ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน
- งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผ่านศูนย์บริการวิชาการคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 543 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยได้ศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ของคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 4 ฐาน 1.ฐานเรียนรู้การปลูกไม้ดอกไม้ประดับจากศูนย์กล้วยไม...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร มองของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 “เกษียณเกษมสันต์ แม่โจ้ผูกพันรักมั่นมิคลาย” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ...อ่านต่อ
- อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อจัดหาพื้นที่ของสถานที่วิจัยและฝึกอบรมแม่โจ้ - พะเยา โดยมี ดร. วิสุทธิ์ ไชยณรุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา กล่าวถึงการจัดตั้งโครงการศุนยดังกล่าว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้นำชุมชนตำบลน้ำแวน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2563...อ่านต่อ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดกิจกรรม“เตรียมความพร้อมสู่สำนักงานเขียว” บรรยายโดย คุณ เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ สำนักหอสมุด จากนั้นได้ร่วมกำหนดแผนงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารัตนโกสินทร์ 200 ปี ...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการ   ลงเมื่อ วันที่ 2 กรกฏาคม เวลา 9:11 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 65 ครั้งวีดิทัศน์ ( youtube )
- การเพาะเห็ดถังเช่า

วีดิทัศน์ทั้งหมด