นายสัมพันธ์ ตาติวงค์
Mr. Samphan Tatiwong

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
Agricultural Research Officer
Email : samphan@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา :วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(พืชไร่)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานวิจัย
1.มจ.2-64-072 : การศึกษาประสิทธิภาพของสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันและจำกัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
2.มจ.1-63-02-009.3 : การใช้ประโยชน์แมลงศัตรูธรรมชาติ และการวัดมูลค่าความเป็นประโยชน์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุมโดยชีววิธี: กรณีศึกษา ในนาข้าวและพืชผักวงศ์กะหล่ำในระบบเกษตรอินทรีย์
3.มจ.1-63-02-009.1 : การพัฒนาโรงงานต้นแบบของการเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณแมลงศัตรูธรรมชาติ
4.มจ.1-63-02-009 : การพัฒนาตัวแบบโรงงานต้นแบบของการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติสำหรับการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีในเชิงพานิชย์
5.มจ.1-62-01-014 : โครงการศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารในดิน ของข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
บทความวิชาการ
ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สำนักงานสีเขียว Green Office
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

2.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

3.  กิจกรรม KM วิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเรื่อง "แนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชง และขั้นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชงเพื่อการวิจัย"
ประเภท: การจัดการความรู้

4.  ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2563 (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
ประเภท:

5.  โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภท:

6.  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
ประเภท: บรรยายพิเศษ

7.  ส่งเสริมและสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท:

8.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการทําวิจัยสถาบัน
ประเภท:

9.  ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

10.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ : สิทธิประโยชน์อันพึงได้รับ
ประเภท: อบรม

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา