ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

คณาจารย์และบุคลากรของหลักสูตร
คุณวุฒิ : 1. Master of Agricultural Science (Horticulture),University of Tasmania
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์-พืชสวน),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ : 1. พืชสวน
คุณวุฒิ : 1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พืชไร่),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ : 1. การผลิตพืช
2. ธาตุอาหารพืช
คุณวุฒิ : 1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
คุณวุฒิ : 1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :
คุณวุฒิ : 1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พืชไร่),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ :


คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฐพีศาสตร์),มหาวิทยาลัยแม่โจ้