นายสันต์ชัย มุกดา
Mr. Sunchai Mukda

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
Agricultural Research Officer
Email : dumrong458@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา :วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาทรัพยากรชนบท)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานวิจัย
1.มจ.2-63-099 : การศึกษาสูตรอาหารจากวัตถุดิบธรราติสำหรับเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
บทความวิชาการ
ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักงานคณบดี)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

2.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

3.  กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานของปี 2563 และการจัดทำแผนงบประมาณ 2564 ของงานบริการวิชาการและวิจัย
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

4.  กิจกรรม KM วิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเรื่อง "แนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชง และขั้นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชงเพื่อการวิจัย"
ประเภท: การจัดการความรู้

5.  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
ประเภท: บรรยายพิเศษ

6.  ส่งเสริมและสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท:

7.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการทําวิจัยสถาบัน
ประเภท:

8.  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทย กิจกรรมถวายเทียน
ประเภท:

9.  ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

10.  ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภท: ประชุมสัมนา

11.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
ประเภท:

12.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท:

13.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

14.  โครงการจัดทำแผนระยะ 15 ปี กิจกรรมครั้งที่ 5 อารักขาพืช
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

15.  โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 การให้ความรู้และอบรมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 2
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

16.  โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

17.  โครงการฝึกอบรมในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ( ต้นกล้าอาชีพ) หลักสูตรการทำเชื้อและเพาะเห็ดเศรษฐกิจต้นทุนต่ำ
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

18.  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ได้แก่ เห็ดหลินจือ เห็ดขอนขาว เห็ดโคนญี่ปุ่น การเพาะเห็ดฟางในโรงเรียน
ประเภท: ศึกษาดูงาน

19.  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเห็ดให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทาทุ่งหลวงและศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (มูลคค่า 3,600)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

20.  หลักสูตรการทำเชื้อและเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ประเภท: ศึกษาดูงาน

21.  วิทยากรการเพาะเห็ด
ประเภท: ศึกษาดูงาน

22.  นายดำรงค์ มุกดา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการเพาะเห็ดตามโครงการจัดและส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลแม่เหียะ
ประเภท: ศึกษาดูงาน

23.  โครงการสมัมนาทางวิชาการ "การประกันคุณภาพหลักสูตรอารักขาพืช และเครือข่ายทางด้านวิชาการ"
ประเภท: ประชุมวิชาการ

24.  โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของบุคลากรภาควิชาอารักขาพืช ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภท: ศึกษาดูงาน

25.  เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการทำเชื้อและเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ข้าราชการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 40 คน เวลา 8.00-14.00 น. (6 ชั่วโมง)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

26.  เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการทำเชื้อและเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ข้าราชการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 40 คน เวลา 15.00-17.00 น. (2 ชั่วโมง)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

27.  เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการทำเชื้อและเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ข้าราชการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 40 คน เวลา 13.00-16.30 น. (3.30 ชั่วโมง)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

28.  เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการทำเชื้อและเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ข้าราชการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 40 คน เวลา 13.00-17.00 น. (4 ชั่วโมง)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

29.  วิทยากรบรรยายในการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ (2 ชั่วโมง)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

30.  เป็นวิทยากรบรรยายในการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เวลา 13.00-15.00 น. 2 ชั่วโมง
ประเภท: ศึกษาดูงาน

31.  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชมรมศิษย์เก่า อกท.หน่วยเชียงใหม่(6ชม.)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

32.  ออกรายการวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เรื่อง "งานวิจัยเด่นของนักศึกษาและการเพาะเห็ด" (30 นาที)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

33.  ร่วมสนทนารายการวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ดจ้ คลื่น 95.50 MHz เสียงจากแม่โจ้ เรื่อง งานวิจัยเด่นของนักศึกษา และการเพาะเห็ด โดยคุณดำรง มุกดา เวลา 11.30 น-12.00 น. 30 นาที
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

34.  เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านการเพาะเห็ด แก่เกษตรกรตำบลหนองยวง (5 ชั่วโมง 30 นาที)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

35.  คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดสัมมนาเพื่อประเมินตนเอง SAR
ประเภท: สัมมนา

36.  ฝึกอบรมเรื่อง การทำเชื้อเห็ดและเพาะเห็ดเศรษฐกิจ แก่เกษตรกรผู้ทำอาชีพเพาะปลูกเห็ด จำนวน 60 คน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

37.  วิทยากรบรรยายเรื่อง "การเพาะเห้ดหอม"
ประเภท: ศึกษาดูงาน

38.  ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทำเชื้อและเพาะเห็ดเศรษฐกิจ รุ่นที่ 56 สำหรับ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 40 คน
ประเภท: ศึกษาดูงาน

39.  วิทยากรอบรมบรรยายเรื่อง "การทำเชื้อและเพาะเห็ดเศรษฐกิจ" รุ่นที่ 56
ประเภท: ศึกษาดูงาน

40.  เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เรื่อง "การเพาะเห็ดในโรงรือน"
ประเภท: ศึกษาดูงาน

41.  โครงการฝึกอบรม เรื่อง การจัดการโรคพืชและแมลงศัตรูพืชหอมหัวใหญ่
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

42.  โครงการออกสำรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและโรคพืชประจำเดือน ต.ค.2548 ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกพืช จำนวน 10 ราย
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

43.  โครงการออกสำรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและโรคพืช ประจำเดือนตุลาคม 2548
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

44.  นำสมาชิกนิคมสหกรณ์พร้าว ฝีกอบรมอาชีพแบบเข้มข้น แก่สมาชิก จำนวน 100 คน โดยแบ่งตามกลุ่มอาชีพ การเลี้ยงปลา-สุกร การเลี้ยงโคขุน การเพาะเห็ด การทำเกษตรอินทรีย์-ทฤษฎีใหม่ จำนวน 8 ชัวโมง/ต่อวัน
ประเภท: ศึกษาดูงาน

45.  การพัฒนาบุคลากรเพื่อกระตุ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร
ประเภท: ศึกษาดูงาน

46.  นำนักศึกษาดูงาน การจัดการอารักขาพืช
ประเภท: ศึกษาดูงาน

47.  การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศการผลิตอาหารปลอดภัยมั่นคง
ประเภท: ศึกษาดูงาน

48.  จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่อง การจัดการโรคและแมลงศัตรูข้าวและถั่วเหลือง แก่เกษตรกร
ประเภท: ศึกษาดูงาน

49.  โครงการศึกษาดูงานสถานที่ฝึกงานในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียง
ประเภท: ศึกษาดูงาน

50.  วิทยากรฝึกอาชีพด้านการเพาะเห็ดในโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอำเภออมก๋อยในพื้นที่ 3 ตำบล (แม่ตื่น ม่อนจอง ยางเบียง) (234 คน)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

51.  กลยุทธ์ในการขอตำแหน่งเป็นผู้ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญ
ประเภท: สัมมนา

52.  วิทยากรบรรยายเรื่อง "การทำเชื้อและเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยและเห็ดถุง" สำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ (30 คน)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

53.  การทำเชื้อและการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ประเภท: ศึกษาดูงาน

54.  โครงการจัดอบรมการผลิตเห็ดโดยใช้ระบบนิ่งเชื้อเห็ดพลังงานชีวมวล
ประเภท: ศึกษาดูงาน

55.  การทำเชื้อและการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ประเภท: ศึกษาดูงาน

56.  วิทยาการเห็ด
ประเภท: บรรยายพิเศษ

57.  การทำเชื้อและการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ประเภท: ศึกษาดูงาน

58.  โครงการอบรมการปลูกจิตสำนึกสร้างวินัยและส่งเสริมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
ประเภท: อบรม

59.  การทำเชื้อและการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ประเภท: ศึกษาดูงาน

60.  วิทยาการเห็ด
ประเภท: บรรยายพิเศษ

61.  การทำเชื้อและการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ประเภท: ศึกษาดูงาน

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา