น.ส.นิศานาถ มิตตะกัง
Miss Nisanard Mittakang

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
General Administration Officer
Email : nisanard@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานวิจัย
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
บทความวิชาการ
ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  โครงการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
ประเภท: การจัดการความรู้

2.  การปรับสภาพภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี ครั้งที่ 3
ประเภท: อบรม

3.  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

4.  โครงการสื่อสารองค์กรผู้บริหารพบบุคลากร
ประเภท: อบรม

5.  การปรับสภาพภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี ครั้งที่ 2
ประเภท: อบรม

6.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบุคลากร
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

7.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม"
ประเภท: อบรม

8.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

9.  กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานของปี 2563 และการจัดทำแผนงบประมาณ 2564 ของงานบริการวิชาการและวิจัย
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

10.  เตรียมความพร้อมสู่สำนักงานสีเขียว
ประเภท: บรรยายพิเศษ

11.  กิจกรรมประชาพิจารณ์ทำรายงานประเมินตนเอง คณะผลิตกรรม
ประเภท:

12.  โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภท:

13.  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
ประเภท: บรรยายพิเศษ

14.  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทย กิจกรรมถวายเทียน
ประเภท:

15.  ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

16.  โครงการอบรมระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับใช้งานออนไลน์( WHT SERVIC SYSTEM:SVS )
ประเภท: อบรม

17.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
ประเภท:

18.  โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ประเภท: บรรยายพิเศษ

19.  โครงการจัดการความรู้สายงานตรวจสอบภายใน หัวข้อ "การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย"
ประเภท: การจัดการความรู้

20.  โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2555
ประเภท: ประชุมสัมนา

21.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ประเภท: การจัดการความรู้

22.  โครงการแรกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาคารและสถานที่ (ผู้ดูแลอาคาร) งานซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่
ประเภท: การจัดการความรู้

23.  โครงการอบรม เรื่อง "การจัดทำระบบควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง" หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน และหน่วยงานวิสาหกิจ
ประเภท: อบรม

24.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล FIS"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

25.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ (E-document)
ประเภท: ประชุม

26.  โครงการสัมมนา"แนวทางในการจัดการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานในกำกับ
ประเภท: อบรม

27.  โครงการฝึกอบรม "การเขียนหน้งสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม"
ประเภท: อบรม

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา