ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทานจากมูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2566อ่านต่อ
- ประมวลภาพความประทับใจในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ในวันซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566อ่านต่อ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 19 ในหัวข้อ "พระราชปรัชญาด้านการปกครอง" เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ อาคารปฎิบัติการทางดินและปุ๋ย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้...อ่านต่อ
- ขอแสดงความยินดีกับคุณสุนิสา ยานะโส นักศึกษาภูมิสังคมรุ่นที่ 15 และ อาจารย์ที่ปรึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข และรองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล) ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ภาคบรรยาย ด้านเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 3 วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2565 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้...อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด

- ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2566   ลงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน เวลา 11:12 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 109 ครั้ง

- งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11   ลงเมื่อ วันที่ 25 กันยายน เวลา 10:38 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 0 ครั้ง


- การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 13   ลงเมื่อ วันที่ 25 กันยายน เวลา 10:35 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 0 ครั้ง

- นิเวศวิทยาป่าไม้ ครั้งที่ 13 https://conference.forest.ku.ac.th/t-fern/   ลงเมื่อ วันที่ 19 กันยายน เวลา 12:14 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 4 ครั้ง

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2566   ลงเมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน เวลา 13:26 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 32 ครั้ง

- ตารางเรียนประจำภาคการศึกษา 1/2566 แก้ไข 16-6-66   ลงเมื่อ วันที่ 16 มิถุนายน เวลา 10:23 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 79 ครั้ง

- ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2566   ลงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน เวลา 11:12 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 109 ครั้ง

- รายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566   ลงเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน เวลา 11:10 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 71 ครั้ง- ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564   ลงเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:54 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 48 ครั้ง

- ตารางเรียนสำหรับนักศึกษารุ่นที่ 17 ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563   ลงเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 11:30 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 47 ครั้ง

- ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563   ลงเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 11:29 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 44 ครั้ง


- งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11   ลงเมื่อ วันที่ 25 กันยายน เวลา 10:38 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 0 ครั้ง


- การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 13   ลงเมื่อ วันที่ 25 กันยายน เวลา 10:35 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 0 ครั้ง

- นิเวศวิทยาป่าไม้ ครั้งที่ 13 https://conference.forest.ku.ac.th/t-fern/   ลงเมื่อ วันที่ 19 กันยายน เวลา 12:14 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 4 ครั้ง

- การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทยครั้งที่ 12   ลงเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 9:24 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 45 ครั้ง