ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน
- ประมวลภาพถ่ายงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43-44 ประจำปี พ.ศ. 2562-2564อ่านต่อ
- รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการการศึกษา 2565 รอบที่ 3 (รอบสุดท้าย)อ่านต่อ
- นักศึกษาระดับปริญญาโท ของสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร นางสาวน้ำฤทัย วันสา ที่ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับดี ในผลงานวิจัยเรื่อง “การใช้ประโยชน์ไม้ฟืนเพื่อเป็นแนวทางการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่” ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ ...อ่านต่อ
- ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจอ่านต่อ

กิจกรรมทั้งหมด


- ตารางเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564   ลงเมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 9:56 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 51 ครั้ง

- ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การทำและการสอบค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์   ลงเมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13:01 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 56 ครั้ง

- ปฎิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564   ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9:49 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 61 ครั้ง

- รายวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564   ลงเมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 9:57 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 72 ครั้ง

- รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564   ลงเมื่อ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 16:16 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 94 ครั้ง


- ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564   ลงเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:54 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 47 ครั้ง

- ตารางเรียนสำหรับนักศึกษารุ่นที่ 17 ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563   ลงเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 11:30 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 124 ครั้ง

- ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563   ลงเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 11:29 น. ดาวน์โหลดไปแล้ว 108 ครั้ง