ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษา

        หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
        Master of Science Program in Geosocial Based Sustainable Development

แผนการศึกษา

        1.  แผน ก แบบ ก(2)    ภาคพิเศษ   มีจำนวน  36  หน่วยกิต
     ประกอบด้วยวิชาบังคับ  18  หน่วยกิต   วิชาเลือก  6  หน่วยกิต  และวิทยานิพนธ์  12  หน่วยกิต        
        2.  แผน ข    ภาคพิเศษ   มีจำนวน  36  หน่วยกิต
     ประกอบด้วยวิชาบังคับ  18  หน่วยกิต   วิชาเลือก  12  หน่วยกิต  และการค้นคว้าอิสระ  6  หน่วยกิต

 

เนื้อหาหลักสูตร

1.  วิชาบังคับ  ประกอบด้วยกลุ่มวิชา  3  กลุ่ม
        
     1.1  กลุ่มวิชาพระราชปรัชญา แนวคิดและทฤษฏีในพระราชดำริ

พภ 511

ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดในการพัฒนา 3  หน่วยกิต

พภ 512

พระราชปรัชญา 3  หน่วยกิต

พภ 513

แนวคิดและทฤษฎีในพระราชดำริ 3  หน่วยกิต

พภ 521

เศรษฐกิจพอเพียง 3  หน่วยกิต

     1.2  กลุ่มวิชาบริหารโครงการพัฒนา
พภ 531 การบริหารโครงการพัฒนา 3  หน่วยกิต
พภ 532 การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา 3  หน่วยกิต

     1.3  กลุ่มวิชาการวิจัยเพื่อการพัฒนา (รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม)
พภ 533 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา 3  หน่วยกิต
พภ 596 สัมมนา  1 1  หน่วยกิต
พภ 597 สัมมนา  2 1  หน่วยกิต
พภ 598 สัมมนา  3 1  หน่วยกิต
พภ 599 สัมมนา  4 1  หน่วยกิต

 


2.  วิชาเลือก  แบ่งเป็น  4  กลุ่ม  เพื่อให้มีความรู้ลึกเฉพาะทาง จนสามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ในการพัฒนาที่สอดคล้องกับภูมิสังคมอย่างยั่งยืน

 
     2.1  กลุ่มวิชาบริหารจัดการพัฒนา  (พัฒนา)
พภ 541 การบริหารจัดการการพัฒนา 3  หน่วยกิต
พภ 542 ศาสนธรรมกับการพัฒนา 3  หน่วยกิต

     2.2  กลุ่มวิชาการอนุรักษ์และทรัพยากร  (ภูมิ)
พภ 543 ชุมชน ทรัพยากร และความหลากหลายทางชีวภาพ 3  หน่วยกิต
พภ 544 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3  หน่วยกิต

     2.3  กลุ่มวิชามนุษย์และสังคม  (สังคม)
พภ 545 การจัดการนิเวศวิทยามนุษย์ 3  หน่วยกิต
พภ 546 การพัฒนามนุษย์ 3  หน่วยกิต

     2.4  กลุ่มวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น
พภ 547 ภูมิปัญญาไทย 3  หน่วยกิต
พภ 542 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา 3  หน่วยกิต