ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมพิธีแถลงข่าว แม่โจ้-โมเดล ลดหมอกควันไฟป่าร่วมด้วยช่วยกันจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างครบวงจรและยั่งยืน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 พิธีแถลงข่าวดังกล่าวจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งบูรณาการองค์ความรู้ ในด้านต่างๆ ทั้งด้านเกษตร เทคโนโลยี นวัตกรรมการบริหารจัดก...อ่านต่อ
- งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร ระหว่างวันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2563 ณ ร้านดอกไม้ ปลายนา กาแฟ & ฟาร์มสเตย์ Cafe' de la Flora & Farm stay ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีผู้นำนักศึกษา จากสาขาต่างๆ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 7 สาขา ได้แก่ 1.สาขาวิชาพืชไร่ 2.สาขาวิชาพืชสวน 3. สาขาวิชาอารักขาพืช 4. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 5.สาข...อ่านต่อ
- นางกนกพร นันทดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นำบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2564 แก่คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คระผลิตกรรมการเกษตร...อ่านต่อ
- อาจารย์ ดร.กุลชา ชยรพ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอารักขาพืช เข้าร่วมจัดรายการวิทยุ คณะผลิตกรรมการเกษตรพบชุมชน หัวข้อ "สมุนไพรพื้นบ้านกับการดูแลสุขภาพ” ทางคลื่นความถี่ FM.95.5 MHz สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินรายการโดยนางสาวเขมินทรา ติ๊บปัญญา และ นางสาวปาณิศา คตงสมจิตต์ เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ลงเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:23 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 33 ครั้ง

- ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ลงเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:22 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 30 ครั้ง

- เปิดรับสมัคร พนักงานส่งเสริมงานเกษตร !!!   ลงเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:44 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 48 ครั้ง

- TOR รายละเอียดคุณลักษณะ การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมอินทรีย์ จำนวน 120 กิโลกรัม   ลงเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:51 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 32 ครั้ง


วีดิทัศน์ ( youtube )
- การเพาะเห็ดถังเช่า

วีดิทัศน์ทั้งหมด