น.ส.วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์
Miss Waraphorn Phoomphiphat

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
Scientist
Email : poompipa@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
(พืชศาสตร์-พืชไร่)
สถาบัน :สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
งานวิจัย
1.มจ.1-58-041.3/59-052.3 : การจัดการปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับเชื้ออาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในการปลูกพืชอินทรีย์
2.มจ.1-57-059 : ศึกษาจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจนอิสระและจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมบริเวณรากปาล์มน้ำมัน
3.มจ.1-58-041.3 : การศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับเชื้ออะบัสคูล่า ไมครอไรซา ปรับปรุงดินในระยะปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์
4.มจ.1-55-027.2/56-019.2 : กิจกรรมของจุลินทรีย์ดินและชนิดอินทรียวัตถุที่เกิดขึ้นจากไส้เดือนดินและปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน
5.มจ.1-55-027.2 : การศึกษากิจกรรมของจุลินทรีย์ดินและชนิดอินทรียวัตถุที่เกิดขึ้นจากไส้เดือนดินและปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
บทความวิชาการ

1.  ถั่วเขียวพันธุ์ใหม่ทนน้ำท่วม
สื่อสิ่งพิมพ์ : แม่โจ้ปริทัศน์
ฉบับที่ : ปีที่ 15 ฉบับที่ 5 กย-ตค-57

ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

2.  โครงการสื่อสารองค์กรผู้บริหารพบบุคลากร
ประเภท: อบรม

3.  การปรับสภาพภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี ครั้งที่ 2
ประเภท: อบรม

4.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบุคลากร
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

5.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การคำนวณต้นทุนอัตราค่าธรรมเนียมจากการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเภท: การจัดการความรู้

6.  โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (บุคลากรประเภทสนับสนุน) เรื่อง "การทำงานวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางานประจำ"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

7.  SAS-65-โครงการจรรยาบรรณดี ชีวีเป็นสุข : ตำแหน่งอยู่ไม่นาน ตำนานอยู่ตลอดไป
ประเภท: การเสวนา

8.  SAS-65 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต: สร้างความรู้ความเข้าใจ "เมื่อชีวิตใกล้ชิด Covid-19"
ประเภท:

9.  โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "WEE Talk #2 (2021)"
ประเภท: อบรม

10.  โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) หัวข้อ "การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน"
ประเภท: อบรม

11.  อบรมความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมออนไลน์
ประเภท: อบรม

12.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

13.  การจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรแบบแขนงรายวิชา
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

14.  ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2563 (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
ประเภท:

15.  กิจกรรมประชาพิจารณ์ทำรายงานประเมินตนเอง คณะผลิตกรรม
ประเภท:

16.  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
ประเภท: บรรยายพิเศษ

17.  ส่งเสริมและสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท:

18.  โครงการแฮกนาปลูกข้าว
ประเภท:

19.  กิจกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเพื่อการพัฒนาสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประเภท: อบรม

20.  โครงการเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งสูงขึ้น
ประเภท: อบรม

21.  ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

22.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท:

23.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

24.  การใช้เครื่อง FT-NIR
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

25.  โครงการจัดทำแผนระยะ 15 ปี กิจกรรมครั้งที่ 3 กลุ่มหลักสูตรทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม กลุ่มบัณฑิตศึกษา
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

26.  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนันบสนุนด้วยกระบวนการ KM
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

27.  โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2555
ประเภท: ประชุมสัมนา

28.  โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

29.  เข้าร่วมประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th National Horticultural Congress 2009)
ประเภท: ประชุมวิชาการ

30.  ประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 1
ประเภท: ประชุมวิชาการ

31.  โครงการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีจัดการความรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสมรรถนะของบุคลากร กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

32.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu,boron จำนวน 4 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

33.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 4 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

34.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 7 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

35.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Ce,Boron จำนวน 3 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

36.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu,Boron จำนวน 3 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

37.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 5 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

38.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า Ph,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu,จำนวน 6 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

39.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu,Boron จำนวน 4 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

40.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 6 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

41.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า Ph,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu,Boron จำนวน 8 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

42.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า Ph,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu,Boron จำนวน 8 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

43.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu,Boron จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

44.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 6 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

45.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและพืชเพื่อหาค่า Ph,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu,Boron พืชจำนวน 21 ตัวอย่าง ดินจำนวน 4 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

46.  โครงการค่ายพลังชีวิต จิตแจ่มใส ร่างกายสมบูรณ์
ประเภท: อบรม

47.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและน้ำลำไยหมักเพื่อหาค่า P,K จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

48.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เพื่อหาค่า pH%,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu,จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

49.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า pH%,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

50.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินตะกอนเพื่อหาค่า N,P,K,Texture,pH จำนวน 11 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

51.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เพื่อหาค่า pH,% OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

52.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า K,Ca,Mg จำนวน 147 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

53.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมักเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu,จำนวน 3 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

54.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu,จำนวน 12 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

55.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อหาค่า Ph,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu,จำนวน 3 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

56.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า K,Ca,Mg, จำนวน 100 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

57.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu,boron จำนวน 17 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

58.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 5 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

59.  การจัดทำระบบฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access
ประเภท: อบรม

60.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,OM,EC จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

61.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 5 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

62.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 3 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

63.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

64.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 5 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

65.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า Total-Ca จำนวน 5 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

66.  ให้ความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ของภาควิชาทรัพยากรดินฯ แก่นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เชิงบูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

67.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมักเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 4 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

68.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมักเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 3 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

69.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

70.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

71.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

72.  บริการอ่านตัวอย่างด้วยเครื่อง AA เพื่อหาธาตุ K,Ca,Mg,Mn,Fe,Cu
ประเภท: ประชุมสัมนา

73.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

74.  งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่าของคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท: ประชุม

75.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 3 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

76.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก เพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

77.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 9 ตัวอย่าง
ประเภท: อบรม

78.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

79.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn.Fe.Cu จำนวน 6 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

80.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Mn จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

81.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Mn จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

82.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

83.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

84.  ประชุมวิชาการในงานประชุมทางวิชาการประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: ประชุมวิชาการ

85.  ประชุมทางวิชาการประจำปี 2551
ประเภท: ประชุมวิชาการ

86.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

87.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 3 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

88.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 10 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

89.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

90.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยเม็ด เพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

91.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

92.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อหาค่า N,P,K, จำนวน 25 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

93.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,EC,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 3 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

94.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

95.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและพืช เพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu ดิน จำนวน 3 ตัวอย่าง พืช จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

96.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 6 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

97.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 9 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

98.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างใบฝรั่งเพื่อหาค่า N,P,K, จำนวน 25 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

99.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 3 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

100.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า Ph,Ec,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 6 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

101.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมักอัดเม็ดเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg,% C,% ความชื้น จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

102.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและพืชเพื่อหาค่า pH,EC,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu ดินจำนวน 2 ตัวอย่าง พืช จำนวน 6 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

103.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยน้ำชีวภาพ เพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

104.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่าpH,OM,N,P,K, จำนวน 4 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

105.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอัดเม็ดเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu,EC,% ความชื้น จำนวน 4 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

106.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและน้ำเพื่อหาค่า pH,EC,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu ดินจำนวน 1 ตัวอย่าง น้ำจำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

107.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพือหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg จำนวน 6 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

108.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg จำนวน 4 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

109.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยทรีย์เพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,C/N,% ความชื้น จำนวน 4 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

110.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn.Mn,Fe,Cu จำนวน 3 ตัวอย่าง
ประเภท: อบรม

111.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและพืช เพื่อหาค่า pH,EC,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu ดินจำนวน 3 ตัวอย่าง พืช จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

112.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH.OM.N,P,K,Ca,Mg จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

113.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างใบส้มโอเพื่อหาค่า N,P,K,Ca,Mg,Zn,Fe,Cu,Boron จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

114.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้แก่บ.เจริญโภคภัณฑ์โปรดิวส์ จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

115.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยมูลค้างคาว เพื่อหาค่า N,P,K จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่หจก.ไบโอกรีทเทค เชียงราย
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

116.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก เพื่อหาค่า pH,OM, N,P,K,Ca,Mg,%ความชื้น,%C จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม เชียงใหม่
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

