ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน
- ผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง พิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ หัวหน้าโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแปรรูปสตรอว์เบอร์รี่บนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนิเวศวัฒนธรรม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2564 โดยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์บนฐานคุณค่าทางนิเวศวัฒนธรรม ร่วมกับตัวแทนกลุ่ม บ้านแม่ยางห้า ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีร...อ่านต่อ
- บุคลากรจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าพบและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ “กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีพร้อมด้วยรองคณบดี และอาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี ...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ ร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้กับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สวทช.และบริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งและการบริหารจัดการของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2564   ลงเมื่อ วันที่ 8 เมษายน เวลา 14:14 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 5 ครั้ง


- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   ลงเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม เวลา 14:49 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 15 ครั้ง


- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2564   ลงเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 15:25 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 51 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- การเพาะเห็ดถังเช่า

วีดิทัศน์ทั้งหมด