ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- เก็บตกถ่ายภาพหมู่ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน งานพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 42 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตทั้ง 9 ท่านที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วยคะ 1.นายอภิชาต ชมพู 2.นายต่อพงษ์ ติ๊บมั่ง 3.นายวัชรพงศ์ เดชะ 4.นางอมรา คำแหง 5.นายนฤเบศน์ ดวงศรี 6.นายวุฒิพันธ์ เนตรวิชัย 7.นายปิยะพันธ์ สถ...อ่านต่อ
- ขอแสดงความยินดีกับคุณอาทิตย์ ศรีภูธร ภูมิสังคมรุ่นที่ 13 ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่13 ...อ่านต่อ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระราชปรัชญาด้านการปกครอง” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องบรรยาย 202 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางปฐพีวิทยา และฝึกอบรมทางดินและปุ๋ยชั้นสูง คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแ...อ่านต่อ
- สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมเสวนา “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โครงการขับเคลื่อนส่งเสริมองค์ความรู้การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนตาม “ศาสตร์พระราชา” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดดอยแท่นพระผาหลวง หมู่ ๖ บ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมปลูกป่า และหญ้าแฝก บริเวณป่าบ้านโปง พื้นที่รัชกาลที่ ๙ เสด็จพระร...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด- ปฎิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564   ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน เวลา 9:49 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 3 ครั้ง

- ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564   ลงเมื่อ วันที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 14:35 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 2 ครั้ง

- ประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 17    ลงเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 16:12 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 4 ครั้ง

- ปฎิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564   ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน เวลา 9:49 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 3 ครั้ง

- ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564   ลงเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 10:48 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 4 ครั้ง

- รายวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564   ลงเมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม เวลา 9:57 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 22 ครั้ง

- รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564   ลงเมื่อ วันที่ 29 มิถุนายน เวลา 16:16 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 54 ครั้ง

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564    ลงเมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน เวลา 14:38 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 101 ครั้ง

- ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564   ลงเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 10:54 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 4 ครั้ง

- ตารางเรียนสำหรับนักศึกษารุ่นที่ 17 ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563   ลงเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม เวลา 11:30 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 75 ครั้ง

- ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563   ลงเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม เวลา 11:29 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 60 ครั้ง- ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564   ลงเมื่อ วันที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 14:35 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 2 ครั้ง

- ประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 17    ลงเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 16:12 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 4 ครั้ง

- งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงคราวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565   ลงเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 16:11 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 2 ครั้ง


- งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ปี 2564   ลงเมื่อ วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 9:43 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 6 ครั้ง