117.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า N,P จำนวน 4 ตัวอย่าง ให้แก่ สถานีประมงน้ำจืด จ.น่าน
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

118.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและน้ำมูลสุกร เพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 3 ตัวอย่าง ให้แก่บ.ซีพีกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ กทม.
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

119.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 4 ตัวอย่าง ให้แก่ บ.ซีพีกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ กทม.
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

120.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้แก่ บ.เทวสิน จำกัด กรุงเทพฯ
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

121.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, OM, N, P,K,Ca,Mg จำนวน 4 ตัวอย่าง ให้แก่ บ.ไทยซังเกียว จำกัด ประจวบคีรีขันธ์
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

122.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 12 ตัวอย่าง ให้แก่บ. CMC จ.เชียงราย
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

123.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ เพื่อหาค่า Total-P,N จำนวน 4 ตัวอย่าง ให้แก่ บ.แพร่เปเปอร์ จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

124.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยมูลค้างคาว เพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่ ฟาร์มบ้านไม้งาม จ.เชียงราย
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

125.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH, OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 7 ตัวอย่าง มูลนิธิโครงการหลวง
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

126.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก เพื่อหาค่า pH, OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 2 ตัวอย่าง บริษัท ซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

127.  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยวิธีโยคะ
ประเภท: อบรม

128.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมักเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg จำนวน 1 ตัวอย่างให้แก่คุณอาจินต์ จองคำ จ.เชียงใหม่
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

129.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 1 ตัวอย่างให้แก่คุณเทวิน จอมพันธ์ จ.เชียงใหม่
ประเภท: อบรม

130.  ให้บริการอ่านตัวอย่างด้วยเครื่อง AA จำนวน 100 ตัวอย่างให้แก่The Upland program
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

131.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมักเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg จำนวน 2 ตัวอย่างให้แก่หจก.เอ็น.ดี.ไบโอเทค จ.สระบุรี
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

132.  โครงการพัฒนาและศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ประเภท: ศึกษาดูงาน

133.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 1 ตัวอย่างให้แก่คุณอุษณีย์ ฉัตรตระกูล จ.เชียงใหม่
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

134.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 3 ตัวอย่างให้แก่ศปป. เลย (ภูเรือ) ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

135.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 6 ตัวอย่าง ให้แก่บริษัท ซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

136.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมักเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg,% ความชื้น,%C จำนวน 1 ตัวอย่างให้แก่คุณสมหมาย สารมาท อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

137.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืช เพื่อหาค่า N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Boron จำนวน 3 ตัวอย่าง ให้แก่บริษัท ซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

138.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อหาค่า pH, EC,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่บริษัทปุ๋ยโอเรียนท์ จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

139.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

140.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืช เพื่อหาค่า N, P, K, Ca, Mg,Zn,Mn,Fe,Boron จำนวน 8 ตัวอย่างให้แก่บริษัทจัดการสวนเกษตรจำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

141.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เพื่อหาค่า EC,OM,N,P,K,Ca,Mg จำนวน 3 ตัวอย่างให้แก่คุณเสถียรพงษ์ แก้วสด จ.เชียงราย
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

142.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพฯ
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

143.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อหาค่า N,P,K จำนวน 1 ตัวอย่างให้แก่บริษัทแพร่เปเปอร์ จ.แพร่
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

144.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมักเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg จำนวน 5 ตัวอย่าง ให้แก่มูลนิธิโครงการหลวง
ประเภท: ประชุมสัมนา

145.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมักเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg จำนวน 8 ตัวอย่างให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภท: ประชุมสัมนา

146.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K จำนวน 11 ตัวอย่างให้แก่Earthsafe foundation เชียงใหม่
ประเภท: ประชุมสัมนา

147.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า N จำนวน 2 ตัวอย่าง และตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า N,P,K จำนวน 5 ตัวอย่าง ให้แก่คุณศิริพร เปี้ยยา จังหวัดลำปาง
ประเภท: ประชุมสัมนา

148.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพือหาค่า Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Boron จำนวน 4 ตัวอย่าง ให้แก่บริษัทสันติภาพ (ฮั่วเพ้ง) จำกัด
ประเภท: ประชุมสัมนา

149.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Fe,Cu,Texture จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่บริษัทรมณวิลล์ จำกัด เชียงใหม่
ประเภท: ประชุมสัมนา

150.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า Na,CEC จำนวน 25 ตัวอย่าง, ตัวอย่างปุ๋ยหมัก เพื่อหาค่า C/N จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่บ.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

151.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้แก่สวนเกษตรคอสโม จ.เชียงราย
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

152.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า %OM, Texture จำนวน 4 ตัวอย่าง ให้แก่คุณคมคาย พฤกษากร อ.สารภี เชียงใหม่
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

153.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg จำนวน 3 ตัวอย่าง ให้แก่บ.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

154.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K จำนวน 3 ตัวอย่าง ให้แก่บ.ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย) จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

155.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg, Mn จำนวน 3 ตัวอย่าง ให้แก่โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ ชม.
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

156.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg จำนวน 3 ตัวอย่าง ให้แก่โครงการชุมชนร่วมสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.น้ำดิบ จ.ลำพูน
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

157.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg จำนวน 4 ตัวอย่าง ให้แก่โครงการชุมชนร่วมสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.แม่มอก จ.ลำปาง
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

158.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืช เพื่อหาค่า N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Boron จำนวน 3 ตัวอย่าง ให้แก่บ.จัดการสวนเกษตร จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

159.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg จำนวน 3 ตัวอย่าง ให้แก่บ.ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย) จำกัด
ประเภท: ประชุมสัมนา

160.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่คุณอนงค์ ภัทรพานิช
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

161.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu จำนวน 4 ตัวอย่าง ให้แก่บ.ซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

162.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืช เพื่อหาค่า N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Boron จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้แก่ บ.ซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

163.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, N, P, K, Ca จำนวน 5 ตัวอย่าง ให้แก่MR.JOSHUA RINGER
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

164.  การให้บริการแบบจิตมุ่งบริการ (Service Mind) และการลดความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

165.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืช เพื่อหาค่า N, P, K จำนวน 2 ตัวอย่างให้แก่บ.อาร์ พี เอ็ม ฟาร์ม แอนฟิต จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

166.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, %OM, N, P, K จำนวน 5 ตัวอย่าง ให้แก่ บ.ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

167.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH,%OM,N,P,K,Ca,Mg จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

168.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, %OM, N, P, K, Ca, Mg จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้แก่บ. ซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ กทม.
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

169.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยชีวภาพ เพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu, Boron จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่คุณบัญชา วงษ์นาป่า อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

170.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg จำนวน 10 ตัวอย่าง, ปุ๋ยมุลไส้เดือน เพื่อหาค่า pH, OM, N, P, K, Ca, Mg จำนวน 10 ตัวอย่าง ให้แก่มูลนิธิโครงการหลวง
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

171.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืช เพื่อหาค่า N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn,Fe, Cu, Boron จำนวน 10 ตัวอย่าง ให้แก่บ. ซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ กทม.
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

172.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Zn, Mn, Fe, Cu จำนวน 6 ตัวอย่าง ให้แก่บ. ซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ กทม.
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

173.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K จำนวน 1 ตัวอย่างให้แก่บริษัทเชียงใหม่ฮิวโมสท์ จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

174.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่บ.ไพโอเนีย ไทยแลนด์ จำกัด จ.ลำพูน
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

175.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Boron จำนวน 6 ตัวอย่าง ให้แก่บ.จัดการสวนเกษตร จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

176.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืช เพื่อหาค่า N,P,K จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้กับ หจก.ธเนศการก่อสร้าง เชียงใหม่
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

177.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เพื่อหาค่า pH,%OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้กับบริษัทซีพีกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ กรุงเทพฯ
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

178.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เพื่อหาค่า pH,%OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 4 ตัวอย่าง ให้กับบริษัทซีพีกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ กรุงเทพฯ
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

179.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg จำนวน 4 ตัวอย่าง ให้กับ บริษัทแอ๊ก-เวล กรุงเทพฯ
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

180.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืช เพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Fe,Boron จำนวน 4 ตัวอย่างให้กับบริษัทสวนส้มเกษตรคอสโม จำกัด เชียงราย
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

181.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยเม็ด เพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้กับ บริษัทเพิซโปรเทคชั่นกรุ๊ป จำกัด กรุงเทพฯ
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

182.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg จำนวน 7 ตัวอย่าง ให้กับ บริษัทเจียไต๋ จำกัด เชียงใหม่
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

183.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,fe,Cu จำนวน 3 ตัวอย่างให้กับบริษัทธันยพร อะโกร จำกัด เชียงใหม่
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

184.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก เพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg จำนวน 5 ตัวอย่าง ให้กับมูลนิธิโครงการหลวง
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

185.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้กับบริษัทไทยซังเกียว จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

186.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เพื่อหาค่า pH,%OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้กับ หจก.ลำพูน เค.บี.เอส
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

187.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg จำนวน 10 ตัวอย่างให้กับศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง เชียงใหม่
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

188.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก เพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

189.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, EC,N,P,K จำนวน 1 ตัวอย่าง และตัวอย่างน้ำ เพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้กับบริษัท ไอซีที (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

190.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า N,P,K จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้กับคุณวิชชากร ก่อเกิด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

191.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้กับคุณประมุข บุญกว้าง จังหวัดลำพูน
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

192.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืช เพื่อหาค่า N,P,K,Ca,Mg,Zn,Fe,Cu,Boron จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้กับ บริษัทซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ กรุงเทพฯ
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

193.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำปุ๋ยชีวภาพเพื่อหาค่าpH,%OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้กับ หจก.โชคสุรีย์พันธุ์การยาง
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

194.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อหาค่า pH,%OM,N,P,K,Ca,Mg จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้กับคุณสมศักดิ์ ศรีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

195.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้กับ มูลนิธิชัยพัฒนา
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

196.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 4 ตัวอย่างให้กับ บริษัท ซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ กรุงเทพฯ
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

197.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 16 ตัวอย่าง ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

198.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างขี้ไก่ เพื่อหาค่า N,P,K,Ca,Mg จำนวน 1 ตัวอย่างให้กับ บริษัท อาร์ พี เอ็ม ฟาร์ม จำกัด เชียงใหม่
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

199.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง ดิน เพื่อหาค่า pH, LR, P จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้แก่ ว่าที่ รต.ทรงเดช สุทธสา รร.สันป่าตองวิทยาคม
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

200.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg, จำนวน 10 ตัวอย่าง และตัวอย่างพืช เพื่อหาค่า N, P, K, Ca, Mg จำนวน 4 ตัวอย่าง ให้แก่ มูลนิธิโครงการหลวง
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

201.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่ คุณอุษณีย์ ฉัตรตระกูล จ.เชียงใหม่
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

202.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืช เพื่อหาค่า N, P, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Boron จำนวน 8 ตัวอย่าง ให้แก่ บ.ซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

203.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้แก่ บ.ซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

204.  โครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน
ประเภท: ศึกษาดูงาน

205.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, OM, N, P, K, Ca, Mg, Texture จำนวน 5 ตัวอย่าง ให้แก่ คุณเขต ศรีพรรณ ชม.
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

206.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่ สกต.เชียงใหม่
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

207.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่ รท.อภิชาติ นิติกุลเกยูร ชม.
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

208.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อหาค่า pH, %OM, N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่ บ.ซันสวีท จำกัด ชม.
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

209.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่ คุณการุญ แก้วเซ็ง จ.ลำพูน
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

210.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่ คุณวินัย นพรัตน์ (หจก.บุญเกษตร) ชม.
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

211.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า N, P จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้แก่ สถานีประมงน้ำจืด จ.น่าน
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

212.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืช เพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg จำนวน 4 ตัวอย่าง ให้แก่นส.พัชราพรรณ พุทธเจริญ (ม.ราชมงคลล้านนา)
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

213.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้แก่ คุณอุษณีย์ ฉัตรตระกูล จ.เชียงใหม่
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

214.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH, OM, N, P, K, Ca, Mg จำนวน 3 ตัวอย่าง ให้แก่ บ.ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

215.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH, OM, N, P, K, Ca, Mg จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่ บ.ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสริช์ (SE) เอเชีย จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

216.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า Ca จำนวน 3 ตัวอย่าง ให้แก่ บ.ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสริช์ (SE) เอเชีย จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

217.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH, OM, N, P, K, จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่ นางไมตรี แก้วพรหม จ.ลำพูน
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

218.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, OM, N, P, K, Ca, Mg จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้แก่ มูลนิธิโครงการหลวง
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

219.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Boron จำนวน 4 ตัวอย่าง ให้แก่ บ.ซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

220.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, OM, N, P, K, Ca, Mg จำนวน 90 ตัวอย่าง ให้แก่ The Upland Program มช.
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

221.  โครงการสัมมนาการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2550
ประเภท: สัมมนา

222.  โครงการสัมมนาประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2550
ประเภท: สัมมนา

223.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH, OM, N, P, K, Ca, Mg จำนวน 3 ตัวอย่าง ให้แก่ โรงงานยาสูบ สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

224.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำปุ๋ยชีวภาพเพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้แก่ คุณอรวรรณ ปานหมอก
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

225.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Boron จำนวน 3 ตัวอย่าง ให้แก่บ.จัดการสวนเกษตร จำกัด จ.ราชบุรี
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

226.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เพื่อหาค่า pH, %OM, EC, N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่ บ.สามารถโทเบคโค
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

227.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu จำนวน 2 ตัวอย่างให้แก่ คุณไกรศรี สุวรรณคำ
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

228.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า N,P จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้แก่ สถานีประมงน้ำจืด จ.น่าน
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

229.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้แก่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จ.เชียงราย
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

230.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า Ksat จำนวน 78 ตัวอย่าง ให้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

231.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu จำนวน 5 ตัวอย่าง ให้แก่ บ.เพิซโปรเทคชั่นกรุ๊ป จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

232.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย เพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg,% ความชื้น ปริมาณกิน กรวด แก้ว พลาสติก จำนวน 1 ตัวอย่างให้แก่ บริษัท คอมโพสต์ยูอิ จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

233.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย เพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu Boroon, จำนวน 1 ตัวอย่างให้แก่บริษัทพี.เอ.อริยกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

234.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, EC, OM, N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu CEC จำนวน 1 ตัวอย่างให้แก่ คุณสามารถ วิยาแก้ว
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

235.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, EC, OM, N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu จำนวน 3 ตัวอย่างให้แก่ บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

236.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, EC, OM, N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu จำนวน 7 ตัวอย่างให้แก่ บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

237.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH, EC, OM, N, P, K, Ca, Mg, Zm,Mn จำนวน 2 ตัวอย่างให้แก่บริษัทคอสโมจำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

238.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืช เพื่อหาค่า N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu Boroonจำนวน 3 ตัวอย่างให้แก่บริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

239.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย เพื่อหาค่า pH,%OM,N,P,K,Ca,Mg, Zn, Mn, Fe, Cu % ความชื้น ให้แก่บริษัทปุ๋ยโอเรียนท์จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

240.  ให้บริการวิเคราะหฺตัวอย่างคลอเรต จำนวน 5 ตัวอย่าง ให้แก่คุณสมโภช ปารีน้อย
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

241.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 5 ตัวอย่าง ให้แก่คุณสมโภช ปารีอ้าย
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

242.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu จำนวน 12 ตัวอย่างให้แก่ C.M.C Seedless Grape Frarm
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

243.  ให้บริการวิเคราะห์ดิน จำนวน 3 ตัวอย่าง และตัวอย่างน้ำจำนวน 3 ตัวอย่าง เพื่อหาค่า %OM, Nให้แก่บริษัทดอยะสะเก็ด ออคิด จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

244.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ย เพื่อหาค่า pH, EC% ความชื้น, N, P, K, Ca, Mg, Surfer ให้แก่บริษัทเพิซโปรเทคชั่นกรุ๊ป จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

245.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยเพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu, Boroon, Surfer จำนวน 1 ตัวอย่างให้แก่บริษัทเพิซโปรเทคชั่นกรุ๊ป จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

246.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu จำนวน 2 ตัวอย่าง และตัวอย่างพืช เพื่อหาค่า N, P, K, Na, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu Boroon, Surfer จำนวน 6 ตัวอย่างให้แก่บริษัทศรธรรมอะโกรเทค จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

247.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยน้ำชีวภาพ เพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 1 ตัวอย่าง แก่บริษัทอิงฟ้าการเกษตร กรุงเทพฯ
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

248.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH,%OM,N,P,K,Ca,Mg จำนวน 1 ตัวอย่าง แก่ บริษัท สยามฟิวเจอร์ฟาร์มจำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

249.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH,%OM,N,P,K,Ca,Mg จำนวน 30 ตัวอย่าง แก่บริษัท สยามฟิวเจอร์ฟาร์มจำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

250.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 1 ตัวอย่าง แก่คุณเฉลิมเกียรติ พลเยี่ยมพันธ์ จ.ลำพูน
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

251.  ประชุม เตรียมความพร้อม การจัดเสวนาวิชาการพืชผัก
ประเภท: ประชุม

252.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อหาค่า pH,%OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 2 ตัวอย่าง แก่บริษัทคอมโพสท์ ยูอิ จำกัด อ.แม่ลาว ชร.
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

253.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH,%OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu จำนวน 2 ตัวอย่าง แก่คุณศุภณัฏฐ์ ศรีบุญเรือง อ.ฝาง ชม.
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

254.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH,CEC จำนวน 90 ตัวอย่าง แก่ Subproject HB1-the upland program SFB 564 คณะเกษตรศาสตร์ มช.
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

255.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 3 ตัวอย่าง แก่ นายสมโภช ปารีอ้าย ม.นอร์ท-เชียงใหม่
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

256.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 2 ตัวอย่าง แก่ คุณสุทัศน์ อินสรรค์ อ.หางดง ชม.
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

257.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 1 ตัวอย่าง แก่ นายสมโภช ปารีอ้าย ม.นอร์ท-เชียงใหม่
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

258.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมักเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg จำนวน 2 ตัวอย่าง แก่ คุณอาจินต์ จองคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

259.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมักเพื่อหาค่า pH,P,K,Ca,Mg จำนวน 1 ตัวอย่าง คุณอาจินต์ จองคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

260.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืช เพื่อหาค่า N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Boron จำนวน 6 ตัวอย่าง แก่บริษัท ซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

261.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า ,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Boron จำนวน 3 ตัวอย่าง แก่บริษัท ซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

262.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า N,P,K,Ca,Mg จำนวน 8 ตัวอย่าง ให้แก่ คุณปัญญวัจน์ ชลวิชิต ต.สันพระเนตร ชม.
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

263.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืช เพื่อหาค่า Tatal-Ca จำนวน 40 ตัวอย่าง แก่ บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

264.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืช เพื่อหาค่า Tatal-Ca จำนวน 64 ตัวอย่าง แก่ บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

265.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, OM, N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu จำนวน 3 ตัวอย่าง ให้แก่ มูลนิธิโครงการหลวง
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

266.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้แก่ คุณสมโภช ปารีอ้าย
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

267.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, OM, N, P, K, Ca, Mg, EC, CEC จำนวน 3 ตัวอย่าง ให้แก่ คุณโสภา แก้วโน บริษัทเนเจอร์ ฟิวเจอร์ ฟาร์ม จำกัด ( 90 ชั่วโมง)
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

268.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า Cu จำนวน 2 ตัวอย่าง และวิเคราะห์ตัวอย่างพืช เพื่อหาค่า Boron, Cu จำนวน 21 ตัวอย่าง ให้แก่ The Upland Program
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

269.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อหาค่า pH, N, P, K, Ca, Mg จำนวน 3 ตัวอย่าง ให้แก่ หจก.โปรบิสิเนส แอดวานซ์
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

270.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างใบส้มโอ เพื่อหาค่า Zn, Mn, Fe, Cu, N, P, K, Ca, Mg, Boron จำนวน 3 ตัวอย่าง ให้แก่ บริษัท ซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

271.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า %OM, Cu จำนวน 4 ตัวอย่าง คุณอรพรรณ สรงกู่ หจก.ธเนศการก่อสร้าง
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

272.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้แก่ สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

273.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ เพื่อหาค่า N,P,K จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่คุณอรพรรณ สรงกู่ หจก.ธเนศการก่อสร้าง
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

274.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 5 ตัวอย่าง ให้แก่ นส.ธราภรณ์ วิชัยชาติ
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

275.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้แก่ คุณเฉลิมเกียรติ ยงเยี่ยงพันธ์
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

276.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่ สวน VP. จ.ลำพูน
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

277.  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รวมพลังเพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมลดใช้พลังงาน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

278.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมักเพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่สหกรณ์ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ต.เวียง อ.ฝาง
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

279.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH, EC, CEC, N, P, K, Ca, Mg จำนวน 3 ตัวอย่าง ให้แก่บริษัทเนเจอร์ ฟิวเจอร์ ฟาร์ม จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

280.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่คุณอินทอน วรรณภัระ
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

281.  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร (เรียนวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 16.30-18.00น.
ประเภท: อบรม

282.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้แก่จสต.สุวิทย์ บุญกันทะ
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

283.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่คุณชาคริต สุริยะเจริญ
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

284.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่คุณภูริณัฐ มาวิน อ.ดอยเต่า
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

285.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เพื่อหาค่า Total-Ca จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่บริษัทสันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

286.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH, EC, CEC, N, P, K, Ca, Mg จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้แก่บริษัท เฮริป์สเคป จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

287.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมักเพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg จำนวน 4 ตัวอย่าง ให้แก่คุณอาจินต์ จองค่า
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

288.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่คุณฤทธิ์ ตาลี อ.ฮอด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

289.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้แก่คุณเทพ ตันมูล อ.ดอยเต่า
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

290.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่คุณฐามิตา บ้านประดู่
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

291.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่คุณวิมล วิโรรจน์ภัย จ. ลำพูน
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

292.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้แก่ คุณมนตรี ด่านไพบูลย์ สวนสุธี
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

293.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่คุณเจริญ สุเมร์
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

294.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้แก่อบต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน (6 ช.ม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

295.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH, %OM, N, P, K จำนวน 33 ตัวอย่างให้แก่ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟูดส์ จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

296.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้แก่คุณสมโภช ปารีอ้าย ต.อินทขิล อ.แม่แตง
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

297.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่กลุ่มจอมทอง
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

298.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่ กมล 1
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

299.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่คุณสมบูรณ์ สุกใส ฮอด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

300.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่คุณจำนงค์ นันทากาศ จ.ลำพูน
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

301.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่คุณโสภณ ชัยวุฒิ ฮอด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

302.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg จำนวน 13 ตัวอย่าง ให้แก่มูลนิธิโครงการหลวง (60 ช.ม.)
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

303.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg จำนวน 10 ตัวอย่าง ให้แก่มูลนิธิโครงการหลวง
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

304.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu จำนวน 2 ตัวอย่าง ให้แก่บริษัท พี.เอส.พี สเปเชียลตี้ จำกัด
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

305.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างคลอเรต จำนวน 3 ตัวอย่าง ให้แก่คุณอุษณีย์ ฉัตรตระกูล ต.สุเทพ อ.เมือง ชม.
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

306.  ประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2550
ประเภท: ประชุมวิชาการ

307.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างสารโพแทสเซียมคลอเรตให้กับ การพัฒนาชุดเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดู จำนวน 4 ตย. (3 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

308.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับบริษัทสันติภาพ จำกัด จำนวน 16 ตย. (28 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

309.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับคุณไกรศรี สุวรรณคำ จำนวน 4 ตย. (21 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

310.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างสารโพแทสเซียมคลอเรตให้กับคุณสุรชัย คำใจ จำนวน 3 ตย. (3 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

311.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างสารโพแทสเซียมคลอเรตให้กับคุณปริญญา โปชาเกี๋ยง จำนวน 1 ตย. (3 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

312.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างสารโพแทสเซียมคลอเรตให้กับคุณประพันต์ ตันแก้ว จำนวน 1 ตย. (3 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

313.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH, EC, N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe, Cu จำนวน 4 ตัวอย่าง ให้แก่สวนส้มมงคล (30 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

314.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมักให้กับคุณอุดมชัย ธรรมจารุวัฒน์ จำนวน 4 ตย. (28 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

315.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ให้กับคุณอาเชิง รักรังสี จำนวน 2 ตย. (14 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

316.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านบึงแว จำนวน 1 ตย. (14ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

