นายประดับการ มาอุด
Mr. Pradubkarn Ma-aud

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
General Administration Assistant
Email :
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาม.ปลาย
วุฒิการศึกษา :มัธยมศึกษาตอนปลาย
()
สถาบัน :ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสันทราย
งานวิจัย
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
บทความวิชาการ
ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

2.  เตรียมความพร้อมสู่สำนักงานสีเขียว
ประเภท: บรรยายพิเศษ

3.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประเภทสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563
ประเภท: อบรม

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา