเมื่อ วันที่ 2 กรกฏาคม เวลา 19:52 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 57 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม   ลงเมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน เวลา 10:41 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 49 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2564   ลงเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม เวลา 20:55 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 52 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- การเพาะเห็ดถังเช่า

วีดิทัศน์ทั้งหมด