ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปรัชญา ความสำคัญ

มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางวิชาการเกษตร สามารถบูรณาการวิชาการสมัยใหม่เพื่อการจัดการปัจจัยการผลิตและสารเคมีทางการเกษตรร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตพืชอาหารให้มีความปลอดภัย (food safety) ขณะที่ยังสามารถตอบสนองการผลิตพืชอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค (food security) รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ สำหรับการจัดการปัจจัยการผลิตและสารเคมีทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร สามารถจัดการธุรกิจปัจจัยการผลิตและสารเคมีทางการเกษตร หรือธุรกิจเกษตรอย่างมีจรรยาบรรณและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติ ในการใช้ปัจจัยการผลิตและสารเคมีทางการเกษตร สำหรับมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ สำหรับการจัดการปัจจัยการผลิตและสารเคมีทางการเกษตร เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจปัจจัยการผลิต และสารเคมีทางการเกษตรหรือธุรกิจเกษตรได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรรอบด้าน ความรู้เฉพาะด้านการจัดการปัจจัยการผลิตและสารเคมีทางการเกษตร เพื่อผลิตพืชให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ สำหรับการเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการจัดให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อาชีพหลังสําเร็จการศึกษาโครงสร้างของหลักสูตร

1) ผู้ประกอบการร้านค้าเคมีเกษตร หรือธุรกิจด้านการผลิตพืช

2) พนักงานส่งเสริมการขาย หรือส่งเสริมการตลาดสินค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

3) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในบริษัทเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ

4) เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการในบริษัทเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ

5) ผู้ตรวจประเมินการผลิตพืชในระบบต่าง ๆ เพื่อออกเอกสารรับรองแปลงผลิตพืช