ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ 19 ในหัวข้อ "พระราชปรัชญาด้านการปกครอง" เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ อาคารปฎิบัติการทางดินและปุ๋ย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้...อ่านต่อ
- ขอแสดงความยินดีกับคุณสุนิสา ยานะโส นักศึกษาภูมิสังคมรุ่นที่ 15 และ อาจารย์ที่ปรึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข และรองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล) ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ภาคบรรยาย ด้านเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 3 วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2565 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้...อ่านต่อ
- การสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2565อ่านต่อ
- ประมวลภาพถ่ายงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43-44 ประจำปี พ.ศ. 2562-2564อ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด


- ปฏิทินการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565   ลงเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม เวลา 15:30 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 92 ครั้ง

- ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565   ลงเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม เวลา 9:25 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 20 ครั้ง

- การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทยครั้งที่ 12   ลงเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม เวลา 9:24 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 11 ครั้ง- ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565   ลงเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม เวลา 9:25 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 20 ครั้ง

- ประกาศทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2565   ลงเมื่อ วันที่ 19 กรกฏาคม เวลา 10:13 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 38 ครั้ง

- ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565    ลงเมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน เวลา 10:28 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 42 ครั้ง

- สรุปรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565    ลงเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม เวลา 15:48 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 106 ครั้ง


- ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564   ลงเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:54 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 91 ครั้ง

- ตารางเรียนสำหรับนักศึกษารุ่นที่ 17 ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563   ลงเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 11:30 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 171 ครั้ง

- ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563   ลงเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 11:29 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 154 ครั้ง


- การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทยครั้งที่ 12   ลงเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม เวลา 9:24 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 11 ครั้ง