รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
Mrs. Theeranuch Jaroenkit

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
Email : theeranu@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา :Doctor of Philosophy
(Horticulture)
สถาบัน :University of Hawaii
งานวิจัย
1.OT-64-045 : ความคงตัวทางพันธุกรรมของฝรั่ง
2.สวก.-64-013 : นวัตกรรมลำไยเพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
3.วช.-64-002 : การศึกษาการลด PM2.5 จากการลดการเผาพื้นที่การเกษตรบนดอยในภาคเหนือด้วยรูปแบบ(model) ทางเลือกที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของเกษตร
4.สวก.-63-010 : การยกระดับการผลิตลำไยคุณภาพด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อการส่งเสริมการส่งออกไปตลาดยุโรป
5.ชัยพัฒนา-62-001 : โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
6.มจ.2-62-097 : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนสะสมกับพัฒนาการของผลมะม่วงที่ปลูกในแปลงสาขาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7.มจ.1-60-035/61-043 : การศึกษาการเจริญเติบโต การออกดอก ติดผล ปริมาณ และคุณภาพลำไยลูกผสม
8.สกว.-61-018 : การพัฒนาเกษตรกรชาวสวนลำไยของภาคเหนือตอนบน เพื่อยกระดับสู่ธุรกิจการผลิตลำไยแนวใหม่
9.สวก.-61-004.1 : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับลำไยสดคุณภาพเพื่อการจำหน่ายปลีก
10.มจ.1-61-042 : การประยุกต์ใช้เครื่องหมาย SSR ของลิ้นจี่เพื่อตรวจสอบลำไยลูกผสม
11.วท-60-011 : A First Phylogene of the Genus Dimocarpus and Suggestion for Revision of Some Taxa Based on Molecular and Morphological Evidence
12.Bayer-60-001 : การทดสอบวิธีการกำจัดวัชพืชและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตลำไยของเกษตรกรในเขตภาคเหนือของไทย
13.สวก.-59-003 : การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อผลิตลำไยนอกฤดูในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
14.สกว.-60-10 : การเพิ่มศักยภาพการผลิตลำไยเพื่อการส่งออกและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดความสูญเสียของกลุ่มเกษตรกรหมู่บ้านแม่ต๋ำ อ. เมือง จ. พะเยา
15.วท-59-033 : การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลำไยด้วยเทคนิคไอดีอาร์เอพีดี
16.มจ.1-60-035 : การศึกษาการเจริญเติบโต การออกดอก ติดผล ปริมาณและ คุณภาพลำไยลูกผสม
17.มจ.1-60-021 : การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ SCAR สำหรับตรวจสอบลำไยลูกผสม
18.วช.-56-003 : การศึกษาระบบการผลิตต้นหงส์เหินลูกผสมตัดดอกในระดับอุตสาหกรรม
19.สวทช.-58-003 : พัฒนาฐานความรู้เชิงความหมาย(Ontology)เพื่อการบริหารจัดการและเผยแพร่ความรู้ลำไย
20.มจ.1-58-019 : การทำข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โคดิ้งของลำไยในประเทศไทย
21.มจ.1-55-006.1/56-003.1/57-007.1 : การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ลำไย
22.มจ.1-55-006/56-003/57-007 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ลำไย
23.สกว.-57-001.3 : อิทธิพลความแปรปรวนของสภาพอากาศต่อการเจริญเติบโต ออกดอกและติดผลของลำไยพันธุ์อีดอ
24.สกว.-57-001.2 : การคัดเลือกพันธุ์ลำไยรับประทานสดเพื่อเป็นต้นพันธุ์ดี
25.สกว.-57-001 : ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว.ระยะที่ 2
26.สวทช.-57-011 : โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการผลิตลำไยนอกฤดูของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน
27.สวทช.-57-010 : การยืนยันความถูกต้องข้อมูลลงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย
28.มจ.1-55-006.1/56-003.1 : การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ลำไย
29.มจ.1-55-006/56-003 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ลำไย
30.มจ.1-50-011 : การศึกษาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการส่งออกดอกปทุมมา
31.วช.-55-007 : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดู
32.มจ.1-47-009.3/48-010.3 : การพัฒนาวิธีการลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ตกค้างในผลลำไยสดโดยการล้าง
33.สกว.-47-002 : การพัฒนาคุณภาพผลลำไยโดยการห่อช่อผล
34.มจ.1-47-009.3 : การพัฒนาวิธีการลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ตกค้างในผลลำไยสดโดยการล้าง
35.มจ.1-55-006.1 : การจำแนกลักษณะประจำพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ลำไย
36.มจ.1-55-006 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ลำไย
37.มจ.1-47-009.3/48-010.3/49-007.3 : การพัฒนาวิธีการลดปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ตกค้างในผลลำไยสดโดยการล้าง
38.มจ.1-50-011/51-022 : การศึกษาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการส่งออกดอกปทุมมา
39.มจ.1-52-009 : การปรับปรุงสวนลำไยเก่าโดยวิธีการตัดแต่งกิ่งและเปลี่ยนยอดพันธุ์
40.มจ.1-52-009/53-025 : การปรับปรุงสวนลำไยเก่าโดยวิธีการตัดแต่งกิ่งและเปลี่ยนยอดพันธุ์
41.มจ.1-54-033 : การพัฒนาคุณภาพผลลิ้นจี่โดยการห่อช่อผล
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย

1.  การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลำไยด้วยเทคนิคไอดีอาร์เอพีดี
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : วารสารเกษตร ปีที่ : 32 ฉบับที่ : 1 เลขหน้า : 1-

2.  ผลของการตัดปลายกิ่งและการลดความสูงของทรงพุ่มต่อการผลิใบการออกออกปริมาณและคุณภาพของลำไยพันธุ์ดอ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (ม.แม่โจ้) -TCI
ฉบับที่ : ปีที่ 29 ฉบับที่ 2

3.  การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของดอกลำไย 5 สายพันธุ์ในประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์ มศว.
ฉบับที่ : วารสารวิทยาศาตร์ มศว. ปีที่ 32 ฉบัยที่ 1 มิถุนายน

4.  A First Phylogene of the Genus Dimocarpus and Suggestion for Revision of Some Taxa Based on Molecular and Morphological Evidence
สื่อสิ่งพิมพ์ : scientific reports
ฉบับที่ : -

5.  Current practices and research in off-season longan production in Thailand
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : Acta Horticulturae 1293 VI International Symposium

6.  Current practices and research in off-season longan production in Thailand
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : ISHS Acta Horticulturae 1293: VI International Sym

7.  Comparison of efficiency of container materials in TIB system for Globba micropropagation
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : International of Micropropagated Plants, 19-24 Apr

8.  Diversity and control of bacterial contamination of plants propagated in temporary immersion bioreactor system
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : International of Micropropagated Plants, 19-24 Apr

บทความวิชาการ

1.  On-farm validation of fertilizer management technology for longan
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : Acta Hortic. 1293 : 207-212

ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 4
ประเภท: ประชุมวิชาการ

2.  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

3.  โครงการ AUN-QA Overview
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

4.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

5.  การจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรแบบแขนงรายวิชา
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

6.  กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานของปี 2563 และการจัดทำแผนงบประมาณ 2564 ของงานบริการวิชาการและวิจัย
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

7.  โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) (ครั้งที่ 3)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

8.  โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) (ครั้งที่ 1)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

9.  กิจกรรม KM ในหัวข้อ“ระบบสารสนเทศกับการพัฒนาคณะผลิตกรรมการเกษตร”
ประเภท: การจัดการความรู้

10.  ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

11.  โครงการสัมมนาเผยแพร่ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 25 มีนาคม 2562
ประเภท: สัมมนา

12.  โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 13 มีนาคม 2562
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

13.  โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

14.  โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

15.  ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

16.  โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 23-24 มกราคม 2562
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

17.  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
ประเภท: อบรม

18.  โครงการอบรม เรื่อง แนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
ประเภท: อบรม

19.  โครงการสัมมนา "การประเมินสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 11
ประเภท: ประชุมสัมนา

20.  ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภท: ประชุมสัมนา

21.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

22.  “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตร (มคอ.2) และการตรวจหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558”
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

23.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรเชิงลึก” ครั้งที่ 2"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

24.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการวิพากษ์ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของหลักสูตร"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

25.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

26.  โครงการอบรมสัมมนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) เพื่อรองรับการประเมินหลักสูตร
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

27.  ขอความอนุเคราะบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร
ประเภท: เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายใน

28.  เชิญบุคลากรเป็นวิทยากรบรรยาย
ประเภท: เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก

29.  โครงการฝึกอบรม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านสถิติ
ประเภท:

30.  โครงการฝึกอบรม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านสถิติ
ประเภท: อบรม

31.  เสวนาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคณะ
ประเภท:

32.  ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร
ประเภท: เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายใน

33.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

34.  โครงการพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผลรุ่นที่ 2
ประเภท: อบรม

35.  ศึกษาดูงานและจัดทำแผนปฏบัติงาน ประจำปี 2555 ของศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้
ประเภท: ศึกษาดูงาน

36.  การจัดการน้ำสวนลำไยของเกษตรกรในภาวะแล้ง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ประเภท: กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก

37.  เป็นกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ เรื่อง ผลกระทบการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย จากภาวะการขาดแคลนน้ำในตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ประเภท: กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายนอก

38.  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมนักตัดแต่งกิ่งลำไยมืออาชีพโดยการสนับสนุนจาก GTZ ประจำปี 2553
ประเภท: ศึกษาดูงาน

39.  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมนักตัดแต่งกิ่งลำไยมืออาชีพโดยการสนับสนุนจาก GTZ ประจำปี 2553
ประเภท: ศึกษาดูงาน

40.  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมนักตัดแต่งกิ่งลำไยมืออาชีพโดยการสนับสนุนจาก GTZ ประจำปี 2553
ประเภท: ศึกษาดูงาน

41.  เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย เรื่อง การศึกษาเบี้องต้นก่อนการจัดการดอกปทุมมาเชียงใหม่พิงค์เพื่อการส่งออก ในงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
ประเภท: ประชุมวิชาการ

42.  กเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการผลิตลำไยนอกฤดูของจ.เชียงใหม่ และ ลำพูน ในงานประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จ.เชียงใหม่
ประเภท: ประชุมวิชาการ

43.  เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการผลิตลำไยนอกฤดูของจ.เชียงใหม่ และ ลำพูน ในงานประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จ.เชียงใหม่
ประเภท: ประชุมวิชาการ

44.  ขอนำนักเรียนทัศนศึกษา และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

45.  มอบหนังสือการผลิตลิ้นจี่ และหนังสือการผลิตลำไยให้กับคุณธัญ พันธุ์จินา
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

46.  ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องบรรยาย อาคาร 25 ปี ไม้ผล
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

47.  งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่าของคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท: ประชุม

48.  ภาควิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวขอยืมเวอร์เนีย และเครื่องวัดความหวานแบบดิจิตอล เพื่อใช้ในการทดลองปัญหาพิเศษของนักศึกษา
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

49.  การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

50.  เป็นวิทยากรบรรยายฐานการเรียนรู้การเกษตรด้านไม้ผลให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1
ประเภท: ศึกษาดูงาน

51.  การผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษา FM 95.50 MHz เรื่อง แม่โจ้กับการบริการวิชาการ(วิชาการไม้ผล 25 ปี) ผู้ดำเนินรายการนางสาวธัญชนก สีหาพล นักวิชาการรับเชิญ อ.มนัส สมพูกุล และคุณธีรนุช เจริญกิจ ควบคุมการผลิตรายการนายนพกิจ แผ่พร
ประเภท: บรรยายพิเศษ

52.  ให้คำปรึกษาตอบปัญหาทางการเกษตรให้แก่คุณวีรวรรณ โพธิ์แก้ว
ประเภท: ประชุม

53.  เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ เรื่อง Effect of Fruit Bagging on Chemical Composition and Pigments of Fresh Longan (Dimocarpus Longan Lour.) CV. "Daw" งาน 3rd International Symposium on Longan,Lychee and Other Fruit Trees in Sapindaceae Family
ประเภท: ประชุมวิชาการ

54.  เป็นกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานครูชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

55.  เป็นวิทยากรบรรยายฐานไม้ผล ให้แก่โรงเรียนเทคโนโยเอเซีย จำนวน 167 คน
ประเภท: ศึกษาดูงาน

56.  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลำไยและกล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้"
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

57.  เป็ยวิทยากรบรรยายนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมไม้ผล
ประเภท: ศึกษาดูงาน

58.  เสวนารวมพลคนลำไย ครั้งที่ 2
ประเภท: การเสวนา

59.  การฝึกอบรมเทคนิคการตัดแต่งกิ่งของเกษตรกร อ.พร้าว และอ.สารภี
ประเภท: อบรม

60.  นำเสนอผลงานวิชาการ ในรูปแบบการบรรยาย (Oral presentation) เรื่อง "Sulfer Dioxide Residue in Fresh Longan and Postharvest Methods to Reduce its Levels ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Quality Managemnt in Postharvest System (EURASIA2007) จัดโดยสมาคมพืชสวนโลก
ประเภท: ศึกษาดูงาน

61.  ให้การสนับสนุนของรางวัลเพื่อใช้ในกิจกรรมการแข่งขันชกมวยโดยสนับสนุนกิ่งพันธุ์มะม่วงมหาชนก จำนวน 20 ต้นให้แก่ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

62.  เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันจัดดอกไม้ ให้แก่นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เวลา 8.30 - 10.30 น.
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

63.  เก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย
ประเภท: การได้รับทุนไปอบรม ศึกษา ดูงาน

64.  ให้การต้อนรับและศึกษาดูงานภาควิชาพืชสวนให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ผู้ดูแลจาก National Chung Hsing University ( NCHU) ในโครงการ Agriculture Training Program of NCHU Student in Thailand 13.30 น. -16.30 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

65.  การฝึกอบรมเทคนิคการตัดแต่งกิ่ง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

66.  เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนทุนงานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของการผลิตลำไยนอกฤดู
ประเภท: การได้รับทุนไปอบรม ศึกษา ดูงาน

67.  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับปริญญาโท สาขาวิชาพืชสวน
ประเภท: ประชุม

68.  เป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เวลา 13.45-14.30 ( 45 นาที)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

69.  การเริ่มต้นการเขียนแผนธุรกิจสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

70.  โครงการยุทธศาสตร์ การพัฒนาผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาพืชสวน
ประเภท: ประชุม

71.  การนำเทคนิคสมัยใหม่มาปรับปรุงประสิทธิภาการทำงาน
ประเภท: อบรม

72.  การเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurship)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

73.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่า
ประเภท: สัมมนา

74.  ประชุมสัมมนาสหกิจศึกษา ภาควิชาพืชสวน
ประเภท: ประชุมสัมนา

75.  สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "แนวทางการผลิตลำไยนอกฤดู" ในโครงการสัมมนาทางวิชาการ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549
ประเภท: สัมมนา

76.  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตลำไยเชิงพาณิชย์แก่เกษตรกร จำนวน 400 คน
ประเภท: ศึกษาดูงาน

77.  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวแก่เกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

78.  ฝึกอบรม "ความรู้เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว"
ประเภท: อบรม

79.  ศึกษาดุงานภาควิชาพืชสวน National Chung Hsing University (NCHU) นำนักศึกษาปริญญาตรีจาก College of Agriculture and Natural Resources จำนวน 20 คน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

80.  งานประเพณีต้อนรับบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่า
ประเภท: สัมมนา

81.  เป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาวิชาการ ในงาน แม่โจ้ : ศาสตร์แห่งลำไย
ประเภท: ศึกษาดูงาน

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา