ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
Untitled Document
สาขาวิชาอารักขาพืช

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
  Bachelor of Science (Agriculture)
หลักสูตร 4 ปี
วิชาเอกกีฏวิทยา
เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ :

     แมลงทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวกับวิชานิเวศวิทยา สรีรวิทยา สัณฐานวิทยา การจัดแจงชั้น ตลอดจนการจำแนกชนิดแมลงศัตรูพืช ศัตรูมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ มีทักษะสามารถแก้ไขปัญหาการระบาดทำลายของแมลงศัตรูต่างๆ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นบรรทัดฐาน เช่น ผลกระทบต่อพืชเพาะปลูก       ต่อมนุษย์ ต่อแมลงที่มีประโยชน์ เช่น แมลง ตัวห้ำ ครั่ง ผีเสื้อ หนอนไหม ตลอดจนสัตว์เลี้ยงต่างๆ และยังเน้นถึงการอนุรักษ์การเลี้ยงและเพิ่มพูนปริมาณแมลงที่มีประโยชน์ดังกล่าวด้วย

แนวทางการประกอบอาชีพ :

     ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพอิสระส่วนตัว เช่น การเพาะเลี้ยงไหม การเพาะเลี้ยงครั่ง การทำฟาร์มผึ้ง ตลอดจนดำเนินการธุรกิจบริษัทจำหน่ายสารเคมีปราบศัตรูพืช รวมทั้งจัดตั้งบริษัทให้คำปรึกษาและกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น ทำงานกับบริษัทเอกชน เช่น บริษัทธุรกิจสารเคมีปราบศัตรูพืช บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรต่างๆ ทำงานธนาคารด้าน สินเชื่อการเกษตร ฯลฯ รับราชการ เช่น ที่กองกีฏและ       สัตววิทยา กองวัตถุมีพิษ กองควบคุมพืช และวัสดุทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยหมอนไหม กรมป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้ กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ที่เปิดสอนด้านวิชาอารักขาพืช นอกจากนี้ ด้านเนื้อหาของหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน ทำให้สามารถศึกษาต่อชั้นสูงขึ้นในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้วิชาเอกโรคพืชวิทยา
เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ :

     โรคพืช โดยให้การศึกษาเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคของพืชและสาเหตุของโรคต่างๆ ซึ่งจะเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในด้านสรีรวิทยา สัณฐานวิทยา ตลอดจนปัจจัยที่ส่งเสริมพัฒนาการของเชื้อสาเหตุ รวมทั้งวิธีการป้องกันกำจัดที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อโรคพืช    แต่ละโรค โดยคำนึงถึงผลกระทบต่างๆ อันเกิดขึ้นต่อพืชที่ปลูก ต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยงต่างๆ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมเป็นบรรทัดฐาน

แนวทางการประกอบอาชีพ :

     ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวด้านธุรกิจ บริษัทจำหน่ายสารเคมีปราบศัตรูพืช จัดตั้งบริษัทให้คำปรึกษาและกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ ทำงานกับบริษัทเอกชน เช่น บริษัทธุรกิจสารเคมีปราบศัตรูพืช บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรต่างๆ ทำงานธนาคารด้านสินเชื่อการเกษตร ฯลฯ รับราชการ เช่น ที่กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กองวัตถุมีพิษและวัสดุทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้ ตลอดจนเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ที่เปิดทำการสอนด้านวิชาอารักขาพืช นอกจากนี้ ด้านเนื้อหาของหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน ทำให้สามารถศึกษาต่อชั้นสูงขึ้นในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก      ในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้วิชาเอกวัชพืชวิทยา
เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ :

     วัชพืชและการป้องกันกำจัด โดยให้การศึกษาทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับชีววิทยา สรีรวิทยา นิเวศวิทยา การจำแนก และการแพร่กระจายของวัชพืช การแข่งขันของวัชพืชกับพืชปลูก การศึกษาวัชพืชในนาข้าว พืชสวน ไม้ผล ไม้ยืนต้น สนามหญ้า และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ รวมถึงการป้องกันกำจัดวัชพืชด้วยวิธีต่าง ๆได้แก่ วิธีทางเขตกรรม วิธีกล ชีววิธี การใช้สารเคมี และวิธีป้องกันกำจัดแบบผสมผสาน ทั้งในและนอกพื้นที่ทางการเกษตร โดยคำนึงถึงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการประกอบอาชีพ :

     ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ นอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวัชพืชและการป้องกันกำจัดแล้ว ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในส่วนของราชการได้แก่ รับราชการเป็นนักวิชาการเกษตร นักวิจัย นักส่งเสริม นักพัฒนาชุมชน ครู อาจารย์ ในหน่วยงานของรัฐและมูลนิธิต่าง ๆเช่น กองควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร กองวัตถุมีพิษ สถาบันวิจัยพืชไร่ สถาบันวิจัยพืชสวน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาชุมชน มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิชัยพัฒนา โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันทางการศึกษาต่าง ๆ ในส่วนของเอกชนได้แก่ นักวิจัย พนักงานส่งเสริมการขาย พนักงานเกษตร ผู้จัดการของบริษัทต่าง ๆเช่น บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้า บริษัทเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร สนามกอล์ฟ เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถประกอบอาชีพส่วนตัวโดยเปิดเป็นร้านขายสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ด้วยหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกของสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้อีกด้วย