ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 19 ในหัวข้อ "พระราชปรัชญาด้านการปกครอง" เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ อาคารปฎิบัติการทางดินและปุ๋ย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้...อ่านต่อ
- ขอแสดงความยินดีกับคุณสุนิสา ยานะโส นักศึกษาภูมิสังคมรุ่นที่ 15 และ อาจารย์ที่ปรึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข และรองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล) ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ภาคบรรยาย ด้านเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 3 วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2565 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้...อ่านต่อ
- การสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2565อ่านต่อ
- ประมวลภาพถ่ายงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43-44 ประจำปี พ.ศ. 2562-2564อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- สรุปรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565    ลงเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม เวลา 15:48 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 79 ครั้ง

- ปฏิทินการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565   ลงเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม เวลา 15:30 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 58 ครั้ง

- ประกาศทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2565   ลงเมื่อ วันที่ 19 กรกฏาคม เวลา 10:13 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 11 ครั้ง


- ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565    ลงเมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน เวลา 10:28 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 21 ครั้ง

- ประกาศทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2565   ลงเมื่อ วันที่ 19 กรกฏาคม เวลา 10:13 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 11 ครั้ง

- ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565    ลงเมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน เวลา 10:28 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 21 ครั้ง

- สรุปรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565    ลงเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม เวลา 15:48 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 79 ครั้ง

- ปฏิทินการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565   ลงเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม เวลา 15:30 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 58 ครั้ง

- ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564   ลงเมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 9:56 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 73 ครั้ง


- ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564   ลงเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:54 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 70 ครั้ง

- ตารางเรียนสำหรับนักศึกษารุ่นที่ 17 ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563   ลงเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 11:30 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 149 ครั้ง

- ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563   ลงเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 11:29 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 132 ครั้ง

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เชิญเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 24 มิ.ย. 65 เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จ.ลำปาง   ลงเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน เวลา 9:43 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 20 ครั้ง