นายประมวล ภูเขา
Mr. Pramuan Phukhao

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง
Email : pramuan@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาม.ต้น
วุฒิการศึกษา :มัธยมศึกษาตอนต้น
(ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น)
สถาบัน :โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
งานวิจัย
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
บทความวิชาการ
ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

2.  เตรียมความพร้อมสู่สำนักงานสีเขียว
ประเภท: บรรยายพิเศษ

3.  ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2563 (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
ประเภท:

4.  ส่งเสริมและสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท:

5.  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทย กิจกรรมถวายเทียน
ประเภท:

6.  ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

7.  ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภท: ประชุมสัมนา

8.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท:

9.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

10.  โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

11.  งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่าของคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท: ประชุม

12.  โครงการพัฒนาวิชาชีพบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2551 หัวข้ออบรมเรื่อง "การทำงานเป็นทีม" โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนในระดับลูกจ้างประจำ ลุกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างระบบจ้างเหมา
ประเภท: อบรม

13.  โครงการสมัมนาทางวิชาการ "การประกันคุณภาพหลักสูตรอารักขาพืช และเครือข่ายทางด้านวิชาการ"
ประเภท: ประชุมวิชาการ

14.  โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของบุคลากรภาควิชาอารักขาพืช ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภท: ศึกษาดูงาน

15.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่า
ประเภท: สัมมนา

16.  โครงการฝึกอบรม เรื่อง การจัดการโรคพืชและแมลงศัตรูพืชในลำไย
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

17.  งานประเพณีต้อนรับบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่า
ประเภท: สัมมนา

18.  โครงการฝึกอบรม เรื่อง การจัดการโรคพืชและแมลงศัตรูพืชหอมหัวใหญ่
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

19.  การพัฒนาบุคลากรเพื่อกระตุ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร
ประเภท: ศึกษาดูงาน

20.  นำนักศึกษาดูงาน การจัดการอารักขาพืช
ประเภท: ศึกษาดูงาน

21.  จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เรื่อง การจัดการโรคและแมลงศัตรูข้าวและถั่วเหลือง แก่เกษตรกร
ประเภท: ศึกษาดูงาน

22.  โครงการศึกษาดูงานสถานที่ฝึกงานในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียง
ประเภท: ศึกษาดูงาน

23.  วิทยากรฝึกอาชีพด้านการเพาะเห็ดในโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอำเภออมก๋อยในพื้นที่ 3 ตำบล (แม่ตื่น ม่อนจอง ยางเบียง) (234 คน)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

24.  โครงการจัดอบรมการผลิตเห็ดโดยใช้ระบบนิ่งเชื้อเห็ดพลังงานชีวมวล ให้กับราษฎรในโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ของ ส.พ.พ 9
ประเภท: ศึกษาดูงาน

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา