ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ชมรมการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน แม่โจ้
  ใบสมัครสมาชิกชมรมการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน แม่โจ้  (GSC.MJ)
ศิษย์เก่าหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / นักศึกษาปัจจุบัน / ผู้ที่สนใจทั่วไป
สามารถสมัครสมาชิกชมรมได้  โดยการ download ใบสมัครแล้วกรอกรายละเอียดพร้อมสมัครตามที่อยู่
ศูนย์ประสานงานชมรมการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน แม่โจ้ หรือส่งแฟกซ์ที่ 053-873726


  ชมรมการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน แม่โจ้
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน แม่โจ้

ประกาศ  ณ  วันที่  6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


  ข้อบังคับชมรมการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน แม่โจ้
ว่าด้วยการดำเนินงานชมรมการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน แม่โจ้ พ.ศ. 2556

ประกาศ  ณ  วันที่  6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


  ประกาศคณะผลิตกรรมการเกษตร
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานครบรอบ "1 ทศวรรษภูมิสังคม"

ประกาศ  ณ  วันที่  14 มีนาคม พ.ศ. 2557