ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

คณาจารย์และบุคลากรของหลักสูตร
คุณวุฒิ : DOCTOR OF PHILOSOPHY (Applied Biological Sciences), Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
ความเชี่ยวชาญ : compost Production, Ecotoxicology, Hydroponic, Liquid Organic Fertilizer, Natural Farming, Soil Science, Vermicompost
คุณวุฒิ : DOCTOR OF PHILOSOPHY (Soil Fertility and Soil Organic Matter Turnover), University of Copenhagen, Denmark
ความเชี่ยวชาญ : Land Use and Soil Sustainability, Soil Organic Matter, Soil Science

คุณวุฒิ : DOCTOR OF PHILOSOPHY (Applied Bioscience and Biotechnology), Mie University, JAPAN
ความเชี่ยวชาญ : Soil and Plant Analysis, Knowledge Management, FGD Gypsum in Agriculture
คุณวุฒิ : Doktor der Agrarwissenschaften (Soil Science and Land Evaluation), Hohenheim University, Germany
ความเชี่ยวชาญ : Soil Science/Soil Improving (Plant and Soil Nutritions)
คุณวุฒิ : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ : Soil Science
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ : Applied Geographic Information System
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ : Soil Survey


คุณวุฒิ : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต (พืชศาสตร์-พืชไร่), สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
คุณวุฒิ : อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์-เคมีปฏิบัติ), มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คุณวุฒิ : บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ), มหาวิทยาลัยแม่โจ้