ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์  คณะผลิตกรรมการเกษตร
Smiley face

ที่อยู่สำนักงาน        :  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางปฐพีวิทยาฯ
โทรศัพท์                  : 0-5387-3720 ต่อ 100 , 0-5387-3722 ต่อ 100
โทรสาร                   :  0-5387-3720 ต่อ 101
ชื่อสาขาวิชา           : สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
หลักสูตรที่เปิดสอน :  เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรี   จำนวน 1 หลักสูตร
          ชื่อหลักสูตร :   (ภาษาไทย)       วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
                                  (ภาษาอังกฤษ)   Bachelor of Science (Agriculture) Program in Soil Science       
          ชื่อปริญญา :   (ภาษาไทย)       วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
                                  (ภาษาอังกฤษ)   Bachelor of Science (Agriculture)

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   จำนวน 1 หลักสูตร
          ชื่อหลักสูตร :    (ภาษาไทย)       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
                                    (ภาษาอังกฤษ)   Master of  Science Program in Soil Science
          ชื่อปริญญา :     (ภาษาไทย)       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปฐพีศาสตร์)
                                    (ภาษาอังกฤษ)   Master of  Science (Soil Science)

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ :
          ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ที่เน้นทางด้านปฐพีศาสตร์ และด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และพืช มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านเคมีดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และธาตุอาหารพืช จุลชีววิทยาดินและเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ฟิสิกส์ของดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ การสำรวจดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย สิ่งแวดล้อมในดินและมลพิษของดิน มีความรู้และความเข้าใจในการใช้และการจัดการทรัพยากรดินในการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนและไม่ก่อปัญหาต่อสภาวะแวดล้อม รวมถึงมีความสามารถในการพัฒนาความคิดแบบอิสระ และก้าวทันวิทยาการและเทคโนโลยีระบบการเกษตรแผนใหม่ และระบบการเกษตรยั่งยืนควบคู่กันไป

แนวทางประกอบอาชีพ :
          ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในด้านต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น รับราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมพัฒนาที่ดิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมชลประทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ ในตำแหน่ง นักวิจัย นักวิชาการ นักส่งเสริม อาจารย์ ครู พัฒนากร ฯลฯ สามารถประกอบอาชีพโดยทำงานกับบริษัทเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระส่วนตัว นอกจากนี้ ยังสามารถศึกษาต่อในขั้นสูงขึ้นในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ในสาขาวิชาดังกล่าวหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา :
          °  กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ชั้นปีที่ 1-3 และศึกษาดูงานในรายวิชา
          °  กิจกรรมฝึกประสบการณ์ภาคสนามด้านการสำรวจดิน
          °  กิจกรรมนักศึกษาใหม่เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
          °  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พบอาจารย์ที่ปรึกษา และไหว้ครูสาขาปฐพีศาสตร์
          °  กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการนักศึกษา
          °  การฝึกประสบการณ์ในรายวิชาสหกิจศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ญี่ปุ่น, ลาว, มาเลเซีย)
          °  กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา ทั้งด้านทักษะความรู้ การใช้ชีวิต และเทคโนโลยี
          °  กิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการบูรณาการ การบริการวิชาการ งานวิจัย และงานการเรียนการสอนของคณาจารย์ในหลักสูตร