บุคลากร สายวิชาการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

วิชาเอกเกษตรเคมี

วิชาเอกเกษตรอินทรีย์

วิชาเอกทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ

วิชาเอกปฐพีศาสตร์

วิชาเอกพืชไร่

วิชาเอกวิทยาการสมุนไพร

วิชาเอกอารักขาพืช

อาจารย์ผู้สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (พืชสวน)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา