นายสุพจน์ ดวงรัตน์
Mr. Supot Dongrat

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
Agriculture Worker
Email : Supot_do@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาปวช.
วุฒิการศึกษา :ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(เกษตรกรรม)
สถาบัน :วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่
งานวิจัย
1.มจ.2-64-069 : การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้วานิล
2.มจ.2-60-157 : ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและออกดอกของกล้วยไม้พันธุ์เพชรหึง
3.OT-63-001 : การเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารของกล้วยไม้พันธุ์เพชรหึงระหว่างต้นที่ออกดอกและต้นที่ไม่ออกดอก
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
บทความวิชาการ
ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

2.  เตรียมความพร้อมสู่สำนักงานสีเขียว
ประเภท: บรรยายพิเศษ

3.  ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2563 (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
ประเภท:

4.  โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภท:

5.  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
ประเภท: บรรยายพิเศษ

6.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการทําวิจัยสถาบัน
ประเภท:

7.  โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมคณะผลิตกรรมการเกษตร สู่ Go Eco U.
ประเภท:

8.  รับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงินสะสมของพนักงาน
ประเภท: ประชุม

9.  โครงการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเรียนรู้และการทำงาน หลักสูตร "Office365" 14 สิงหาคม 2558
ประเภท: อบรม

10.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท:

11.  ศึกษาดูงานเพิ่มวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ประเภท:

12.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

13.  โครงการจัดทำแผนระยะ 15 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร กิจกรรม ครั้งที่ 6 กลุ่มสำนักงานเลขานุการและสำนักงานกิจการพิเศษ
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

14.  โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

15.  โครงการแรกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาคารและสถานที่ (ผู้ดูแลอาคาร) งานซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่
ประเภท: การจัดการความรู้

16.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองอาคารและสถานที่
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

17.  ฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพในงานบริการหลักสูตร "การเพิ่มทักษะการใช้อุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัย"
ประเภท: อบรม

18.  งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่าของคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท: ประชุม

19.  โครงการทบทวนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2551 โดยรับฟังการบรรยาย เรื่อง vision and Strategic Planning และ Strategy Implemantation & Evaluation และBSC โดย ดร.กุศยา ลฬหาวงศ์
ประเภท: อบรม

20.  โครงการชาวแม่โจ้รักสุขภาพ
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

21.  ประชุมใหญ่วิสามัญปประจำปี 2550 ของสมาชิกสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: ประชุม

22.  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร (เรียนวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 16.30-18.00น.
ประเภท: อบรม

23.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่า
ประเภท: สัมมนา

24.  งานประเพณีต้อนรับบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่า
ประเภท: สัมมนา

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา