นายปรีชา รัตนัง
Mr. Pricha Rattanang

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
Agricultural Research Officer
Email : preecha@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
(พืชศาสตร์)
สถาบัน :สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
งานวิจัย
1.มจ.1-60-005 : สมาร์ทฟาร์มเห็ดแม่โจ้
2.มจ.1-53-037 : การรวบรวมและศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของแตงไทยในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย

1.  ศึกษาผลของวัสดุเพาะ อัตราเมล็ดพันธุ์ และอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมต่อการผลิตต้นกล้างอกของผักขี้หูด
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์
ฉบับที่ : วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (ตุ

บทความวิชาการ
ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักงานคณบดี)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

2.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

3.  กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานของปี 2563 และการจัดทำแผนงบประมาณ 2564 ของงานบริการวิชาการและวิจัย
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

4.  เตรียมความพร้อมสู่สำนักงานสีเขียว
ประเภท: บรรยายพิเศษ

5.  กิจกรรม KM วิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเรื่อง "แนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชง และขั้นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชงเพื่อการวิจัย"
ประเภท: การจัดการความรู้

6.  ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2563 (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
ประเภท:

7.  โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภท:

8.  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
ประเภท: บรรยายพิเศษ

9.  ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

10.  โครงการอบรมการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของสายสนับสนุน
ประเภท: อบรม

11.  โครงการสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสารประเมินค่างาน
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

12.  อบรมเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

13.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท:

14.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

15.  มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของชาติ
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

16.  เป็นวิทยากรบรรยายฐานการเรียนรู้ทางการเกษตรเรื่องพืชผักและเห็ด
ประเภท: ศึกษาดูงาน

17.  เป็นวิทยากรให้แก่ยุวเกษตรกรเข้าศึกษาดูงานเรื่องการเพาะเห็โ
ประเภท: ศึกษาดูงาน

18.  เป็นที่ปรึกษาโครงการผักอินทรีย์ภายใต้โครงการชุมชนวิทยาศาสตร์ บ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

19.  ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

20.  เป็นวิทยากรร่วมสนทนารายการวิทยุ มก.เชียงใหม่
ประเภท: ศึกษาดูงาน

21.  ขอเข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยาย การผลิตผักอินทรีย์
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

22.  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การผลิตเห็ดเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

23.  ขอความอนุเคราะห์กล้าพันธุ์มะรุม จำนวน 200 ต้น
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

24.  ขอความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้ด้านการเกษตร ในวันที่ 6,7,13,14,20,21,27,28 สค. 52 จำนวน 340 คน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

25.  เป็นวิทยากรร่วมสนทนารายการวิทยุ
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

26.  วิทยากรบรรยาย "เทนนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลและเทคนิคการผลิตก้อนเชื้อเห็ด"
ประเภท: ศึกษาดูงาน

27.  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมหลักสูตรการขยายพันธ์พืช
ประเภท: ศึกษาดูงาน

28.  ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ด และฐานเรียนรู้การผลิตผักปลอดภัย
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

29.  เป็นวิทยากรร่วมสนทนารายการวิทยุ มก.
ประเภท: ศึกษาดูงาน

30.  ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรโครงการเกษตร
ประเภท: ศึกษาดูงาน

31.  ขอความอนุเคราะห์นำคณะเข้าศึกษาดูงานการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ จำนวน 15 คน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

32.  โครงการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีจัดการความรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสมรรถนะของบุคลากร กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

33.  ขออนุมัติศึกษาและชมการสาธิตกิจกรรมฐานการเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ จำนวน 32 คน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

34.  เป็นวิทยากรร่วมสนทนารายการวิทยุ มก.พบประชาชนช่วงแม่โจ้สัมพันธ์
ประเภท: ศึกษาดูงาน

35.  เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม เรื่อง การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้ทางเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ,กระบวนการผลิตผักอินทรีย์ จำนวน 35 คน
ประเภท: ศึกษาดูงาน

36.  เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การเพาะเห็ดฟางและดูแลรักษาเห็ดที่เพาะในถุง จำนวน 20 คน
ประเภท: ศึกษาดูงาน

37.  เป็นวิทยากรร่วมสนทนารายการวิทยุ มก. พบประชาชนช่วงแม่โจ้สัมพันธ์
ประเภท: ศึกษาดูงาน

38.  ขอความอนุเคราะห์ดูงานฐานเรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยและฐานการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

39.  ขอความอนุเคราะห์ดูงานฐานเรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยและฐานการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

40.  เป็นวิทยากรร่วมสนทนารายการวิทยุ มก.พบประชาชนช่วงแม่โจ้สัมพันธ์
ประเภท: ศึกษาดูงาน

41.  งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่าของคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท: ประชุม

42.  ร่วมสนทนาให้ความรู้และตอบปัญหาแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับพืชผัก ต่าง ๆ ในรายการมก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้สัมพันธ์ เวลา 14.00-15.00 (600 บาท)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

43.  เป็นวิทยากรร่วมสนทนารายการวิทยุ รายการ มก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้สัมพันธ์
ประเภท: ศึกษาดูงาน

44.  ร่วมสนทนาให้ความรู้และตอบปัญหาแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับพืชผัก ต่าง ๆ ในรายการมก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้สัมพันธ์ เวลา 14.00-15.00 (600 บาท)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

45.  เข้าร่วมสนทนารายการวิทยุ รายการ มก.พบประชาชนช่วงแม่โจ้สัมพันธ์ ในระบบ AM.Stereo
ประเภท: อบรม

46.  เป็นวิทยากรฐานการเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ กลุ่มเป้าหมาย 120 คน
ประเภท: ศึกษาดูงาน

47.  เป็นวิทยากรร่วมสนทนารายการวิทยุ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
ประเภท: ศึกษาดูงาน

48.  ร่วมสนทนาให้ความรู้และตอบปัญหาแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับพืชผัก ต่าง ๆ ในรายการมก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้สัมพันธ์ เวลา 14.00-15.00 (600 บาท)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

49.  ร่วมสนทนาให้ความรู้ และตอบปัญหาแก่เกษตรผู้สนใจ เกี่ยวกับพืชผักต่างๆ ผ่านรายการ มก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้สัมพันธ์ เวลา 14.00-15.00 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

50.  ร่วมสนทนาให้ความรู้และตอบปัญหาแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับพืชผัก ต่าง ๆ ในรายการมก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้สัมพันธ์ เวลา 14.00-15.00 (600 บาท)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

51.  เป็นวิทยากรบรรยายโครงการจัดฝึกอบรมเกษตร เรื่องประโยชน์และความสำคัญของการผลิตผักสวนครัว ให้แก่เกษรผู้สนใจ
ประเภท: ศึกษาดูงาน

52.  ร่วมสนทนาให้ความรู้ และตอบปัญหาแก่เกษตรผู้สนใจ เกี่ยวกับพืชผักต่างๆ ผ่านรายการ มก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้สัมพันธ์ เวลา 14.00-15.00 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

53.  ร่วมสนทนาให้ความรู้และตอบปัญหาแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับพืชผัก ต่าง ๆ ในรายการมก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้สัมพันธ์ เวลา 14.00-15.00 (600 บาท)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

54.  เป็นวิทยากรบรรยายฐานการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ แก่โรงเรียนเทคโนโยเอเซีย จำนวน 167 คน
ประเภท: ศึกษาดูงาน

55.  เป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมเรื่องการทำเชื้อเห็ดและเพาะเห็ดลม เห็ดขอนขาวและเห็ดหูหนู ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
ประเภท: ศึกษาดูงาน

56.  เป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมเรื่องการทำเชื้อและเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย (อุตสาหกรรม) ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
ประเภท: ศึกษาดูงาน

57.  การผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษา FM 95.50 MHz เรื่อง การเตรียมแปลงสาธิตฉลองแม่โจ้ 75 ปี ผู้ดำเนินรายการ รศ.อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช แคมป์ และนายปรีชา รัตนัง ควบคุมการผลิตรายการนายนพกิจ แผ่พร และนางสาวธัญชนก สีหาพล
ประเภท: บรรยายพิเศษ

58.  ร่วมสนทนาให้ความรู้ และตอบปัญหาแก่เกษตรผู้สนใจ เกี่ยวกับพืชผักต่างๆ ผ่านรายการ มก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้สัมพันธ์ เวลา 14.00-15.00 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

59.  ร่วมสนทนาให้ความรู้และตอบปัญหาแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับพืชผัก ต่าง ๆ ในรายการมก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้สัมพันธ์ เวลา 14.00-15.00 (600 บาท)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

60.  ร่วมสนทนาให้ความรู้และตอบปัญหาแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับพืชผัก ต่าง ๆ ในรายการมก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้สัมพันธ์ เวลา 14.00-15.00 (600 บาท)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

61.  ร่วมสนทนาให้ความรู้ และตอบปัญหาแก่เกษตรผู้สนใจ เกี่ยวกับพืชผักต่างๆ ผ่านรายการ มก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้สัมพันธ์ เวลา 14.00-15.00 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

62.  ร่วมสนทนาให้ความรู้ และตอบปัญหาแก่เกษตรผู้สนใจ เกี่ยวกับพืชผักต่างๆ ผ่านรายการ มก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้สัมพันธ์ เวลา 14.00-15.00 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

63.  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการทำเชื้อและเพาะเห็ดหลินจือ และโคนญี่ปุ่น
ประเภท: ศึกษาดูงาน

64.  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการทำเชื้อและเพาะเห็ดลม เห็ดขอนขาวและเห็ดหูหนูให้แก่เกษตรกร
ประเภท: ศึกษาดูงาน

65.  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการทำเชื้อและเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย(อุตสาหกรรม)ให้แก่เกษตรกร
ประเภท: ศึกษาดูงาน

66.  ร่วมสนทนาให้ความรู้ และตอบปัญหาแก่เกษตรผู้สนใจ เกี่ยวกับพืชผักต่างๆ ผ่านรายการ มก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้สัมพันธ์ เวลา 14.00-15.00 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

67.  ร่วมสนทนาให้ความรู้และตอบปัญหาแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับพืชผัก ต่าง ๆ ในรายการมก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้สัมพันธ์ เวลา 14.00-15.00 (600 บาท)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

68.  ที่ว่าการอำเภอสองแคว จ.น่าน ขอความอนุเคราะห์สถานที่ศึกษาดูงานฐานการผลิตผักปลอดภัย ฐานการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ และฐานไม้ผล
ประเภท: ศึกษาดูงาน

69.  การผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษา FM 95.50 MHz เรื่อง การใช้ขี้เลื่อยเก่ามาเพาะเห็ดฟาง ผู้ดำเนินรายการ รศ.อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวนิช แคมป์ และอาจารย์ปรีชา รัตนัง ควบคุมการผลิตรายการนายนพกิจ แผ่พร และนางสาวธัญชนก สีหาพล
ประเภท: บรรยายพิเศษ

70.  การผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษา FM 95.50 MHz เรื่อง ฐานเรียนรู้เห็ด - ผัก ผู้ดำเนินรายการบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร ควบคุมการผลิตรายการนายนพกิจ แผ่พร และนางสาวธัญชนก สีหาพล
ประเภท: บรรยายพิเศษ

71.  ร่วมสนทนาให้ความรู้ และตอบปัญหาแก่เกษตรผู้สนใจ เกี่ยวกับพืชผักต่างๆ ผ่านรายการ มก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้สัมพันธ์ เวลา 14.00-15.00 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

72.  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องด้านการผลิตเห็ดแก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ประเภท: ศึกษาดูงาน

73.  เป็นวิทยาการให้แก่สำนักวิจัยและส่งเสริมการเกษตรและผู้เข้าศึกษาเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ การผลิตผักปลอดภัยและการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
ประเภท: ศึกษาดูงาน

74.  เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการผลิตผักอินทรีย์
ประเภท: ศึกษาดูงาน

75.  เจ้าหน้าที่องค์กร "CADF" ประเทศกัมพูชาศึกษาดูงาน เรื่องการปลูกผักนอกฤดู และเรื่อง การปลูกลำไย
ประเภท: ศึกษาดูงาน

76.  เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการผลิตผักอินทรีย์
ประเภท: ศึกษาดูงาน

77.  องค์การสวนพฤษศาสตร์ จ.เชียงใหม่ เข้าศึกษาเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับและฐานเรียนรู้การผลิตผักปลอดภัย
ประเภท: ศึกษาดูงาน

78.  ร่วมสนทนาให้ความรู้และตอบปัญหาแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับพืชผัก ต่าง ๆ ในรายการมก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้สัมพันธ์ เวลา 14.00-15.00 (600 บาท)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

79.  ร่วมสนทนาให้ความรู้ และตอบปัญหาแก่เกษตรผู้สนใจ เกี่ยวกับพืชผักต่างๆ ผ่านรายการ มก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้สัมพันธ์ เวลา 14.00-15.00 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

80.  ประชุมวิชาการ "การบรรยายพิเศษและการปรับปรุงพันธุกรรมมะเขือเทศ"
ประเภท: ประชุมวิชาการ

81.  เป็นวิทยากรในรายการวิทยุอสมท.เชียงใหม่ โรงแรทออร์คิด เวลา 13.00 - 14.00 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

82.  ภาควิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูงานด้านพืชผัก
ประเภท: ศึกษาดูงาน

83.  การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เรื่องการเพาะเห็ด ให้แก่เกษตรกร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ประเภท: อบรม

84.  ศูนยEริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอดอยหล่อ ศึกษาดูงานฐานเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวและฐานเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ
ประเภท: ศึกษาดูงาน

85.  ร่วมสนทนาให้ความรู้ และตอบปัญหาแก่เกษตรผู้สนใจ เกี่ยวกับพืชผักต่างๆ ผ่านรายการ มก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้สัมพันธ์ เวลา 14.00-15.00 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

86.  ร่วมสนทนาให้ความรู้และตอบปัญหาแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับพืชผัก ต่าง ๆ ในรายการมก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้สัมพันธ์ เวลา 14.00-15.00 (600 บาท)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

87.  ร่วมสนทนาให้ความรู้ และตอบปัญหาแก่เกษตรผู้สนใจ เกี่ยวกับพืชผักต่างๆ ผ่านรายการ มก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้สัมพันธ์ เวลา 14.00-15.00 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

88.  เป็นวิทยกรบรรรยายให้ความรู้เรื่องการปลูกผักให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประเภท: ศึกษาดูงาน

89.  ร่วมสนทนาให้ความรู้ และตอบปัญหาแก่เกษตรผู้สนใจ เกี่ยวกับพืชผักต่างๆ ผ่านรายการ มก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้สัมพันธ์
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

90.  ให้การสนับสนุนด้านกำลังนักศึกษาอาสาสมัครช่วยขึ้นแปลงพร้อมสอนนักเรียน และให้ความอนุเคราะห์พันธุ์พืชผักและเครื่องทำงานเกษตรให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อ.สันทราย
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

91.  กิจกรรมทัวร์พืชสวนไต้หวัน ของวารสารเคหการเกษตร
ประเภท: ศึกษาดูงาน

92.  ร่วมสนทนาให้ความรู้ และตอบปัญหาแก่เกษตรผู้สนใจ เกี่ยวกับพืชผักต่างๆ ผ่านรายการ มก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้สัมพันธ์
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

93.  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และศึกษาดูงานแปลงทดลอง เรื่องการผลิตผักและการผลิตเห็ด (6 ชม.)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

94.  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว ให้แก่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ประเภท: ศึกษาดูงาน

95.  เป็นวิทยากรในเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว (จำนวน 5 ชั่วโมง)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

96.  เป็นวิทยากรบรรยายการศึกษาดูงานเรื่องการผลิตเห็ด ให้แก่มูลนิธิโครงการหลวง
ประเภท: ศึกษาดูงาน

97.  มูลนิธิโครงการหลวงเข้าเยี่ยมชมดูงาน การผลิตเห็ด (จำนวน 2 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

98.  ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดู งานและจัดวิทยากรให้ความรู้
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

99.  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการผลิตผักปลอดภัยให้แก่ศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า จ.เชียงราย
ประเภท: ศึกษาดูงาน

100.  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องพืชผักสวนครัว ให้แก่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม เวลา 8.30 -15.30 น. (7 ชั่วโมง)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

101.  ให้ความอนุเคราะห์ต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์พืชผัก แก่ ศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอดฯ (2 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

102.  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเห็ด ให้แก่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม เวลา 8.30 -16.30 น. (6 ชั่วโมง)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

103.  เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการเพาะเห็ด การปลูกผัก การขยายพันธุ์ไม้ผล 13.00-16.00 น. ฐานการเรียนรู้การเกษตร (6 ชั่วโมง)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

104.  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัว ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดวิเวกวนารามในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 (80 ช.ม.)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

105.  ประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2550
ประเภท: ประชุมวิชาการ

106.  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ระดับปริญญาโท สาขาวิชาพืชสวน
ประเภท: ประชุม

107.  เป็นที่ปรึกษาโครงการปลูกผักสวนครัว ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดวิเวกวนารามในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 (64 ช.ม.)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

108.  ฝ่ายอึกอบรม สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ร่วมกับสำนักงานสหกรณEังหวัดลำพูน จัดฝึกอบรมเชิงปฺฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาเกษตรอินทรียEามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ศูนยEารศึกษาต่อเนื่อง
ประเภท: ศึกษาดูงาน

109.  เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเรื่อง การเลือกชนิดพืชผักที่เหมาะสมในการผลิตผักในระบบเกษตรธรรมชาติ และเทคโนคการผลิตต้นกล้าพืชผักในระบบเกษตรธรรมชาติ (6 ช.ม.)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

110.  การเริ่มต้นการเขียนแผนธุรกิจสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

111.  เป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรม เรื่องการทำเชื้อและเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน เวลา 9.00 - 15.00 น. (6 ชั่วโมง)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

112.  โครงการยุทธศาสตร์ การพัฒนาผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาพืชสวน
ประเภท: ประชุม

113.  เป็นวิทยากรบรรยายในการฝึกอบรม เรื่องการทำเชื้อและเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน เวลา 9.00 - 12.00 น. (3 ชั่วโมง)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

114.  ประชุมโครงการตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขของจังหวัดลำพูน เวลา 8.00-17.00 น. 9 ชั่วโมง
ประเภท: ประชุม

115.  การนำเทคนิคสมัยใหม่มาปรับปรุงประสิทธิภาการทำงาน
ประเภท: อบรม

116.  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจ๊อม เวลา 8.00-16.30 8.30 ชั่วโมง
ประเภท: ศึกษาดูงาน

117.  เป็นวิทยากรบรรยายศึกษาดูงาน สาขาไม้ผล และสาพืชผักให้แก่ The Uplands ProGram จำนวน 25 คน จำนวน 8 ชั่วโมง
ประเภท: ศึกษาดูงาน

118.  เป็นวิทยากรบรรยายการศึกษาดูงานทางการเกษตรให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จำนวน 16 คน (2 ชม.)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

119.  เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรองค์การบริหารส่วนตำบลประศุภ จำนวน 70 คน (32 ชม.)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

120.  สัมมนาใน หัวข้อ "ทิศทางการเกษตรไทยในทศวรรษหน้า" จากนั้นมีปาฐกฐาพิเศษ เรื่อง ทิศทางเกษตรไทยในทศวรรษหน้าและแนวทางการอยู่รอดของเกษตรกรระดับรากหญ้า
ประเภท: สัมมนา

121.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่า
ประเภท: สัมมนา

122.  ประชุมสัมมนาสหกิจศึกษา ภาควิชาพืชสวน
ประเภท: ประชุมสัมนา

123.  ร่วมจัดรายการวิทยุ คณะผลิตกรรมการเกษตรพบชุมชน หัวข้อฐานการเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ เวลา 11.00 - 12.00 น.FM 95.50 Hz 1 ชั่วโมง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

124.  ออกรายการวิทยุ รายการคณะผลิตกรรมการเกษตรพบชุมชน ทาง FM 95.50 Mhz (1 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

125.  วิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้าศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อจัดตั้งสูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันและจำกัดศัตรูพืชโดยชีววิธี ฐานการเรียนรู้การผลิตพืชผักแบบปลอดสารพิษ จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน (3ชม.)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

126.  วิทยากรให้ความรู้ศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้อวกันและกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี แก่เจ้าหน้าศาบากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน(3ชม.)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

127.  ดูงานฐานการเรียนรู้พืชผัก จากเครือข่ายชมรมพระนิสิตลาว ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต เชียงใหม่ จำนวน 25 รูป
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

128.  ศึกษาดูงานด้านการเกษตรฐานการเรียนรู้การผลิตพืชผัก จากสำนักงานเทศบาลตำบลล้อมแรด จ.ลำปางแก่กลุ่มเกษตรกร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลล้อมแรด จำนวน 100 คน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

129.  เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ จากสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตื่น อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวน 70 คน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

130.  ศึกษาและเรียนรู้ฐานบูรณาการการเกษตรการผลิตเห็ด จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 493 คน คณะครู 18 ท่าน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

131.  ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ (ผักอินทรีย์) จากโรงเรียนสันทรายวิทยาคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 250 คน ครูผู้สอน จำนวน 12 คน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

132.  ฝึกอบรมเรื่อง การทำเชื้อเห็ดและเพาะเห็ดเศรษฐกิจ แก่เกษตรกรผู้ทำอาชีพเพาะปลูกเห็ด จำนวน 60 คน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

133.  ศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจ จากกลุ่มเกษตรบ้านหนองหอย จังหวัดลำพูน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

134.  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับฐานการเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงและอง๕การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง จำนวน 100 คน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

135.  ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทำเชื้อและเพาะเห็ดเศรษฐกิจ รุ่นที่ 56 สำหรับ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 40 คน
ประเภท: ศึกษาดูงาน

136.  จัดรายการวิทยุเรื่อง การปลูกผักเป็นอาชีพ ในรายการ มก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้พบประชาชน เวลา 13.30-14.00 น. สถานีวิทยุกระเสียง มก.เชียงใหม่
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

137.  เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เรื่อง "การเพาะเห็ดในโรงรือน"
ประเภท: ศึกษาดูงาน

138.  จัดรายการวิทยุเรื่อง การปลูกผักหลังบ้านเพื่อลดค่าครองชีพ ในรายการ มก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้พบประชาชน เวลา 13.30-14.00 น. สถานีวิทยุกระเสียง มก.เชียงใหม่
ประเภท: ศึกษาดูงาน

139.  คณะกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลห้วยแห้ง เข้าศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้พืชผัก จำนวน 55 คน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

140.  เป็นวิทยากรร่วมสนทนารายการวิทยุ ทางคลื่น AM 612 Mhz สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จำนวน 3 ครั้ง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

141.  จัดรายการวิทยุเรื่อง การปลูกผักหลังบ้านเพื่อลดค่าครองชีพ ในรายการ มก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้พบประชาชน เวลา 13.30-14.00 น. สถานีวิทยุกระเสียง มก.เชียงใหม่
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

142.  เป็นวิทยกรบรรยายและศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้การเกษตรการผลิตผักปลอดภัน ให้แก่กลุ่มผู้เข้าอบรม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพิจิตร จำนวน 60 คน เวลา 10.30 - 11.30 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

143.  งานประเพณีต้อนรับบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่า
ประเภท: สัมมนา

144.  เป็นวิทยากรบรรยาย การทำเชื้อและเพาะเห็ดลม เห็ดขอนขาว เห็ดฟาง เห็ดหลินจือ แก่เกษตรกร ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 40 คน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

145.  เป็นวิทยากรบรรยายและศึกษาดูงานการผลิตผักปลอดภัย ให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจ งานแสดงนิทรรศการและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร เวลา 10.00 - 10.50
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

146.  เป็นวิทยากรบรรยายและศึกษาดูงานงานฐานพืชผักและการผลิตเห็ดให้แก่กองทุนธรรมไทยนำนักเรียนโรงเรียนวัดเจดีย์สามยอด อ.ป่าซาง จ.ลำพูน จำนวน 50 คน เวลา 10.00-11.00 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

147.  นำสมาชิกนิคมสหกรณ์พร้าว ฝีกอบรมอาชีพแบบเข้มข้น แก่สมาชิก จำนวน 100 คน โดยแบ่งตามกลุ่มอาชีพ การเลี้ยงปลา-สุกร การเลี้ยงโคขุน การเพาะเห็ด การทำเกษตรอินทรีย์-ทฤษฎีใหม่ จำนวน 8 ชัวโมง/ต่อวัน
ประเภท: ศึกษาดูงาน

148.  เป็นวิทยากรบรรยายและศึกษาดูงาน ฐานการเรียนรู้การผลิตผักปลอดภัย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ระดับชั้น ป.1 EP เวลา 13.00 - 13.30.น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

149.  เป็นวิทยากรบรรยายและศึกษาดูงาน ฐานการเรียนรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ระดับชั้น ป.1 EP เวลา 13.30 - 14.00.น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

150.  เป็นวิทยากรบรรยายและดูงาน เรื่อง แนวทางการผลิตพืช ในโครงการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง ให้แก่ เกษตรกร เวลา 10.00-11.00 น. และ13.00 - 14.00 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

151.  เป็นวิทยากรบรรยายและศึกษาดูงานฐานพืชผักและการผลิตเห็ด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชั้น ป.5/8-5/9 เวลา 14.10-15.00 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

152.  เป็นวิทยากรบรรยายและศึกษาดูงานฐานพืชผักและการผลิตเห็ด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชั้น ป.5/1-5/2 เวลา 9.00-9.50 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

153.  เป็นวิทยากรบรรยายและศึกษาดูงานฐานพืชผักและการผลิตเห็ด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชั้น ป.5/4-5/5 เวลา 10.40-11.30 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

154.  เป็นวิทยากรบรรยายและศึกษาดูงานฐานพืชผักและการผลิตเห็ด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชั้น ป.5/5-5/6 เวลา 12.30-13.20 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

155.  เป็นวิทยากรบรรยายและศึกษาดูงานฐานพืชผักและการผลิตเห็ด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชั้น ป.5/2-5/3 เวลา 9.50-10.40น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

156.  เป็นวิทยากรบรรยายและศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้พืชผักและการผลิตเห็ด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเรยีนา เชลี วิทยาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มที่ 1 จำนวน 105 คน เวลา13.30-14.00 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

157.  เป็นวิทยากรบรรยายและศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้พืชผักและการผลิตเห็ด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเรยีนา เชลี วิทยาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มที่ 2 จำนวน 106 คน เวลา14.30-15.00 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

158.  เป็นวิทยากรบรรยายและดูงาน วิธีการเพาะเห็ดหอม การเพาะเชื้อเห็ด ให้แก่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร - ตาก เวลา 10.00 -16.30 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

159.  เป็นวิทยากรบรรยายและศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้พืชผักและการผลิตเห็ด ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านหลุก และคณะครู จำนวน 80 คน เวลา9.30-10.00 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

160.  เป็นวิทยากรบรรยายและศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้พืชผักและการผลิตเห็ด ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านหลุก และคณะครู จำนวน 80 คน เวลา10.30-11.00น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

161.  เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนน หลักสูตร การเพาะเห็ด ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ต.หนองบั อ.ไชยปราการ จำนวน 30 คน
ประเภท: ศึกษาดูงาน

162.  เป็นวิทยากรในเรื่อง ความหมายของผักปลอดจากสารพิษ การคัดเลือกพันธุ์สำหรับปลูก และการปฏิบัติต่อเมล็ดพันธุ์ ให้กับสมาชิกจำนวน 90 คน เวลา 8.00-17.00น.
ประเภท: ศึกษาดูงาน

163.  เป็นวิทยากรในเรื่อง ความหมายของผักปลอดจากสารพิษ การคัดเลือกพันธุ์สำหรับปลูก และการปฏิบัติต่อเมล็ดพันธุ์ ให้กับสมาชิกจำนวน 90 คน เวลา 8.00-17.00น.
ประเภท: ศึกษาดูงาน

164.  การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศการผลิตอาหารปลอดภัยมั่นคง
ประเภท: ศึกษาดูงาน

165.  ดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการและงานบริหาร
ประเภท: ศึกษาดูงาน

166.  การผลิตลำไยและพืชผักโดยวิธีเกษตรอินทรีย์
ประเภท: ศึกษาดูงาน

167.  ให้บริการวิชาการ เรื่อง "งดเผาตอซังสร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อม"(6ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

168.  ให้บริการวิชาการ เรื่อง "การลดต้นทุนการผลิตผัก" ในรายการ "มก.พบประชน ช่วงแม่โจ้สัมพันธ์" ณ สถานีวิทยุ มก.เชียงใหม่ AM 612 Khz. เวลา 13.00 -14. 00 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

169.  ให้บริการวิชาการ "การผลิตผักให้ปลอดภัยกับผู้บริโภคโดยใช้วิธีผสมผสาน" ในรายการ "มก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้สัมพันธ์" สถานีวิทยุ มก.เชียงใหม่ Am 612 Khz. เวลา 13.00 -14.00 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

170.  ให้บริการวิชาการ เรื่อง "การทำสวนผัก" ในรายการ "มก.พบประชาชน ช่วงแม่โจ้สัมพันธ์" (มก.เชียงใหม่) AM 612 Khz. เวลา 13.00 - 14.00 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

171.  วิทยากรร่วมสนทนารายการวิทยุ สำนักวิจยและส่งเสริมการเกษตร
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา