ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

คณาจารย์และบุคลากรของหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
ประธาน

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
รองประธาน

ผศ.ดร.ลักษณา สัมมานิธิ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
เลขานุการ

ผศ.ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล
คณะเศรษฐศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน
รศ.สมชาย องค์ประเสริฐ
ข้าราชการบำนาญ
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผศ.ดร.รัตนา โพธิสุวรรณ
ข้าราชการบำนาญ
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รศ.ดร.ปราโมช ศีตะโกเศศ
ข้าราชการบำนาญ
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อ.ดร.สมคิด แก้วทิพย์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.ปรารถนา ยศสุข
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ผศ.ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ
ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผศ.ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี
คณะผลิตกรรมการเกษตร

อ.ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์

อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
คณะผลิตกรรมการเกษตร

อ.ดร.ผานิตย์ นาขยัน
คณะผลิตกรรมการเกษตร

อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ
คณะผลิตกรรมการเกษตร


อาจารย์พิเศษ
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ดร.มนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาที่ดิน
สำนักมูลนิธิชัยพัฒนา
ดร.ลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร.
นายมนูญ พุ่มกล่อม ผอ.ศูนย์บริการวิชาการเกษตร
ของมูลนิธิชัยพัฒนา
นายปราโมทย์ ไม้กลัด กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา
ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ดร.อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ อดีตเลขาธิการ กปร.
นายมนูญ พุ่มกล่อม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร
สำนักมูลนิธิชัยพัฒนา
ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว ผอ.โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
ศ.ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ดร.วีระชัย  ณ นคร ที่ปรึกษาด้านพฤกษศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ดร.อภิชาต จงสกุล อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผอ.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
องค์กรมหาชน
ดร.วีระชัย  ณ นคร ที่ปรึกษาด้านพฤกษศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
นายประดับ กลัดเข็มเพชร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา
สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
นายคณิต ธนูธรรมเจริญ อดีตนักจัดการงานในพระองค์ชำนาญการ
พิเศษ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รศ.จินตนา บุญบงการ นักวิจัยอาวุโส คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร ประธานสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(หลักสูตรนานาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
นายพิทักษ์ อินทะพันธ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.โกมล แพรกทอง อุปนายกสมาคมภูมินิเวศและพัฒนา
อย่างยั่งยืน
อ.ดร.พิสิฎฐ์ โคตรสุโพธิ์ อาจารย์ สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.รุ่งทิพย์ กล้าหาญ หัวหน้าสาขา หลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