ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ติดต่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่  63  หมู่  4  ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  50290
โทรศัพท์    0 5387 3726
E-mail  :  geosocial2547@gmail.com

โทรศัพท์ห้องพักอาจารย์ประจำหลักสูตร    0 5387 3720  ต่อ  116

ที่ตั้งหลักสูตร

สำนักงานหลักสูตรฯ  ชั้น G  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางปฐพีวิทยาและฝึกอบรมทางดินและปุ๋ยชั้นสูง คณะผลิตกรรมการเกษตร