317.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับบริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำกัด จำนวน 5 ตย. ตัวอย่างพืช 6 ตย. (42 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

318.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน จำนวน 13 ตัวอย่าง ให้กับมูลนิธิโครงการหลวง (28 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

319.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมักให้กับบริษัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 2 ตย. (14 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

320.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับนางสิรินาถ จอมพงษ์ จำนวน 27 ตย. (21 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

321.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืช 4 ตย. ดิน 2 ตย. ให้กับบริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์จำกัด (28 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

322.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับคุณจรัญ เจียรวนนท์ จำนวน 3 ตย. (21ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

323.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับ บริษัทดี.คิว พรอบเพอร์ตี้ ครอปรอเรชั่น จำนวน 2 ตย. (14 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

324.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 3 ตัวอย่าง ใบลำไย 14 ตัวอย่าง ให้กับ The Uplands Programe (35 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

325.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับบริษัทไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 18 ตย. (28 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

326.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับคุณระณีย์ สีหล้า จำนวน 1 ตัวอย่าง (14 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

327.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างสารโพแทสเซียมคลอเรตให้กับคุณศรีพรรณ สุคำภีรักษ์ จำนวน 1 ตย. (3 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

328.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับคุณนิกร ชินทุโสภณ จำนวน 1 ตัวอย่าง (14 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

329.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับบริษัทสันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด จำนวน 8 ตัวอย่าง (14 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

330.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับโรงงานยาสูบสถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ จำนวน 2 ตัวอย่าง (14 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

331.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับคุณภุชงค์ บุญยัง จำนวน 1 ตัวอย่าง (14 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

332.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยชีวภาพให้กับบริษัทกรีนออร์แกนิค จำกัด จำนวน 2 ตัวอย่าง (14 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

333.  ให้บริการวิเคราะห์น้ำข้าวโพดหมักให้กับบริษัทซันสวีท จำกัด จำนวน 9 ตัวอย่าง (21 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

334.  โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ประเภท: ศึกษาดูงาน

335.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับฟาร์มเลิศพันธุ์ จำนวน 1 ตัวอย่าง (1 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

336.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินจำนวน 3 ตัวอย่าง พืชจำนวน 32 ตัวอย่างให้กับ The Uplands Programe (28 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

337.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยชีวภาพให้กับบริษัทบีวีโฮสดิ้ง จำกัด จำนวน 1 ตัวอย่าง (7 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

338.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับบริษัทกรีนเอ็มเมอรัลด์ทีจำกัดจำนวน 23 ตัวอย่าง (28 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

339.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับ โครงการ DUCED-SLUSE ประเทศเดนมาร์ก จำนวน 39 ตัวอย่าง (28 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

340.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ให้กับคุณไกรศรี สุวรรณคำ จำนวน 4 ตัวอย่าง (21 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

341.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน จำนวน 2 ตัวอย่าง (18 ชม.) ตัวอย่างใบส้มโอ จำนวน 4 ตัวอย่าง (20 ชม.) ให้กับบริษัท ซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

342.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน จำนวน 5 ตัวอย่าง (36 ชม.) และตัวอย่างใบข้าว จำนวน 1 ตัวอย่าง (16 ชม.) ให้กับบริษัท ซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

343.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับคุณกวิพร จินะจันทร์ตา จำนวน 2 ตัวอย่าง (3 ช.ม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

344.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ กับบริษัท พี.เอ.อริยกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สาขาฝาง จำนวน 4 ตัวอย่าง (36 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

345.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างใบพืช กับบริษัท ซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำนวน 12 ตัวอย่าง (42 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

346.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ กับคุณภูริพงค์ ก๋าวิชัย สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จำนวน 8 ตัวอย่าง (36 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

347.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ กับบริษัทลานนาโปรดักส์ จำกัด จำนวน 1 ตัวอย่าง (36 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

348.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ให้กับคุณผานิต นาขยัน ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ (โครงการปลูกป่า) จำนวน 2 ตัวอย่าง (21 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

349.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินกับบริษัทศรธรรมอะโกรเทค จำนวน 2 ตัวอย่าง (21 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

350.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างใบพืช กับบริษัท ซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำนวน 4 ตัวอย่าง (35 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

351.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ่ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ กับคุณพัชราพรรณ ศิริคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 12 ตัวอย่าง (49 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

352.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ ให้กับคุณภูริพงค์ ก๋าวิชัย สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จำนวน 9 ตัวอย่าง (36 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

353.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ ให้กับ คุณทรงเดช พานิชมิตร สนามกอล์ฟแม่โจ้ จำนวน 2 ตัวอย่าง (28 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

354.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับ The Uplands Program จำนวน 4 ตัวอย่าง ตัวอย่าใบลำไย จำนวน 46 ตัวอย่าง (35 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

355.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพให้กับ หจก.โปรบิซิเนส แอดวานซ์ จำนวน 1 ตัวอย่าง (28 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

356.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับคุณสมโภช ปารีอ้าย จำนวน 1 ตัวอย่าง (3 ช.ม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

357.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างใบส้มโอ กับบริษัทซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำนวน 7 ตัวอย่าง เวลา 28 ชั่วโมง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

358.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างใบส้มโอ กับบริษัท ซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำนวน 3 ตัวอย่าง เวลา 28 ชั่วโมง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

359.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างใบส้มโอ กับบริษัทศรธรรมอะโกรเทค จำนวน 1 ตัวอย่าง เวลา 28 ชั่วโมง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

360.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ให้กับ บริษัทโชคเจริญพัฒนาการเกษตร จำกัด จำนวน 5ตัวอย่าง (28 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

361.  เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภท: ประชุมวิชาการ

362.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำปุ๋ยชีวภาพให้กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จำนวน 1 ตัวอย่าง (14 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

363.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับโรงงานยาสูบสถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ จำนวน 2 ตัวอย่าง (14ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

364.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับคุณไกรศรี สุวรรณคำ จำนวน 4 ตย. (21ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

365.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับคุณอุษณี ฉัตรตระกูล จำนวน 1 ตัวอย่าง(3ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

366.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับคุณการุญ แก้วเซ็ง จำนวน 1 ตัวอย่าง(3ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

367.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ กับคุณนเรศ ศิริเกษร โครงการพัฒนาดอยตุง จำนวน 1 ตัวอย่าง เวลา 10 ชั่วโมง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

368.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่า
ประเภท: สัมมนา

369.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน กับบริษัท ซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำนวน 5 ตัวอย่าง เวลา 42 ชั่วโมง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

370.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างใบส้มโอ กับ บริษัท โชคเจริญพัฒนาการเกษตร จำกัด จำนวน 4 ตัวอย่าง เวลา 42 ชั่วโมง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

371.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ กับบริษัท มิตรแท้เกษตรไทย จำกัด จำนวน 3 ตัวอย่าง เวลา 14 ชั่วโมง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

372.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ กับ บริษัท โปรบิซิเนส แอดวานซ์ จำนวน 1 ตัวอย่าง เวลา 10 ชั่วโมง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

373.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ กับบริษัทซันสวีท จำกัด จำนวน 1 ตัวอย่าง เวลา 5 ชั่วโมง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

374.  ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2549 ของสมาชิกสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: ประชุม

375.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับคุณจรูญ กันทา จำนวน 1 ตัวอย่าง(3ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

376.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับคุณวาสนา ศิริชัย จำนวน 2 ตัวอย่าง เวลา 42 ชั่วโมง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

377.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ กับคุณพัชราพรรณ ศิริคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 4 ตัวอย่าง เวลา 28 ชั่วโมง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

378.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ กับ บริษัท พี.เอ อริยกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สาขาฝาง จำนวน 2 ตัวอย่าง เวลา 10 ชั่วโมง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

379.  สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "แนวทางการผลิตลำไยนอกฤดู" ในโครงการสัมมนาทางวิชาการ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549
ประเภท: สัมมนา

380.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างใบอะโวกาโดกับมูลนิธิโครงการหลวง จำนวน 1 ตัวอย่าง เวลา 42 ชั่วโมง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

381.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับ พร้าวสินไพศาล จำนวน 1 ตัวอย่าง(3ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

382.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับ สกต. เชียงใหม่ จำนวน 2 ตัวอย่าง(6ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

383.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับคุณแจ่มจิตร ถาวัง จำนวน 1 ตัวอย่าง(3ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

384.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับคุณบุญรัตน์ จันทราภรณ์ จำนวน 5 ตัวอย่าง(3ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

385.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับคุณจรัญญา อินต๊ะเม้ง จำนวน 1 ตัวอย่าง(3ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

386.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับคุณสมวรรพล ขอดเตชะ จำนวน 1 ตัวอย่าง(3ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

387.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ กับ หจก.โปรบิซิเนส แอดวานซ์ จำนวน 1 ตัวอย่าง เวลา 49 ชั่วโมง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

388.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างใบส้มโอกับบริษัท ซีพ๊ กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำนวน 6 ตัวอย่าง เวลา 42 ชั่วโมง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

389.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับคุณบุญรัตน์ จันทราภรณ์ จำนวน 1 ตัวอย่าง(3ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

390.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับคุณวิชาญ เสนา บริษัท ซิสเทมมิค จำกัด จำวนวน 2 ตัวอย่าง(3ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

391.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ ให้กับคุณพัชราพรรณ ศิริคำ มูลนิธิโครงการหลวง จำนวน 2 ตัวอย่าง เวลา 28 ชั่วโมง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

392.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับคุณสมวรรพล ขอดเตชะ จำนวน 1 ตัวอย่าง(3ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

393.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับคุณใจหล้า เขื่อนเป้า จำนวน 1 ตัวอย่าง(3ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

394.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินกับบริษัทเชียงใหม่ซิตร้า จำนวน 12 ตัวอย่าง เวลา 42 ชั่วโมง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

395.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ให้กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ลำพูน จำนวน 2 ตัวอย่าง เวลา 35 ชั่วโมง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

396.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างใบอะโวกาโด ให้กับมูลนิธิโครงการหลวง จำนวน 7 ตัวอย่าง เวลา 42 ชั่วโมง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

397.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับคุณวิชัย สุขขีเจริญ จำนวน 2 ตัวอย่าง(3ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

398.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับคุณกมล เรือนแก้ว จำนวน ตัวอย่าง(3ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

399.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับฟารมเลิศพันธุ์ จำนวน 2 ตัวอย่าง เวลา 42 ชั่วโมง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

400.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างใบฝรั่งให้กับมูลนิธิโครงการหลวง จำนวน 5 ตัวอย่าง เวลา 20 ชั่วโมง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

401.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างใบพืชให้กับบริษัทซีพีกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำนวน 5 ตัวอย่าง (ใบข้าวโพด จำนวน 4 ตัวอย่าง, ใบส้มโอ จำนวน 4 ตัวอย่าง) เวลา 20 ชั่วโมง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

402.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างใบส้มโอให้กับบริษัทศรธรรมอะโกรเทค จำนวน 1 ตัวอย่าง เวลา 4 ชั่วโมง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

403.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพให้กับคุณพัชราพรรณ ศิริคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เวลา 28 ชั่วโมง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

404.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน กับฟาร์มเลิสพันธุ์ จำนวน 1 ตัวอย่าง(42ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

405.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ กับบริษัท โปรบิซิเนส แอนวานซ์ จำนวน 1 ตัวอย่าง(3ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

406.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ให้กับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ จำนวน 3 ตัวอย่าง(42ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

407.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ ให้กับบริษัทซันสวีท จำกัด จำนวน 1 ตัวอย่าง(3ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

408.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ ให้กับบริษัท โปรบิซิเนส แอดวานซ์ จำนวน 5 ตัวอย่าง(28ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

409.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับ สวนโอชิน จำนวน 3 ตัวอย่าง(3ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

410.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับคุณแพรวพรรณ เปรมปราโมชย์ จำนวน 3 ตัวอย่าง(9ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

411.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 2 ตัวอย่าง ใบส้มโอ 3 ตัวอย่าง ให้กับบริษัทซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ (42ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

412.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินกับบริษัทห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด จำนวน 1 ตัวอย่าง(2ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

413.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพให้กับบริษัทปุ๋ยอินทรีย์อุตรดิตถ์ จำกัด จำนวน 3 ตัวอย่าง(56ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

414.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างใบพืชให้กับบริษัทซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำนวน 7 ตัวอย่าง (ใบข้าว 2 ตัวอย่าง, ใบส้มโอ 4 ตัวอย่าง, ใบส้มโชกุน 1 ตัวอย่าง) (42ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

415.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับหน่วยบริการให้คำปรึกษาและจัดการสวนลำไย จำนวน 4 ตัวอย่าง(42ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

416.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ ให้กับ หจก. โปรบิซิเนส แอดวานซ์ จำนวน 5 ตัวอย่าง (28ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

417.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับคุณกมล กิตติพงธโสภณ จำนวน 1 ตัวอย่าง(3ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

418.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมักไส้เดือน จำนวน 1 ตย. (14ชม.) ให้กับบริษัทควอลิตี้คอฟฟี่โปรดักส์ จำกัด
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

419.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างขี้เถ้ายางพารา/ขี้เถ้าปาล์ม จำนวน 2 ตย. (14 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

420.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับบริษัทลานนาโปรดักส์ จำกัด จำนวน 2 ตัวอย่าง(42ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

421.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างใบอะโวกาโด ให้กับคุณสานิตย์ นิรพาธ มูลนิธิโครงการหลวง จำนวน 11 ตัวอย่าง(42ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

422.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ ให้กับ หจก. โปรบิซิเนส แอดวานซ์ จำนวน 5 ตัวอย่าง(28ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

423.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมักให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองแฝก จำนวน 1 ตัวอย่าง (14 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

424.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมักให้กับ อบต.เทพนคร จ.กำแพงเพชร จำนวน 1 ตัวอย่าง (14ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

425.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ให้กับบริษัท ไซอะกรา จำกัด จำนวน 1 ตัวอย่าง(14ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

426.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างใบส้มโอ ให้กับบริษัทซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำนวน 9 ตัวอย่าง (42ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

427.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับโครงการสักกอรปสุข จำนวน 1 ตัวอย่าง (14 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

428.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ให้กับคุณผานิตย์ นาขยัน ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ จำนวน 3 ตัวอย่าง(42ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

429.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างใบส้ม ให้กับบริษัทซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำนวน 9 ตัวอย่าง(42ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

430.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับ บริษัทวีรบุญ เทรดดิ้ง จำกัด จำนวน 3 ตัวอย่าง(3ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

431.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างใบส้มโอ ให้กับบริษัทซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ จำนวน 6 ตัวอย่าง(42ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

432.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน กับบริษัทเชียงใหม่ซิตร้า จำนวน 3 ตัวอย่าง(49ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

433.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน กับมูลนิธิโครงการหลวง จำนวน 15 ตัวอย่าง(49ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

434.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินให้กับมูลนิธิโครงการหลวง จำนวน 20 ตัวอย่าง (28 ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

435.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ กับบริษัทเนสเล่ จำกัด จำนวน 1 ตัวอย่าง(28ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

436.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน กับคุณผานิตย์ นาขยัน ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ จำนวน 1 ตัวอย่าง(42ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

437.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ กับคุณสามารถ ใจเตี้ย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จำนวน 3 ตัวอย่าง (28 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

438.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ให้กับอุทยานดอยสุเทพ-ปุย จำนวน 10 ตัวอย่าง เวลา 42 ชั่วโมง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

439.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างใบส้ม กับบริษัทเชียงใหม่ ซิตร้า จำนวน 2 ตัวอย่าง(28ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

440.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างใบพืช กับบริษัทซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำนวน 4 ตัวอย่าง (ใบส้มโอ 2 ตัวอย่าง, ใบชมพู่ 1 ตัวอย่าง, ใบส้มโชกุน 1 ตัวอย่าง)(28ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

441.  หน่วยบริการวิเคระห์ ดิน พืช น้ำ ปุ๋ยหมัก และสารโพแทสเซียมคลอเรต แก่เกษตรกร นักศึกษา อาจารย์ในมหาวิทยาลัย งานวิจัย จำนวนตัวอย่างทั้งหมดที่นำมาวิเคระห์ 2,413 ตัวอย่าง เป๋นจำนวนเงิน 547,886 บาท(366ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

442.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ กับคุณสามารถ ใจเตี้ย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จำนวน 8 ตัวอย่าง (28 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

443.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับคุณอุษณี ฉัตรตระกูล จำนวน 3 ตัวอย่าง (3 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

444.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างใบพืช กับ บริษัท ซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำนวน 11 ตัวอย่าง (ใบข้าว 2 ตัวอย่าง, ใบส้มโอ 3 ตัวอย่าง, ใบมะม่วง 4 ตัวอย่าง, ใบกุหลาบ 1 ตัวอย่าง, ใบชมพู่ 1 ตัวอย่าง) (42 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

445.  ให้ความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บตัวอยางดินมาวิเคราะห์ธาตุอาหาร แก่คุณวิทวัส ทีทา โครงการสวนแก้ว บ้านคีรี ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

446.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 30 ตัวอย่าง (56 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

447.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน กับ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จำนวน 6 ตัวอย่าง (49 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

448.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับคุณเสาวมาลย์ วิจารณ์ จำนวน 9 ตัวอย่าง (4 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

449.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ กับ คุณครรชิต เงินคำคง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 8 ตัวอย่าง(35 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

450.  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 คณะวิชาโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ เข้าฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและปุ๋ย
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

451.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน กับบริษัท เชียงใหม่ ซิตร้า จำนวน 4 ตัวอย่าง (56 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

452.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ กับ บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์อุตรดิตถ์ จำกัด จำนวน 5 ตัวอย่าง (28 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

453.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับ สกต.เชียงใหม่ จำนวน 1 ตัวอย่าง (3 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

454.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับ สหกรณ์นิคมนาคอเรือ จำกัด จำนวน 3 ตัวอย่าง (3 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

455.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ ให้กับบริษัทมิตรแท้ เกษตรไทย จำกัด จำนวน 3 ตัวอย่าง (28 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

456.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างใบส้มโอ ให้กับ บริษัท ซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำนวน 12 ตัวอย่าง (42 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

457.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ กับ หจก.วิวรรณเทคโนโลยี จำนวน 2 ตัวอย่าง (1 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

458.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ให้กับโครงการวิจัยพริก สกว. จำนวน 16 ตัวอย่าง (42 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

459.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ให้กับ บริษัทไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 5 ตัวอย่าง (42 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

460.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จำนวน 1 ตัวอย่าง (42 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

461.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับ บริษัทิวีรบุญ เทรดดิ้ง จำกัด จำนวน 2 ตัวอย่าง (3 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

462.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับสหกรณ์การเกษตรหางดง จำนวน 1 ตัวอย่าง (3 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

463.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับคุณสราวุฒิ เลิศศิริธรรมาพร จำนวน 1 ตัวอย่าง (3 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

464.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างสารคลอเรต กับ บริษัท แอนเดร์ส ซี แม๊คดาริน จำนวน 1 ตัวอย่าง (3 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

465.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับคุณเปี๊ยก โป่งคราม จำนวน 1 ตัวอย่าง (3 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

466.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับคุณสรรเสริญ เลิศประสิทธิผล จำนวน 1 ตัวอย่าง (3 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

467.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน กับบริษัทเชียงใหม่ ซิตร้า จำนวน 17 ตัวอย่าง (35 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

468.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างใบส้ม กับบริษัท เชียงใหม่ ซิตร้า จำนวน 3 ตัวอย่าง (42 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

469.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรตกับ บริษัทธรรมแสงการเกษตร จำนวน 1 ตัวอย่าง (3 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

470.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างสารคลอเรตกับคุณกรอง ทรรทรานนท์ จำนวน 1 ตัวอย่าง (3 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

471.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับสหกรณ์ลำไยกำแพงเพชร จำนวน 1 ตัวอย่าง (3 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

472.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ให้กับบริษัทเนสเล่ จำนวน 20 ตัวอย่าง (56 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

473.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ ให้กับคุณรัตติกาล เทือกชัยคำ บริษัท ปฐมอกรีคัลเจอรัล กรุ๊ป จำกัด จำนวน 1 ตัวอย่าง(28 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

474.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับ หจก.รุ่งเรืองการเกษตร จำนวน 2 ตัวอย่าง (3 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

475.  ให้บริการวิเคราะห์สารคลอเรต กับ หจก.เจเจพีซี จำนวน 2 ตัวอย่า (3 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

476.  วิเคราะห์ดิน (พ.ท.สุวัฒน์ เอี่ยมสินธน)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

477.  วิเคราะห์ปุ๋ยหมัก (2 ตัวอย่าง - พ.ท.สุวัฒน์ เอี่ยมสินธร)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

478.  ให้ความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับ ลำไย คลอเรต การวิเคราะห์ดินในสวนลำไย แก่ คุรวิรินทร์ ไชยวัณณ์ กิ่งอ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

479.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ มูลนิธิโครงการหลวง 65 ม.1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดิน 4 ตัวอย่าง พืช 12 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

480.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่นางมณีวรรณ สายใจ 258 ม. 8 ต.แม่สาย อ.เชียงราย จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

481.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่หจก.รุ่งเรืองการเกษตร (อ.เสวย คำชัย) 80 ม.3 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จำนวน 3 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

482.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่คุณเฉลิมเกียรติ ยงเยี่ยงพันธ์ จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

483.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ นายสานิตย นิรพาธ มูลนิธิโครงการหลวง 65 ม.1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดิน 6 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

484.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ คุณพรชัย จันทร์ประเสริฐ ฟาร์มเลิศพันธุ์ 7 ม.9 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ดิน 6 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

485.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่ป้าคำปัน อ.สันทราย (สารยี่ห้อสมบูรณ์ 99 )จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

486.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่คุณธวัช แปงกันทา จำนวน 1ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

487.  โครงการสัมมนาทบทวนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเภท: สัมมนา

488.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่คุณสุรพล อ.สันป่าตอง จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

489.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่นายประจักษ์ จายะกุล 7 ม9 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ น้ำ 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

490.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ นายชัยวัฒน์ วงศ์เรือง สถานีทดลองยาสูบ-แม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ปุ๋ยหมัก 2 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

491.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ นายนพพร วงศ์ไชย บริษัทไพดอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์)จำกัด 84 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พืช 10 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

492.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่คุณกมลทิพย์ คำใจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ดิน 13 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

493.  ให้คำปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ pH ดิน แก่คุณปกรณ์ กันทาจันทร์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

494.  วิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกงานด้านการวิเคราะห์ดินและพืชจากโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จำนวน 2 คน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

495.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่นายวรากร รำมะวุธ มูลนิธิโครงการหลวง 65 ม.1 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดิน 12 ตัวอย่าง พืช 3 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

496.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่กลุ่มห่วงโซ่ลำไยสันป่าตอง จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

497.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ คุณสุภาภรณ์ ลี้โชติรส บ.ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม ต.สารภี ดิน 12 ตัวอย่าง พืช 2 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

498.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่ คุณกมล อ.จอมทอง จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

499.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่คุณสมศรี จันทะลา อ.จอมทอง จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

500.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่คุณสิทธิชัย ปัญบือ สำนักงานประสานโครงการพัฒนาดอยตุง ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ปุ๋ยหมัก 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

501.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่พ่อหลวงเพชร อ.จอมทอง จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

502.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ บ.แอมโพลไรน์ จำกัด 14/1 ม.6 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ปุ๋ยหมัก1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

503.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ นางรุ่งอรุร ม่านมงคล อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ+ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดิน 64 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

504.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่ คุณกรรณิการ์ อินทะกูล (บริษัททวีรบุญ เทรดดิ้ง จำกัด) 1/5 ม. 4 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน จำนวน 3 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

505.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่คุณธงชัย ภีรสวัสดิอำพน 57/18 ถ.รัตนโกสินทร์ ซอย 1 ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

506.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ Mr.Jaacov Avri 124 ม.16 ต.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 ดิน 16 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

507.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ บ.พี.เอ.อริยกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สาขาฝาง ปุ๋ยหมัก 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

508.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่คุณสุพิศ มะโนชมภู จำนวน 1ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

509.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ นางสาวพัชราพรรณ พุทธเจริญ สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยี่ราชมงคลล้านนา ปุ๋ยหมัก 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

510.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่ธกส.ฮอด จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

511.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ นายพงษพันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ปุ๋ยหมัก 8 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

512.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ นางสาววนัสสุดา ชมภูศรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ปุ๋ยหมัก 3 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

513.  งานประเพณีต้อนรับบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่า
ประเภท: สัมมนา

