อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
Mr. Ratchanon Somboonchai

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร :
Email : sawat@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(พัฒนาทรัพยากรชนบท)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานวิจัย
1.มจ.2-63-005 : กระบวนการพัฒนาชุมชนพึ่งพาตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาหมู่บ้านแม่สูนน้อย ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
2.มจ.1-61-118 : ศักยภาพแกนนำชุมชนต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดลำพูน
3.มจ.1-61-076 : ซิ่นผ้าฝ้ายลายก่าย ภูมิปัญญาล้านนาไทย
4.มจ.1-61-026 : การเพิ่มศักยภาพระบบการผลิตข้าวไร่โดยใช้ถั่วลอดร่วมกับเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์
5.มจ.2-59-120 : ความหลากหลายทางชาติพันธุ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย

1.  ความแตกต่างทางชาติพันธุ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
สื่อสิ่งพิมพ์ : มนุษยสังคมสาร (มสส.)
ฉบับที่ : ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2564): พฤษภาคม - สิงหาคม (91-1

บทความวิชาการ

1.  Identification of Uvaria sp by barcoding coupled with high-resolution melting analysis (Bar-HRM)
สื่อสิ่งพิมพ์ : Genetics and Molecular Research
ฉบับที่ : Volume: 15 Issue: 1 Article Number: gmr.15017405 DOI: 10.4238/gmr.15017405 Published: 2016

ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  กฏหมายปกครองสำหรับนักบริหารมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

2.  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

3.  โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 วันที่ 27-29 เมษายน 2565
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

4.  การอบรม “การขอตำแหน่งวิชาการ เกณฑ์ 2564”
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

5.  โครงการ AUN-QA Overview
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

6.  โครงการ AUN-QA Sharing
ประเภท: อื่นๆ

7.  โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "WEE Talk #2 (2021)"
ประเภท: อบรม

8.  โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
ประเภท:

9.  โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ประเภท: บรรยายพิเศษ

10.  โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 20 เมษายน 2564
ประเภท: อบรม

11.  โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program 2021)
ประเภท: ประชุมสัมนา

12.  นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย
ประเภท: บรรยายพิเศษ

13.  โครงการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
ประเภท:

14.  โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
ประเภท: การเสวนา

15.  โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักงานคณบดี)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

16.  โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

17.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

18.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภท: ประชุมสัมนา

19.  โครงการอบรมผู้ประเมิน CUPT-QMS มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

20.  ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2563 (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
ประเภท:

21.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577) สู่การปฏิบัติ”
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

22.  โครงการอบรมเรื่อง GAP Analysis : AUN-QA
ประเภท:

23.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GAP Analysis : CUPT QMS
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

24.  โครงการสัมมนา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภท: สัมมนา

25.  กิจกรรมประชาพิจารณ์ทำรายงานประเมินตนเอง คณะผลิตกรรม
ประเภท:

26.  โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประเภท: ประชุมสัมนา

27.  โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
ประเภท: ประชุมสัมนา

28.  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

29.  โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภท:

30.  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
ประเภท: บรรยายพิเศษ

31.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ประเภท:

32.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

33.  กิจกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเพื่อการพัฒนาสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประเภท: อบรม

34.  โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจั รุ่นที่ 2
ประเภท: อบรม

35.  โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

36.  โครงการสัมมนาเผยแพร่ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 25 มีนาคม 2562
ประเภท: สัมมนา

37.  โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

38.  โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

39.  ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

40.  โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 23-24 มกราคม 2562
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

41.  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
ประเภท: อบรม

42.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร Go Eco U ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

43.  โครงการอบรม เรื่อง แนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
ประเภท: อบรม

44.  โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
ประเภท:

45.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตร ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ มุ่งผลลัพธ์” (Outcome Based Education, OBE) ณ แม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่
ประเภท:

46.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

47.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

48.  โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: อบรม

49.  โครงการสัมมนา "การประเมินสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 11
ประเภท: ประชุมสัมนา

50.  โครงการสัมมนาเรื่อง "แนวทางการบริหารจัดการโครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์"
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

51.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเกษตรยุคใหม่ The Modern Agricultural Leadership Program (MAGLEAD)
ประเภท: อบรม

52.  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารหลักสูตรให้เข้าสู่ AUN QA
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

53.  ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภท: ประชุมสัมนา

54.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเพื่อการขยายผล "
ประเภท: อบรม

55.  โครงการ KM Update
ประเภท:

56.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

57.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรเชิงลึก” ครั้งที่ 2"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

58.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

59.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

60.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน กิจกรรม อบรมการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

61.  โครงการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558
ประเภท:

62.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพ CUPT QA ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตในการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็น Outcome Based Education (OBE)
ประเภท:

63.  โครงการอบรมสัมมนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) เพื่อรองรับการประเมินหลักสูตร
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

64.  โครงการก้าวใหม่สายวิชาการ (หลักสูตรอาจารย์ใหม่) รุ่นที่ 5
ประเภท: อบรม

65.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สถาบัน"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

66.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 1
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

67.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา SAR Week หมวดที่ 3 KPI 2-3 - หมวดที่ 4 KPI 5
ประเภท: การจัดการความรู้

68.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา SAR Week หมวดที่ 1-2
ประเภท: การจัดการความรู้

69.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2557
ประเภท: การจัดการความรู้

70.  ประชุมหารือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ประเภท: ประชุม

71.  ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การปฏิบัติงานพื้นที่พระราชดำริฯ
ประเภท: ศึกษาดูงาน

72.  วิทยากรบรรยายอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ประเภท: บรรยายพิเศษ

73.  โครงการสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
ประเภท: สัมมนา

74.  โครงการพัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญข้าราชการตาม พ.ร.บ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ระบบ Undo
ประเภท: บรรยายพิเศษ

75.  ขอเชิญบุคลากรเป็นผู้จัดการทีมกีฬาแบดมินตันในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42
ประเภท:

76.  โครงการอภิปราย เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557
ประเภท: การจัดการความรู้

77.  ร่วมประชุมครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ
ประเภท:

78.  เชิญบุคลากรเป็นวิทยากรโครงการ ร่าง ประชาพิจารณ์รายงานผลการประเมินตนเองบัณฑิตวิทยาลัย
ประเภท:

79.  ร่วมโครงการการจัดการความรู้ ในหัวข้อ "การบริหารระบบเอกสารที่มีประสิทธิภาพ"
ประเภท: อบรม

80.  โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบเอกสารราชการ (e-Doc ใหม่ ภายใต้ระบบงาน E-Manage) ครั้งที่ 2
ประเภท: อบรม

81.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประเมินคุณภาพภายใน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

82.  โครงการอบรมการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ
ประเภท: อบรม

83.  โครงการพัฒนานักวิจัย
ประเภท: ประชุมวิชาการนานาชาติ

84.  ขอเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมโครงการสานฝันวันเด็กแห่งชาติ
ประเภท:

85.  โครงการอบรม เรื่อง การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

86.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ เรื่อง การใช้ E-manage กับการประกันคุณภาพ
ประเภท: ประชุม

87.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “การบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการ” ภายใต้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (KM)
ประเภท: การจัดการความรู้

88.  โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การสร้างและ Implement ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring Systme) อย่างมีประสิทธิภาพ"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

89.  การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

90.  โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2555
ประเภท: ประชุมสัมนา

91.  โครงการประเมินอภิมานรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม Meta Evauation
ประเภท: ประชุม

92.  งานมหกรรมคุณภาพ และศึกษาดูงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภท: ศึกษาดูงาน

93.  เชิญเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ประเภท: กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน

94.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ประเภท: การจัดการความรู้

95.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้บริหารระดับสูง" ครั้งที่ 5/10 วันที่ 25 กรกฎาคม 2554
ประเภท: อบรม

96.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบสารสนเทศ E-manage ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: การจัดการความรู้

97.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้บริหารระดับสูง" ครั้งที่ 4/10 วันที่ 11 กรกฎาคม 2554
ประเภท: อบรม

98.  ร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
ประเภท: อบรม

99.  จดหมายเหตุสำคัญอย่างไร
ประเภท: บรรยายพิเศษ

100.  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องจดหมายเหตุสำคัญอย่างไร
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

101.  การผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษา FM 95.50 MHz เรื่อง สารพันข่าว (กิจกรรมคณะพัฒนาการท่องเที่ยว, คณะสถาปัตย์) ผู้ดำเนินรายการว่าที่รต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ ควบคุม นักวิชาการรับเชิญ นายรัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย การผลิตรายการ นายนพกิจ แผ่พร
ประเภท: บรรยายพิเศษ

102.  QA CoP. ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2552 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
ประเภท: การเสวนา

103.  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ระดับหน่วยงาน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

104.  การสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฎิบัติราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปีงบประมาณ 2553"
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

105.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล FIS"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

106.  สัมมนาสัญจรคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี และเลขานุการคณะ
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

107.  กรรมการและเลขานุการประเมินคุณภาพภายใน ของคณะบริหารธุรกิจ
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

108.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ (E-document)
ประเภท: ประชุม

109.  การวิเคราะห์ต้นทุนผลิต กับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

110.  QAMJU CoP. ครั้งที่ 4/2552 หัวข้อเรื่อง "การทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมิน" โดยมีหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา (นางวราภรณ์ ฟูกุล) ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย
ประเภท: การเสวนา

111.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา QA CoP ครังที่ 3/2552 เรื่อง "ไขปริศนาตัวบ่งชี้"
ประเภท: การเสวนา

112.  โครงการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีจัดการความรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสมรรถนะของบุคลากร กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

113.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ QA CoP ครั้งที่ 2/2552 หัวข้อสัมมนา "พูดถึงองค์ประกอบที่ 1 และ 2"
ประเภท: การเสวนา

114.  โครงการการจัดการความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับหน่วยงานที่มีการเรียนการสอน QA MJU CoP ครั้งที่ 2/2552 หัวข้อ "พูดถึงองค์ประกอบที่ 1 และ 2" เวลา 09.00 - 12.00 น.
ประเภท: สัมมนา

115.  วิทยากร "การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2552"
ประเภท: ศึกษาดูงาน

116.  การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สู่การปฏิบัติ
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

117.  การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการขยายผล หลักสูตรขยายผล หลักสูตร 3 (โดยใช้ case study ผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2550 ของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

118.  โครงการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์บุคลากร
ประเภท: การได้รับทุนไปอบรม ศึกษา ดูงาน

119.  โครงการ KM สัญจร ครั้งที่ 1/2551 "วันแลกเปลี่ยนความรู้"
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

120.  โครงการสัมมนาการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2550
ประเภท: สัมมนา

121.  KM งานนโยบายและแผน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

122.  การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 12
ประเภท: อบรม

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา