อาจารย์วินัย แสงแก้ว
Mr. Winai Sangkaew

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Email : winais@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา :วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์-พืชสวน)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์