อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
Mr. Ratchanon Somboonchai

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
Email : sawat@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(พัฒนาทรัพยากรชนบท)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานวิจัย
1.มจ.2-63-005 : กระบวนการพัฒนาชุมชนพึ่งพาตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาหมู่บ้านแม่สูนน้อย ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
2.มจ.1-61-118 : ศักยภาพแกนนำชุมชนต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดลำพูน
3.มจ.1-61-076 : ซิ่นผ้าฝ้ายลายก่าย ภูมิปัญญาล้านนาไทย
4.มจ.1-61-026 : การเพิ่มศักยภาพระบบการผลิตข้าวไร่โดยใช้ถั่วลอดร่วมกับเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์
5.มจ.2-59-120 : ความหลากหลายทางชาติพันธุ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย

1.  ความแตกต่างทางชาติพันธุ์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
สื่อสิ่งพิมพ์ : มนุษยสังคมสาร (มสส.)
ฉบับที่ : ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2564): พฤษภาคม - สิงหาคม (91-1

บทความวิชาการ

1.  Identification of Uvaria sp by barcoding coupled with high-resolution melting analysis (Bar-HRM)
สื่อสิ่งพิมพ์ : Genetics and Molecular Research
ฉบับที่ : Volume: 15 Issue: 1 Article Number: gmr.15017405 DOI: 10.4238/gmr.15017405 Published: 2016

ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 วันที่ 27-29 เมษายน 2565
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

2.  การอบรม “การขอตำแหน่งวิชาการ เกณฑ์ 2564”
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

3.  โครงการ AUN-QA Overview
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

4.  โครงการ AUN-QA Sharing
ประเภท: อื่นๆ

5.  โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "WEE Talk #2 (2021)"
ประเภท: อบรม

6.  โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
ประเภท:

7.  โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ประเภท: บรรยายพิเศษ

8.  โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 20 เมษายน 2564
ประเภท: อบรม

9.  โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program 2021)
ประเภท: ประชุมสัมนา

10.  นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย
ประเภท: บรรยายพิเศษ

11.  โครงการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
ประเภท:

12.  โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
ประเภท: การเสวนา

13.  โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักงานคณบดี)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

14.  โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

15.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

16.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภท: ประชุมสัมนา

17.  โครงการอบรมผู้ประเมิน CUPT-QMS มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

18.  ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2563 (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
ประเภท:

19.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577) สู่การปฏิบัติ”
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

20.  โครงการอบรมเรื่อง GAP Analysis : AUN-QA
ประเภท:

21.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GAP Analysis : CUPT QMS
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

22.  โครงการสัมมนา เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภท: สัมมนา

23.  กิจกรรมประชาพิจารณ์ทำรายงานประเมินตนเอง คณะผลิตกรรม
ประเภท:

24.  โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประเภท: ประชุมสัมนา

25.  โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
ประเภท: ประชุมสัมนา

26.  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

27.  โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภท:

28.  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
ประเภท: บรรยายพิเศษ

29.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ประเภท:

30.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

31.  กิจกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเพื่อการพัฒนาสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประเภท: อบรม

32.  โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจั รุ่นที่ 2
ประเภท: อบรม

33.  โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

34.  โครงการสัมมนาเผยแพร่ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 25 มีนาคม 2562
ประเภท: สัมมนา

35.  โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

36.  โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

37.  ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

38.  โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 23-24 มกราคม 2562
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

39.  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
ประเภท: อบรม

40.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร Go Eco U ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

41.  โครงการอบรม เรื่อง แนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
ประเภท: อบรม

42.  โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
ประเภท:

43.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตร ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ มุ่งผลลัพธ์” (Outcome Based Education, OBE) ณ แม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่
ประเภท:

44.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

45.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

46.  โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: อบรม

47.  โครงการสัมมนา "การประเมินสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 15และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 11
ประเภท: ประชุมสัมนา

48.  โครงการสัมมนาเรื่อง "แนวทางการบริหารจัดการโครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์"
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

49.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเกษตรยุคใหม่ The Modern Agricultural Leadership Program (MAGLEAD)
ประเภท: อบรม

50.  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารหลักสูตรให้เข้าสู่ AUN QA
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

51.  ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภท: ประชุมสัมนา

52.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเพื่อการขยายผล "
ประเภท: อบรม

53.  โครงการ KM Update
ประเภท:

54.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

55.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรเชิงลึก” ครั้งที่ 2"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

56.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

57.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

58.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน กิจกรรม อบรมการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

59.  โครงการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558
ประเภท:

60.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพ CUPT QA ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตในการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็น Outcome Based Education (OBE)
ประเภท:

61.  โครงการอบรมสัมมนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) เพื่อรองรับการประเมินหลักสูตร
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

62.  โครงการก้าวใหม่สายวิชาการ (หลักสูตรอาจารย์ใหม่) รุ่นที่ 5
ประเภท: อบรม

63.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สถาบัน"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

64.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 1
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

65.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา SAR Week หมวดที่ 3 KPI 2-3 - หมวดที่ 4 KPI 5
ประเภท: การจัดการความรู้

66.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา SAR Week หมวดที่ 1-2
ประเภท: การจัดการความรู้

67.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2557
ประเภท: การจัดการความรู้

68.  ประชุมหารือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ประเภท: ประชุม

69.  ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การปฏิบัติงานพื้นที่พระราชดำริฯ
ประเภท: ศึกษาดูงาน

70.  วิทยากรบรรยายอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ประเภท: บรรยายพิเศษ

71.  โครงการสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
ประเภท: สัมมนา

72.  โครงการพัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจการกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญข้าราชการตาม พ.ร.บ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ระบบ Undo
ประเภท: บรรยายพิเศษ

73.  ขอเชิญบุคลากรเป็นผู้จัดการทีมกีฬาแบดมินตันในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42
ประเภท:

74.  โครงการอภิปราย เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557
ประเภท: การจัดการความรู้

75.  ร่วมประชุมครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ
ประเภท:

76.  เชิญบุคลากรเป็นวิทยากรโครงการ ร่าง ประชาพิจารณ์รายงานผลการประเมินตนเองบัณฑิตวิทยาลัย
ประเภท:

77.  ร่วมโครงการการจัดการความรู้ ในหัวข้อ "การบริหารระบบเอกสารที่มีประสิทธิภาพ"
ประเภท: อบรม

78.  โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบเอกสารราชการ (e-Doc ใหม่ ภายใต้ระบบงาน E-Manage) ครั้งที่ 2
ประเภท: อบรม

79.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประเมินคุณภาพภายใน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

80.  โครงการอบรมการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ
ประเภท: อบรม

81.  โครงการพัฒนานักวิจัย
ประเภท: ประชุมวิชาการนานาชาติ

82.  ขอเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมโครงการสานฝันวันเด็กแห่งชาติ
ประเภท:

83.  โครงการอบรม เรื่อง การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

84.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ เรื่อง การใช้ E-manage กับการประกันคุณภาพ
ประเภท: ประชุม

85.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “การบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการ” ภายใต้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (KM)
ประเภท: การจัดการความรู้

86.  โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การสร้างและ Implement ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring Systme) อย่างมีประสิทธิภาพ"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

87.  การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

88.  โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2555
ประเภท: ประชุมสัมนา

89.  โครงการประเมินอภิมานรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม Meta Evauation
ประเภท: ประชุม

90.  งานมหกรรมคุณภาพ และศึกษาดูงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภท: ศึกษาดูงาน

91.  เชิญเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ประเภท: กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับหน่วยงานภายใน

92.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ประเภท: การจัดการความรู้

93.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้บริหารระดับสูง" ครั้งที่ 5/10 วันที่ 25 กรกฎาคม 2554
ประเภท: อบรม

94.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบสารสนเทศ E-manage ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: การจัดการความรู้

95.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้บริหารระดับสูง" ครั้งที่ 4/10 วันที่ 11 กรกฎาคม 2554
ประเภท: อบรม

96.  ร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
ประเภท: อบรม

97.  จดหมายเหตุสำคัญอย่างไร
ประเภท: บรรยายพิเศษ

98.  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องจดหมายเหตุสำคัญอย่างไร
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

99.  การผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษา FM 95.50 MHz เรื่อง สารพันข่าว (กิจกรรมคณะพัฒนาการท่องเที่ยว, คณะสถาปัตย์) ผู้ดำเนินรายการว่าที่รต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ ควบคุม นักวิชาการรับเชิญ นายรัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย การผลิตรายการ นายนพกิจ แผ่พร
ประเภท: บรรยายพิเศษ

100.  QA CoP. ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2552 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
ประเภท: การเสวนา

101.  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ระดับหน่วยงาน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

102.  การสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฎิบัติราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปีงบประมาณ 2553"
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

103.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล FIS"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

104.  สัมมนาสัญจรคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี และเลขานุการคณะ
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

105.  กรรมการและเลขานุการประเมินคุณภาพภายใน ของคณะบริหารธุรกิจ
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

106.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ (E-document)
ประเภท: ประชุม

107.  การวิเคราะห์ต้นทุนผลิต กับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

108.  QAMJU CoP. ครั้งที่ 4/2552 หัวข้อเรื่อง "การทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมิน" โดยมีหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา (นางวราภรณ์ ฟูกุล) ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย
ประเภท: การเสวนา

109.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา QA CoP ครังที่ 3/2552 เรื่อง "ไขปริศนาตัวบ่งชี้"
ประเภท: การเสวนา

110.  โครงการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีจัดการความรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสมรรถนะของบุคลากร กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

111.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ QA CoP ครั้งที่ 2/2552 หัวข้อสัมมนา "พูดถึงองค์ประกอบที่ 1 และ 2"
ประเภท: การเสวนา

112.  โครงการการจัดการความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับหน่วยงานที่มีการเรียนการสอน QA MJU CoP ครั้งที่ 2/2552 หัวข้อ "พูดถึงองค์ประกอบที่ 1 และ 2" เวลา 09.00 - 12.00 น.
ประเภท: สัมมนา

113.  วิทยากร "การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2552"
ประเภท: ศึกษาดูงาน

114.  การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สู่การปฏิบัติ
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

115.  การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการขยายผล หลักสูตรขยายผล หลักสูตร 3 (โดยใช้ case study ผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2550 ของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

116.  โครงการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์บุคลากร
ประเภท: การได้รับทุนไปอบรม ศึกษา ดูงาน

117.  โครงการ KM สัญจร ครั้งที่ 1/2551 "วันแลกเปลี่ยนความรู้"
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

118.  โครงการสัมมนาการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2550
ประเภท: สัมมนา

119.  KM งานนโยบายและแผน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

120.  การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 12
ประเภท: อบรม

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา