อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
Mr. Ratchanon Somboonchai

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง : อาจารย์
Instructor
Email : sawat@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(พัฒนาทรัพยากรชนบท)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยแม่โจ้