นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ
Mrs. Apichana Wongvarnthecha

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
Email : apichana@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา :ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานวิจัย
1.มจ.2-63-079 : ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการดำเนินงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
บทความวิชาการ
ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม"
ประเภท: อบรม

2.  โครงการสัมมนา เรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประเภท: ประชุมสัมนา

3.  โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) หัวข้อ "การพัฒนาผลงานจากงานประจำเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น(บุคลากรประเภทสนับสนุน)"
ประเภท: อบรม

4.  โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม
ประเภท: อบรม

5.  โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักงานคณบดี)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

6.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

7.  การจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรแบบแขนงรายวิชา
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

8.  กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานของปี 2563 และการจัดทำแผนงบประมาณ 2564 ของงานบริการวิชาการและวิจัย
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

9.  เตรียมความพร้อมสู่สำนักงานสีเขียว
ประเภท: บรรยายพิเศษ

10.  โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (สำนักงานคณบดี)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

11.  โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) กิจกรรม : การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ "การจัดการและอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงานและการจัดการก๊าซเรือนกระจกในสำนักงาน" พ.ศ.2563
ประเภท: บรรยายพิเศษ

12.  กิจกรรม KM วิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเรื่อง "แนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชง และขั้นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชงเพื่อการวิจัย"
ประเภท: การจัดการความรู้

13.  ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2563 (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
ประเภท:

14.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GAP Analysis : CUPT QMS
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

15.  กิจกรรมประชาพิจารณ์ทำรายงานประเมินตนเอง คณะผลิตกรรม
ประเภท:

16.  โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภท:

17.  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
ประเภท: บรรยายพิเศษ

18.  ส่งเสริมและสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท:

19.  โครงการแฮกนาปลูกข้าว
ประเภท:

20.  กิจกรรม KM ในหัวข้อ“ระบบสารสนเทศกับการพัฒนาคณะผลิตกรรมการเกษตร”
ประเภท: การจัดการความรู้

21.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการทําวิจัยสถาบัน
ประเภท:

22.  ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

23.  กิจกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเพื่อการพัฒนาสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประเภท: อบรม

24.  กิจกรรม "พัฒนาระบบงานบริหารจัดการด้านวันลาออนไลน์"
ประเภท:

25.  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทย กิจกรรมถวายเทียน
ประเภท:

26.  โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

27.  ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

28.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร Go Eco U ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

29.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณและการตัดสินใจของผู้บริหาร
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

30.  โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
ประเภท:

31.  โครงการ KM Update
ประเภท:

32.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

33.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
ประเภท:

34.  โครงการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเรียนรู้และการทำงาน หัวข้อ "Office365" (23 กรกฏาคม 2558)
ประเภท: อบรม

35.  อบรมเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

36.  โครงการสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
ประเภท: สัมมนา

37.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท:

38.  โครงการอภิปราย เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557
ประเภท: การจัดการความรู้

39.  โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบเอกสารราชการ ครั้งที่ 3
ประเภท:

40.  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

41.  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ
ประเภท:

42.  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ
ประเภท:

43.  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ
ประเภท:

44.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ เรื่อง การใช้ E-manage กับการประกันคุณภาพ
ประเภท: ประชุม

45.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “การบูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการ” ภายใต้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (KM)
ประเภท: การจัดการความรู้

46.  การอบรมการสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในระดับนานาชาติ (21-23 ม.ค.56)
ประเภท:

47.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

48.  โครงการพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการเทคนิคการสอนและการวัดผลรุ่นที่ 2
ประเภท: อบรม

49.  โครงการจัดทำแผนระยะ 15 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร กิจกรรม ครั้งที่ 6 กลุ่มสำนักงานเลขานุการและสำนักงานกิจการพิเศษ
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

50.  โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมิน/แบบสอบถาม/แบบสำรวจ เชิงสถิติเบื้องต้น รุ่นที่ 2
ประเภท: อบรม

51.  โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 การให้ความรู้และอบรมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 3
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

52.  โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 การให้ความรู้และอบรมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 5
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

53.  โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

54.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบสารสนเทศ E-manage ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: การจัดการความรู้

55.  โครงการอบรมเรื่องการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย (23 มิถุนายน 2554)
ประเภท: อบรม

56.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การบูรณาการการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยระบบสารสนเทศ E-manage"
ประเภท: การจัดการความรู้

57.  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การบูรณาการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยระบบสารสนเทศ E-manage"
ประเภท: ประชุม

58.  การใช้งานระบบสารสนเทศ E-Manage หัวข้อ "วิจัย นวัตกรรม สิทธิบัตร"
ประเภท: อบรม

59.  อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ E-Manage เรื่อง วจัย นวัตกรรม สิทธิบัตร
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

60.  โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 การให้ความรู้และอบรมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 1
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

61.  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
ประเภท: บรรยายพิเศษ

62.  ประชุมสัมมนา เรื่อง "ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553"
ประเภท: ประชุมสัมนา

63.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล FIS"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

64.  การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

65.  โครงการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีจัดการความรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสมรรถนะของบุคลากร กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

66.  โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "ตัวบ่งชี้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2551" เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ อาคารศูนย์กล้วยไม้ดอกและไม้ประดับ
ประเภท: ประชุมสัมนา

67.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ QA CoP ครั้งที่ 2/2552 หัวข้อสัมมนา "พูดถึงองค์ประกอบที่ 1 และ 2"
ประเภท: การเสวนา

68.  โครงการการจัดการความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับหน่วยงานที่มีการเรียนการสอน QA MJU CoP ครั้งที่ 2/2552 หัวข้อ "พูดถึงองค์ประกอบที่ 1 และ 2" เวลา 09.00 - 12.00 น.
ประเภท: สัมมนา

69.  โครงการจัดการความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับหน่วยงานที่มีการเรียนการสอน (QA MJU CoP) ครั้งที่ 1/2552 หัวข้อ "บอกกล่าวเรื่อง QA ให้เพื่อนฟัง"
ประเภท: ประชุม

70.  qamju CoP. ครั้งที่ 1/2552 หัวข้อเรื่อง "บอกกล่าวเรื่อง QAให้เพื่อนฟัง" โดยผู้สัมมนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้านประกันคุณภาพของแต่ละคน
ประเภท: การเสวนา

71.  ประชุมอุดมศึกษาเกษตรไทยในอนาคต
ประเภท: ประชุมสัมนา

72.  งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่าของคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท: ประชุม

73.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศ฿กษา ด้วยระบบ online ของ สกอ."
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

74.  โครงการKM คณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

75.  โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: สัมมนา

76.  เสวนา "การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา"
ประเภท: การเสวนา

77.  โครงการทบทวนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2551 โดยรับฟังการบรรยาย เรื่อง vision and Strategic Planning และ Strategy Implemantation & Evaluation และBSC โดย ดร.กุศยา ลฬหาวงศ์
ประเภท: อบรม

78.  การติดตามและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

79.  โครงการพัฒนาบุคลากรในต่างประเทศคณะผลิตกรรมการเกษตร รุ่นที่ 2
ประเภท: ศึกษาดูงาน

80.  ร่วมจัดรายการวิทยุ ในรายการคณะผลิตกรรมการเกษตรพบชุมชน เรื่องกิจกรรมนักศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตร พยากรณือาการเพื่อการเกษตรและ เกร็ดความรู้นาฬิกาชีวิต
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

81.  เสวนารวมพลคนลำไย ครั้งที่ 2
ประเภท: การเสวนา

82.  ร่วมจัดรายการวิทยุ ในรายการคณะผลิตกรรมการเกษตรพบชุมชน เรื่องกิจกรรมนักศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

83.  ร่วมจัดรายการวิทยุ ในรายการคณะผลิตกรรมการเกษตรพบชุมชน เรื่องสบูดำ และเกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

84.  โครงการพัฒนาบุคลากรในประเทศคณะผลิตกรรมการเกษตร เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่าวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2551
ประเภท: ศึกษาดูงาน

85.  ร่วมจัดรายการวิทยุ ในรายการคณะผลิตกรรมการเกษตรพบชุมชน เรื่องการจัดการความเครียด
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

86.  โครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย และการสร้างโจทย์วิจัยชุมชน เพื่อให้คณาอาจารย์ได้มีโอกาสหาโจทย์วิจัยในชุมชนเรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหมู่บ้านปางจำปี ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน และเรื่องการจัดทำแผนชุมชน หมู่บ้านป่าไม้แดง ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด
ประเภท: สัมมนา

87.  การผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษา FM 95.50 MHz เรื่อง ฐานเรียนรู้เห็ด - ผัก ผู้ดำเนินรายการบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร ควบคุมการผลิตรายการนายนพกิจ แผ่พร และนางสาวธัญชนก สีหาพล
ประเภท: บรรยายพิเศษ

88.  โครงการฝึกอบรมเรื่อง หลักการประเมินประสิทธิภาพการเรียนและการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการประเมินผลสัมฤทธิ์การศึกษา
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

89.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินหลักสูตร
ประเภท: อบรม

90.  บรรยายพิเศษโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)โดยรศ.ดร.นพ.คม สุคนธสรรพ์ ผู้ประสานงานโครงการ
ประเภท: บรรยายพิเศษ

91.  การผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษา FM 95.50 MHz เรื่อง โครงการ คปก และงานมันฝรั่ง ผู้ดำเนินรายการบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร ควบคุมการผลิตรายการนายนพกิจ แผ่พร และนางสาวธัญชนก สีหาพล
ประเภท: บรรยายพิเศษ

92.  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

93.  การผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษา FM 95.50 MHz เรื่อง การวิจัยและการบริการวิเคราะห์ดิน-พืช ผู้ดำเนินรายการบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร ควบคุมการผลิตรายการนายนพกิจ แผ่พร และนางสาวธัญชนก สีหาพล
ประเภท: บรรยายพิเศษ

94.  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

95.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล FIS" รุ่นที่ 2
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

96.  โครงการ KM สัญจร ครั้งที่ 1/2551 "วันแลกเปลี่ยนความรู้"
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

97.  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษา (SAR)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

98.  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร (เรียนวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 16.30-18.00น.
ประเภท: อบรม

99.  โครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับสูงเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

100.  โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การแสวงหาสารสนเทศแบบนักวิชาการมืออาชีพ ครั้งที่ 1"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

101.  อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) ระดับเบื้องต้น รุ่นที่ 2
ประเภท: อบรม

102.  การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ระดับเบื้องต้น รุ่นที่ 2
ประเภท: อบรม

103.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่า
ประเภท: สัมมนา

104.  เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่า
ประเภท: ประชุม

105.  สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "แนวทางการผลิตลำไยนอกฤดู" ในโครงการสัมมนาทางวิชาการ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549
ประเภท: สัมมนา

106.  คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดสัมมนาเพื่อประเมินตนเอง SAR
ประเภท: สัมมนา

107.  งานประเพณีต้อนรับบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่า
ประเภท: สัมมนา

108.  เสวนาระดมปัญญาพัฒนาคณะผลิตกรรมากรเกษตร
ประเภท: การเสวนา

109.  โครงการศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสบการณ์ ณประเทศสิงคโปร์
ประเภท: ศึกษาดูงาน

110.  โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การพัฒนาการบริหารและประชาสัมพัน์คณะผลิตกรรมการเกษตร ณ.จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเภท: ศึกษาดูงาน

111.  ร่วมจัดรายการวิทยุ รายคณะผลิตกรรมการเกษตรพบชุมชน เวลา 11.00-12.00 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา