รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
Mr. Phutthisun Kruekum

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร : คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
Email : chawasun@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา :วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานวิจัย
1. : Rationale Factors Affecting Participation in Managerial Administration of Chiwavitee Community Enterprise Group’s Members in Nam KianSub-district, Phu Phiang District, Nan Province
2.มจ.2-64-065 : การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวต่อแนวโน้มการขยายตัวของเมืองของเกษตรกรในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
3.มจ.1-63-02-009.1 : การพัฒนาโรงงานต้นแบบของการเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณแมลงศัตรูธรรมชาติ
4.มจ.1-63-02-009 : การพัฒนาตัวแบบโรงงานต้นแบบของการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติสำหรับการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีในเชิงพานิชย์
5.มจ.2-63-006 : ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติการปลูกมันฝรั่งของเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
6.มจ.2-62-096 : ความต้องการรับการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมตามมาตรฐานเกษตรที่ดีเหมาะสมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในเขตเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
7.OT-63-006 : ความต้องการในการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
8.RPF-60-001 : ความต้องการในการส่งเสริมปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว จังหวัดเชียงใหม่
9.RPF-60-002 : กระบวนการตัดสินใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเขตหนาวในพื้นที่โครงการหลวง
10.มจ.1-62-01-015.3 : การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรชนเผ่าเพื่อพัฒนาการเกษตรและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวง
11.มจ.1-62-01-015.2 : การจัดการตนเองของเกษตรกรชนเผ่าบนพื้นที่สูงภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่โครงการหลวง
12.มจ.1-62-01-015.1 : การปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของเกษตรกรชนเผ่าบนพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการหลวง
13.มจ.1-62-01-015 : การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรชนเผ่าเพื่อพัฒนาการเกษตรและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงในเขตโครงการหลวง
14.OT-62-002 : บทบาทของผู้นำครัวเรือนเกษตรกรในการจัดการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน
15.OT-62-001 : การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภายใต้การส่งเสริมโดนศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ของเกษตรกรในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
16.มจ.1-61-034 : การจัดการความรู้ด้านการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
17.มจ.1-61-031 : การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรในการปลูกพืชสวนครัวพื้นบ้านล้านนา ในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
18.มจ.1-61-103 : การปรับตัวและแนวทางการจัดการน้ำในภาวะภัยแล้งของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แฝก-แม่งัด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
19.มจ.1-61-088 : การบริหารจัดการแรงงานภาคการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
20.มจ.1-61-030 : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าต้นน้ำห้วยภูแกง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
21.OT-58-070 : ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่
22.RPF-61-001 : การปรับปรุงพันธุ์ถั่วอะซูกิ
23.OT-61-002 : ความคาดหวังต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
24.OT-61-017 : การยอมรับการส่งเสริมปลูกพืชผักในระบบการเพาะปลูกที่ดีของเกษตรกรชาวเผ่ากะเหรี่ยงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่
25.มจ.1-59-025.2 : การวิเคราะห์ระบบตลาดและการจัดตั้งเครือข่ายการตลาดของเกษตรกรรายย่อยปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงรายและพะเยา
26.มจ.3-57-030 : การพัฒนาศักยภาพกลึ่มเกษตรกรเพือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการปลูกพิชผักแฃะไม้ผล ภายใต้ระบบการเพ่ะปลุกที่ดี(GAP) ในพื้นที่ศุนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย

1.  ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ฉบับที่ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 9

2.  บทบาทของสมาชิกต่อการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภภูเพียง จังหวัดน่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ฉบับที่ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 11

3.  การศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสิรมการปลูกไม้ผลเขตหนาวของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการหลวง
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ปี256

4.  ความดีเด่นของลูกผสมและสมรรถนะในการผสมของข้าวโพดหวานมูลนิธิโครงการหลวง
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : ประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ปี256

5.  การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการส่งเสริมปลูกพืชผักและไม้ผลภายใต้ระบบเกษตรดีที่เหมาะสมในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 34 ฉบับท

6.  การวิเคราะห์ระบบตลาดและส่วนเหลื่อมการตลาดยางพาราของเกษตรกรรายย่อย ในจังหวัดเชียงรายและพะเยา
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
ฉบับที่ : ปีที่ : 5 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 333-355 ปีพ.ศ.

7.  กระบวนการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเขตหนาว ของเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : ีที่ 34 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560

8.  Factors Related to Farmers' Adoption of Good Agricultural Practices Farming Standards in Champhone District, Savannakhet Province, Lao People's Democratic Republic
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : The 2?d International Conference on Environment, L

9.  Adoption of Good Agricultural Practices Farming Standards of Farmers Producing Good Agricultural Practices Rice in Champhone District, Savannakhet Province, Lao PDR.
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : International Conference 2018 Challenges of Sustai

10.  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : Journal of Agri. Research & Extension 35(1): 73-82

11.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาเนินงานสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จากัด อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 36(1): 114-124

12.  ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการรับการส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ของเกษตรกรในต าบลแม่แฝกใหม่อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562

13.  การปฏิบัติในระบบการส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF SYSTEM) ของนักส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2562

14.  ความต้องการในการส่งเสริมปลูกพืชสวนครัวพื้นบ้านแบบล้านนาของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 37 ฉบับที่ 1

15.  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 37 ฉบับที่ 2

16.  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการรับการส่งเสริมปลูกผักในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารผลิตกรรมการเกษตร (Journal of Agricultural Production)
ฉบับที่ : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 (

17.  การยอมรับการส่งเสริมปลูกพืชผักในระบบการเพาะปลูกที่ดีของเกษตรกรชนเผ่ากะเหรี่ยงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม-เมษายน 2564 (135

18.  การวิเคราะห์การจัดกลุ่มฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณพิตศึกษาแห่ง

บทความวิชาการ

1.  การศึกษาการท าเครื่องประดับจากปีกแมลงทับและแนวทางการอนุรักษ์แมลงทับ ในอ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 หน้า 91-100

2.  ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชนบ้านดงห้วยเย็น ต าบลบ้านโฮ่ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 36 ฉบับที่ 2: 118-129

3.  ความรู้และการปฏิบัติตามแนวเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 37 ฉบับที่ 1

4.  บทบาทผู้นำในการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 37 ฉบับที่ 1

5.  การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยาสูบของเกษตรกรในเมืองหนองบก แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 37 ฉบับที่ 2

6.  ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทาต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 (144-156)

7.  Rationale Factors Affecting Participation in Managerial Administration of Chiwavitee Community Enterprise Group’s Members in Nam KianSub-district, Phu Phiang District, Nan Province
สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Environmental Treatment Techniques
ฉบับที่ : 2020, Volume 8, Issue 4, Pages: 1611-1617

8.  เทคโนโลยีการขยายพันธุ์อาโวคาโด โดยการเสียบยอดในต้นตออ่อน
สื่อสิ่งพิมพ์ : แม่โจ้ปริทัศน์
ฉบับที่ : แม่โจ้ปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 6พย-ธค-57

9.  ัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกท าการเกษตรแบบเคมีหรือแบบอินทรีย์ ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : ีที 34 ฉบับที 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

10.  ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของชุมชนในการใช้ประโยชน์ความหลากหลายของพืชน้ำพืชบ้านในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : ีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560

ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  โครงการ AUN-QA Overview
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

2.  โครงการ AUN-QA Sharing
ประเภท: อื่นๆ

3.  โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
ประเภท:

4.  โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program 2021)
ประเภท: ประชุมสัมนา

5.  โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักงานคณบดี)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

6.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

7.  การจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรแบบแขนงรายวิชา
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

8.  กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานของปี 2563 และการจัดทำแผนงบประมาณ 2564 ของงานบริการวิชาการและวิจัย
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

9.  โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร และโครงการบรรยายให้ความรู้สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยในกฎหมายปกครอง
ประเภท: การเสวนา

10.  เตรียมความพร้อมสู่สำนักงานสีเขียว
ประเภท: บรรยายพิเศษ

11.  โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (สำนักงานคณบดี)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

12.  โครงการอบรมผู้ประเมิน CUPT-QMS มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

13.  กิจกรรม KM วิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเรื่อง "แนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชง และขั้นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชงเพื่อการวิจัย"
ประเภท: การจัดการความรู้

14.  ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2563 (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
ประเภท:

15.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577) สู่การปฏิบัติ”
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

16.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GAP Analysis : CUPT QMS
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

17.  กิจกรรมประชาพิจารณ์ทำรายงานประเมินตนเอง คณะผลิตกรรม
ประเภท:

18.  โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภท:

19.  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
ประเภท: บรรยายพิเศษ

20.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ประเภท:

21.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563"
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

22.  กิจกรรม KM ในหัวข้อ“ระบบสารสนเทศกับการพัฒนาคณะผลิตกรรมการเกษตร”
ประเภท: การจัดการความรู้

23.  กิจกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเพื่อการพัฒนาสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประเภท: อบรม

24.  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทย กิจกรรมถวายเทียน
ประเภท:

25.  โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจั รุ่นที่ 2
ประเภท: อบรม

26.  โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมคณะผลิตกรรมการเกษตร สู่ Go Eco U.
ประเภท:

27.  ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

28.  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
ประเภท: อบรม

29.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร Go Eco U ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

30.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณและการตัดสินใจของผู้บริหาร
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

31.  โครงการอบรม เรื่อง แนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์
ประเภท: อบรม

32.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

33.  โครงการวันวิภาต บุญศรี วังซ้าย
ประเภท: อื่นๆ

34.  ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภท: ประชุมสัมนา

35.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

36.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

37.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
ประเภท:

38.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพ CUPT QA ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตในการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็น Outcome Based Education (OBE)
ประเภท:

39.  โครงการอบรมสัมมนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) เพื่อรองรับการประเมินหลักสูตร
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

40.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2557
ประเภท: การจัดการความรู้

41.  อบรมเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

42.  ประชุมหารือเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
ประเภท: ประชุม

43.  โครงการสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
ประเภท: สัมมนา

44.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท:

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา