ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

โครงสร้างหลักสูตร
Smiley face

1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
        1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                               30 หน่วยกิต
              - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                  6 หน่วยกิต
              - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                 6 หน่วยกิต
              - กลุ่มวิชาภาษา                                          12 หน่วยกิต
              - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           6 หน่วยกิต
       1.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                      97 หน่วยกิต
              - กลุ่มวิชาแกน                                            47 หน่วยกิต
              - กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                     26 หน่วยกิต
              - กลุ่มวิชาเอกเลือก                                      24 หน่วยกิต
       1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                                   6 หน่วยกิต


2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
          จัดการศึกษา 2 รูปแบบ
          2.1  แผน ก แบบ ก 1 
          เป็นแผนการศึกษาที่ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์จำนวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร และรายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่สาขาวิชาจัดขึ้น รายวิชาที่ศึกษาได้แก่
              ก. วิทยานิพนธ์                                   36  หน่วยกิต
              ข . วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต                       7   หน่วยกิต
          รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร               36  หน่วยกิต
          2.2  แผน ก แบบ ก 2
          เป็นแผนการศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างนักวิจัยให้มีความพร้อมทั้งเนื้อหาวิชา วิธีการและทักษะในการวิจัย โดยมีหน่วยกิตการศึกษารวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต รายวิชาที่ศึกษาได้แก่
              ก. วิชาเอกบังคับ                                  9  หน่วยกิต
              ข. วิชาเอกเลือก                                 15  หน่วยกิต
              ค. วิทยานิพนธ์                                   12  หน่วยกิต
              ง. วิชาที่ไม่นับหน่วยกิต                         7  หน่วยกิต
          รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร               36 หน่วยกิต
          ทั้งนี้ไม่รวมหน่วยกิตจากรายวิชาเสริมพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาที่จำเป็นต้องเรียนเพื่อปรับพื้นฐาน ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตร