ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
เกี่ยวกับหลักสูตร

ความเป็นมาของหลักสูตร
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาที่ใช้แนวคิดอันเหมาะสม และสอดคล้องกับภูมิสังคม อันได้แก่ สภาพพื้นที่ สังคม และวัฒนธรรม  ซึ่งทั้งหมดอยู่บนฐานความคิดของความพอเพียง นอกจากนี้ ยังมีปราชญ์ท้องถิ่น จำนวนมากที่ได้สร้างสรรค์แนวทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ
        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการสนับสนุนของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา จึงได้จัดการศึกษาในระดับ ปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อเรียนรู้แนวทางการพัฒนาภูมิสังคม อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ อันนำไปสู่การพัฒนา เพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในฐานะที่เป็นทรัพยากรมนุษย์และสังเคราะห์ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขยายผลและต่อยอดอย่างต่อเนื่องในสังคม


การพัฒนาหลักสูตร  

12 มิถุนายน 2545

แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรฯ สาขาวิชาเกษตรตามแนวพระราชดำริ

7 มิถุนายน 2545

ประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรฯ  ครั้งที่ 1
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธาน

23 สิงหาคม  2545

ประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรฯ  ครั้งที่ 2
รศ.สมชาย องค์ประเสริฐ เป็นประธาน

เริ่มต้น

ประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรฯ

26 พฤษภาคม 2546 -
1 มิถุนายน 2546

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างหลักสูตรฯ
ณ  ค่ายมฤคทายวัน  ได้ชื่อหลักสูตรว่า “การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน”
   
ปรัชญา  
        “เรียนรู้ เข้าใจ เข้าถึง และสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านภูมิสังคม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
   
วัตถุประสงค์  
       1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้ ความสามารถ ทั้งในทางทฤษฎีและการปฏิบัติในด้านการพัฒนาที่สอดคล้อง ตลอดจนสามารถประยุกต์องค์ความรู้เหล่านั้นไปใช้ในด้านงานวิจัยและด้านงานพัฒนา
       2.  เพื่อเผยแพร่ให้สังคมเรียนรู้พระราชปรัชญา แนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบทอด เผยแพร่ อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน