นายไพบูลย์ โพธิ์ทอง
Mr. Piboon Phothong

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
Agricultural Research Officer
Email : piboon@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :วิทยาศาสตรบัณฑิต
(ปฐพีศาสตร์)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานวิจัย
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
บทความวิชาการ
ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  โครงการ “เปิดบ้าน เปิดใจ กองกลาง” หัวข้อ ภารกิจของกองกลาง “ขั้นตอนและกระบวนการเสนอเอกสาร”
ประเภท: การจัดการความรู้

2.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

3.  ส่งเสริมและสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท:

4.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการทําวิจัยสถาบัน
ประเภท:

5.  กิจกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเพื่อการพัฒนาสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประเภท: อบรม

6.  โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: อบรม

7.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท:

8.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน เรื่องการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557
ประเภท: การจัดการความรู้

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา