ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ
Mr. Ruangchai Juwattanasomran

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร : คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
Email : ruangcha@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา :วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(เกษตรเขตร้อน)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย
1.มจ.1-61-132 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมน้ำส้มโดยการสกัดและกลั่นน้ำมันหอมระเหย สารฟีโนลิกทั้งหมด และเพคตินแบบไมโครเวพร่วม จากเปลือกและเมล็ดของส้มเขียวหวาน
2.ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ-55-001 : การจำแนกข้าวหอมที่ปลูกในพื้นที่หมู่บ้านแม่เตาไห ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ด้วยเครื่องหมายโมเลกุลแบบเอสเอสอาร์
3.มจ.1-59-047 : การศึกษาปริมาณและองค์ประกอบของโพลิโคซานอลในฟางข้าวสาลี
4.มจ.1-44-028.3 : การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของข้าวสาลีที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมภาคเหนือตอนบน
5.มจ.1-38-008/39-003/40-003 : การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
6.มจ.1-38-008/39-003 : การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
7.มจ.1-38-008 : การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
8.มจ.1-52-001 : ทดสอบผลผลิตของสายพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 ต้นเตี้ยไม่ไวแสงที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 โดยวิธี marker-assisted backcrossing
9.มจ.1-53-007/54-002 : การคัดเลือกและทดสอบผลผลิตสายพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่มีกลิ่นหอมของไทย
10.มจ.1-53-007 : การคัดเลือกและทดสอบผลผลิตสายพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่มีกลิ่นหอมของไทย
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย

1.  Identification of a new fragrance allele in soybean and development of its functional marker MOLECULAR BREEDING Volume: 29 Issue: 1 Pages: 13-21 DOI: 10.1007/s11032-010-9523-0 Published: JAN 2012
สื่อสิ่งพิมพ์ : MOLECULAR BREEDING - ISI
ฉบับที่ : 29

2.  การหาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดเพคตินจากเปลือกส้มเขียวหวานโดยเทคนิคไมโครเวฟร่วม
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฉบับที่ : ที่ 28 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2563

3.  การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวหอมเพื่อทนแล้ง
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 5

บทความวิชาการ

1.  ถั่วเขียวพันธุ์ใหม่ทนน้ำท่วม
สื่อสิ่งพิมพ์ : แม่โจ้ปริทัศน์
ฉบับที่ : ปีที่ 15 ฉบับที่ 5 กย-ตค-57

ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  เข้าร่วมพิธีเปิดป้าย"ห้องปิ่นแก้ว"และร่วมรับฟังการแสดงปาฐกถาธรรม
ประเภท:

2.  โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program 2021)
ประเภท: ประชุมสัมนา

3.  นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย
ประเภท: บรรยายพิเศษ

4.  โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักงานคณบดี)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

5.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

6.  การจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรแบบแขนงรายวิชา
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

7.  กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานของปี 2563 และการจัดทำแผนงบประมาณ 2564 ของงานบริการวิชาการและวิจัย
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

8.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภท: ประชุมสัมนา

9.  เตรียมความพร้อมสู่สำนักงานสีเขียว
ประเภท: บรรยายพิเศษ

10.  โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (สำนักงานคณบดี)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

11.  กิจกรรม KM วิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเรื่อง "แนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชง และขั้นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชงเพื่อการวิจัย"
ประเภท: การจัดการความรู้

12.  ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2563 (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
ประเภท:

13.  โครงการประชุมชี้แจง "แนวทางการดำเนินการโครงการในลักษณะ Project Base ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
ประเภท: ประชุม

14.  เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7
ประเภท: ประชุมวิชาการ

15.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577) สู่การปฏิบัติ”
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

16.  กิจกรรมประชาพิจารณ์ทำรายงานประเมินตนเอง คณะผลิตกรรม
ประเภท:

17.  โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประเภท: ประชุมสัมนา

18.  โครงการทบทวนงานด้านนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
ประเภท: ประชุมสัมนา

19.  โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภท:

20.  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
ประเภท: บรรยายพิเศษ

21.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562
ประเภท: เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายนอก

22.  ส่งเสริมและสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท:

23.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการทําวิจัยสถาบัน
ประเภท:

24.  กิจกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเพื่อการพัฒนาสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประเภท: อบรม

25.  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทย กิจกรรมถวายเทียน
ประเภท:

26.  โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมคณะผลิตกรรมการเกษตร สู่ Go Eco U.
ประเภท:

27.  โครงการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Show and Share)
ประเภท: ประชุมสัมนา

28.  ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

29.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณและการตัดสินใจของผู้บริหาร
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

30.  ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
ประเภท: ประชุม

31.  โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: อบรม

32.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเกษตรยุคใหม่ The Modern Agricultural Leadership Program (MAGLEAD)
ประเภท: อบรม

33.  โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำการเกษตรยุคใหม่(The Modern Agricultural Leadership Program (MAGLEAD))
ประเภท:

34.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการ วิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ระดับคณะ"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

35.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการ วิพากษ์โครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ระดับคณะและ 4 สำนัก"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

36.  เข้าร่วมรับฟังผลการรายงานการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

37.  ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภท: ประชุมสัมนา

38.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

39.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

40.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ระดับคณะ
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

41.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

42.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน กิจกรรม อบรมการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

43.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพ CUPT QA ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตในการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็น Outcome Based Education (OBE)
ประเภท:

44.  โครงการอบรมสัมมนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) เพื่อรองรับการประเมินหลักสูตร
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

45.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย"
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

46.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สถาบัน"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

47.  อบรมเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

48.  โครงการสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
ประเภท: สัมมนา

49.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท:

50.  โครงการอภิปราย เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557
ประเภท: การจัดการความรู้

51.  โครงการพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผลรุ่นที่ 1
ประเภท: ประชุมสัมนา

52.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

53.  โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2555
ประเภท: ประชุมสัมนา

54.  โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

55.  ประชุมคณะทำงานตรวจสอบภาคสนามเพื่อการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืช:ถั่วเหลือง
ประเภท: ประชุม

56.  เป็นคณะกรรมการทำงานตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช ถั่วเหลือง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

57.  ถ่ายทำสารคดีการพัฒนาพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่มีกลิ่นหอม และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

58.  เป็นคณะกรรมการทำงานตรวจสอบภาคสนามเพิ่อการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืช:ถั่วเหลือง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

59.  ศึกษาดูงานบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ เมืองเฉินตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภท: ศึกษาดูงาน

60.  เป็นเลขานุการภาคบรรยายสาขาพืชผักและสมุนไพร ในการประชุมสัมมนาวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

61.  งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่าของคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท: ประชุม

62.  งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างสดใสให้บุคลากรเก่า
ประเภท: ประชุม

63.  โครงการ KM สัญจร ครั้งที่ 1/2551 "วันแลกเปลี่ยนความรู้"
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา