ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> เกษตรเคมี
- อาจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง และ อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรเคมี นักนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 22 คน ดูงานนอกสถานที่ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ศูนย์นครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3.บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด จังหวัดนครปฐม 4. บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2562 สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งทางหลักสูตรเกษตรเคมี ให้ความสำคัญเพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรเกิดสัมพันธภาพ ความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการ ซึ่งจะส่งผลสนับสนุนให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาเทคโนโลยีการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัย การจัดการวัสดุเกษตรอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การจัดการธุรกิจเมล็ดพันธ์ และวัสดุเกษตร ให้มีความรู้ด้านประสบการวิชาชีพเฉพาะสาขาได้ ทั้งยังได้มีการแสดงความคิดเห็นและเปลี่ยนกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และวิทยากร หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวในการปรับปรุงวิสัยทัศน์ และเพิ่มพูนแนวโน้มการเรียนรู้เชิงพัฒนาต่อไปในอนาคต  ผู้บันทึก นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:29 น.

1
  • 2019-11-25-15-29-48-896816hiT.jpg
  • 2019-11-25-15-29-48-905502oD9.jpg
  • 2019-11-25-15-29-49-942562rZ6.jpg
  • 2019-11-25-15-29-49-942558kHJ.jpg
  • 2019-11-25-15-29-50-968142jwV.jpg
  • 2019-11-25-15-29-51-973289apI.jpg
  • 2019-11-25-15-29-51-990325nB4.jpg
  • 2019-11-25-15-29-52-734556eqB.jpg
  • 2019-11-25-15-29-52-806041aw0.jpg

หน้าที่ 1
1