ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Jorge Fidel Barahona Caceres
Mr. Jorge Fidel Barahona Caceres

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Assistant Professor
Email : jorge@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา :Doctor of Philosophy
(Agricultural Economics)
สถาบัน :National Pingtung University of Science and Technology
งานวิจัย
ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร
ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา