ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท ด้านผลงานนวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาเม็ดบีดส์อัลจีเนตน้ำผึ้งเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภท Oral presentation ในงานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 เรื่อง "สร้างสรรค์งานประจำ สู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร" (Reinventing Routines with Innov...อ่านต่อ
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร และวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับ Food and Fertilizer Technology Center for the Asian and Pacific Region (FFTC) และ Taiwan Agricultural Research Institute (TARI) จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Symposium on Trends and Opportunities of Displacement of Fruit Tree Production Areas under Climate Change ระหว่างวันที่ 28...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง Dr. Wen-Li Lee Taiwan Agricultural Research Institute (TARI) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา ในวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาจากหลักสูตรพืชสวน...อ่านต่อ
- ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณาจารย์ นักวิจัย จากภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “Construction and Characterization of the High Density Soybean Mutant Library” โดย D...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 21 ตุลาคม 2565   ลงเมื่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน เวลา 14:30 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 18 ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาเกษตรศาสตร์ (ป.โท/ป.เอก)   ลงเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน เวลา 20:09 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 135 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 15 ประจำเดือนมีนาคม 2565   ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 15:28 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 72 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 14 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 15:27 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 55 ครั้ง

- จดหมายข่าวคณะผลิตกรรมการเกษตร ฉบับที่ 13 ประจำเดือนมกราคม 2565   ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 15:26 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 55 ครั้ง

วีดิทัศน์ ( youtube )
- การเพาะเห็ดถังเช่า

วีดิทัศน์ทั้งหมด