ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน
- เก็บตกถ่ายภาพหมู่ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน งานพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 42 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตทั้ง 9 ท่านที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วยคะ 1.นายอภิชาต ชมพู 2.นายต่อพงษ์ ติ๊บมั่ง 3.นายวัชรพงศ์ เดชะ 4.นางอมรา คำแหง 5.นายนฤเบศน์ ดวงศรี 6.นายวุฒิพันธ์ เนตรวิชัย 7.นายปิยะพันธ์ สถ...อ่านต่อ
- ขอแสดงความยินดีกับคุณอาทิตย์ ศรีภูธร ภูมิสังคมรุ่นที่ 13 ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่13 ...อ่านต่อ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระราชปรัชญาด้านการปกครอง” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องบรรยาย 202 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางปฐพีวิทยา และฝึกอบรมทางดินและปุ๋ยชั้นสูง คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแ...อ่านต่อ
- สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมเสวนา “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โครงการขับเคลื่อนส่งเสริมองค์ความรู้การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนตาม “ศาสตร์พระราชา” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดดอยแท่นพระผาหลวง หมู่ ๖ บ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมปลูกป่า และหญ้าแฝก บริเวณป่าบ้านโปง พื้นที่รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระร...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด- ตารางเรียนสำหรับนักศึกษารุ่นที่ 17 ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563   ลงเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม เวลา 11:30 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 11 ครั้ง

- ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563   ลงเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม เวลา 11:29 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 9 ครั้ง

- การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 "Resilience for Never Normal Era"   ลงเมื่อ วันที่ 9 มีนาคม เวลา 14:41 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 13 ครั้ง

- ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563   ลงเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 11:41 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 62 ครั้ง

- ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2563    ลงเมื่อ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 15:54 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 63 ครั้ง- การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10   ลงเมื่อ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 11:23 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 73 ครั้ง

- ตารางเรียนสำหรับนักศึกษารุ่นที่ 17 ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563   ลงเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม เวลา 11:30 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 11 ครั้ง

- ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563   ลงเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม เวลา 11:29 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 9 ครั้ง- การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 "Resilience for Never Normal Era"   ลงเมื่อ วันที่ 9 มีนาคม เวลา 14:41 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 13 ครั้ง

- การจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564   ลงเมื่อ วันที่ 9 มีนาคม เวลา 14:40 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 8 ครั้ง

- การจัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร   ลงเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 14:10 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 17 ครั้ง

- ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   ลงเมื่อ วันที่ 26 มกราคม เวลา 13:13 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 24 ครั้ง

- การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   ลงเมื่อ วันที่ 15 มกราคม เวลา 9:51 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 23 ครั้ง