ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

คณาจารย์และบุคลากรของหลักสูตร
คุณวุฒิ : 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ : 1. Aphid Taxonomy Insect Museum
2. Biological Control of Pests
3. Plant Protection
คุณวุฒิ : 1. DOCTOR OF PHILOSOPHY (Mycology),Liverpool John Moores University
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ : 1. เชื้อรา (Taxonomy)
2. มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร
3. โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
4. หลักการควบคุมโรคพืช
คุณวุฒิ : 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กีฏวิทยา),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (อารักขาพืช-โรคพืชวิทยา),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ : 1. กีฏวิทยา
คุณวุฒิ : 1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สัตววิทยา),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
คุณวุฒิ : 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โรคพืช),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ : 1. Computer Science
2. E-Learning Application Technology
3. Information Technology
4. Plant Protection
คุณวุฒิ : 1. DOCTOR OF PHILOSOPHY (Agronomy),University of the Philippines at Los Banos
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชศาสตร์),มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ : 1. การปรับปรุงพันธุ์ทานตะวัน
2. การผลิตพันธุ์กระบองเพชรและไม้อวบน้ำเพื่อการค้า
3. การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
4. การวิจัยการใช้น้ำของพืช
5. วัชพืชและการควบคุม
คุณวุฒิ : 1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (โรคพืช),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ : 1. การตรวจสอบ วินิจฉัยโรค และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
2. การตรวจสอบการคัดเชื้อ และการวินิจฉัยโรคของพืช เพื่อควบคุมคุณภาพของเมล็ด และหัวพันธุ์ ตามมาตรฐานการผลิตเมล็ดและหัวพันธุ์พืช
3. โรคพืช
คุณวุฒิ : 1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พืชไร่),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
คุณวุฒิ : 1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กีฏวิทยา),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์-กีฏวิทยา),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ :
คุณวุฒิ : 1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (โรคพืช),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โรคพืช),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :

คุณวุฒิ : 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์),มหาวิทยาลัยมหิดล
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการพืช),มหาวิทยาลัยมหิดล
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :คุณวุฒิ : 1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กีฏวิทยา),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คุณวุฒิ : 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาทรัพยากรชนบท),มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร),วิทยาลัยครูเชียงใหม่
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษา (ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น),โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยแม่โจ้