514.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่พตท.ดุษฎี ศรีสุวรรณ สภอ.เมืองลำพูน ต.ในเมือง จ.ลำพูน จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

515.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ นางสาวผานิตย์ นาขยัน ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ เชียงใหม่ 71 ม.1 ต.สหกรณ์ กิ่งอ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ดิน 21 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

516.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่คุณประหยัด บุญมี จำนวน 2ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

517.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่คุณบัณฑิต วชิรวิทยากร 341 ม.5 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

518.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ นางสาวอินทิรา สีขาว ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ปุ๋ยหมัก 6 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

519.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ นายเพิ่มศักดิ์ สุภาพรเหมินทร์ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 พืช 23 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

520.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ คุณธนิศรา อินทโสตถิ ห้องปฏิบัติการวิจัยสาหร่ายประยุกต์ ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ น้ำ 2 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

521.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่ คุณบังคม เพียรแสน จำนวน 3 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

522.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่นางอำนวย จันทร์ก๋อง 242 ม.11 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

523.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่คุณคำปัน สมศรี 117 ม.11 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: ศึกษาดูงาน

524.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ คุณไพฑูรย์ โพธิ์ทอง สวนส้ม ดิน 46 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

525.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ ดร.อัจฉรา ภาวศุทธิ์ มูลนิธิโครงการหลวง 65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดิน 31 ตัวอย่าง พืช 5 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

526.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่คุณโสภณ สุขต๋า 233 ม.11 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

527.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่คุณอินทร ไชยนุรักษ์ 10 ไชยงาม ม.9 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

528.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่คุณดี มูลรัตน์ 10 ไชยงาม ม.9 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

529.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่คุณอำพร สุตา 233 ม11 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

530.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่ อ.เสกสรร อาจารย์สาขาไม้ผล จำนวน 7 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

531.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่สหกรณ์การเกษตรหางดง จำนวน 3 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

532.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ แม่โจ้การเกษตร ดิน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

533.  นายเจษฎา นุชนาฎ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับอาคารเรียน และระบบของอาคารเรียน ลักษ๋ณะของห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในอาคารห้องปฏิบัติการเคมีวิเคระห์
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

534.  สัมมนา หัวข้อ "การชั่งน้ำหนักที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มมาตรฐานในงานวิเคราะห์และลดต้นทุนในขบวนการผลิต"
ประเภท: สัมมนา

535.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่คุณสุพฒนา คำสุข หจก.สุภวรรษ อิม-เอ็กซ์ปอร์ต 543/4 ม. 6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 จำนวน 1ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

536.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่คุณสุพัตรา เพียรแสน จำนวน 1ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

537.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่คุณลัดดา บุญญานพคุณ 146 ม. 3 นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน จำนวน 3 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

538.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่กลุ่มพัฒนาคุณภาพลำไย บ้านดงเย็น 3 ม.15 บ้านดงเย็น ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 20240 จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

539.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ บ.เชียงใหม่ริมดอย จำกัด 164/34 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน ดิน 11 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

540.  บริการวิเคราะห์หาธาตุอาหารในตัวอย่างดิน
ประเภท: ศึกษาดูงาน

541.  บริการวิเคราะห์หาธาตุอาหารในตัวอย่างพืช
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

542.  บริการวิเคราะห์หาธาตุอาหารในตัวอย่างน้ำ
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

543.  บริการวิเคราะห์หาธาตุอาหารในตัวอย่างปุ๋ยชีวภาพ, ปุ๋ยหมัก
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

544.  บริการวิเคราะห์หาธาตุอาหารในตัวอย่างสารโพแทสเซียมคลอเรต
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

545.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ บริษัทเชียงใหม่ซิตร้า ดิน 46 ตัวอย่าง พืช 3 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

546.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ นายชินพันธ์ ธนารุจ ไม้ผลส่วนกลาง มูลนิธิโครงการหลวงฯ พืช 5 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

547.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่นางมนัสวัลย์ สิอีเลิศ สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ ปุ๋ยหมัก 2 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

548.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่บริษัท โพธิ์กรุณา จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

549.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่หจก.ลำพูน เจเจ พีซี 129 ม.7 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

550.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่หจก.ลำพูน เค บี เอส 12 ม.7 ต.บ้านช่างเพี้ยน ต.บ้านธิ จ.ลำพูน จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

551.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ บ.ซีพี กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ 36 ซ.เย็นจิต ถ.จันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ดิน 2 ตัวอย่าง พืช 5 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

552.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ หจก.พานพงษ์ไทย 156 ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย ดิน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

553.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่ คุณสำเริง อำนา 157/1 ถ.สวนดอก ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

554.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่ สกต.เชียงใหม่ จำกัด จำนวน 7 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

555.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่ บริษัท วีรบูรณ์ เทรดดิ้ง จำกัด 1/5 ม. 4 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

556.  บริการวิเคระห์ครอเรต แก่คุณณรงค์ ชุ่มใจ 146 ม. 3 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

557.  โครงการศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสบการณ์ ณประเทศสิงคโปร์
ประเภท: ศึกษาดูงาน

558.  โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช้ที่ดิน การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมประเพณี
ประเภท: ศึกษาดูงาน

559.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ บริษัท ซี้ด เอเชีย จำกัด 76/1 ชั้น 4 ห้อง416 ซ.หลังสวน ถ.เพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ดิน 12 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

560.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ ฝ่ายงานพัฒนาและส่งเสริมไม้ผบ มูลนิธิโครงการหลวงฯ พืช 3 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

561.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ บริษัทสันติภาพ อั่วเพ้ง 1958 จำกัด ดิน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

562.  บริการวิเคระห์ครอเรตคุณประดิษฐ์ คงคุ้ม 11 ซอย 2 ถ.สุขเกษม ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

563.  บริการวิเคระห์ครอเรต คุณประภัทร อ.พร้าว
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

564.  บริการวิเคระห์ครอเรต แก่คุณวีระชัย ฉัตรตระกูล 157/1 ถ.สวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

565.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 801 ม.6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 ดิน 44 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

566.  บริการวิเคระห์คลอเรต แก่นายวัฒน์ ทรายแก้วเมย์ 149 ม.11 ถ.แม่ริม ต.สันทราย จ.เชียงใหม่
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

567.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

568.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ หจก.พานพงษ์ไทย 156 ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย ดิน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

569.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ บริษัทปุ๋ยอินทรีย์อุตรดิตถ์ จำกัด 99 ม.8 ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ปุ๋ยหมัก 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

570.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ นายสมเดช กิติยศ ฝ่ายเกษตรที่สูง สำนักวิจัย ม.แม่โจ้ ดิน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

571.  บริการวิเคระห์ครอเรตแก่นายสุพันธ์ คำฝาย 22 ม.7 ต.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

572.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่บริษัท ซีพี426 ม.9 ต.ยางออม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย พืช 3 ตัวอย่าง ปุ๋ยหมัก 1 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

573.  บริการวิเคระห์ครอเรต ผศ.พาวิน มะโนชัย สาขาไม้ผล ม.แม่โจ้ ตัวอย่างที่ 1
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

574.  บริการวิเคระห์ครอเรตผศ.พาวิน มะโนชัย สาขาไม้ผล ม.แม่โจ้ ตัวอย่างที่ 2
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

575.  บริการวิเคระห์ครอเรตผศ.พาวิน มะโนชัย สาขาไม้ผล ม.แม่โจ้ ตัวอย่างที่ 3
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

576.  บริการวิเคระห์ครอเรตผศ.พาวิน มะโนชัย สาขาไม้ผล ม.แม่โจ้ ตัวอย่างที่ 4
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

577.  บริการวิเคระห์ครอเรตผศ.พาวิน มะโนชัย สาขาไม้ผล ม.แม่โจ้ ตัวอย่างที่ 5
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

578.  บริการวิเคระห์ครอเรตผศ.พาวิน มะโนชัย สาขาไม้ผล ม.แม่โจ้ ตัวอย่างที่ 6
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

579.  บริการวิเคระห์ครอเรตผศ.พาวิน มะโนชัย สาขาไม้ผล ม.แม่โจ้ ตัวอย่างที่ 7
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

580.  ให้บริการวิเคราะห์คลอเรต ให้แก่รศ.สมชาย องค์ประเสริฐ จำนวน 28 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

581.  สัมมนา ในหัวข้อ "How to select GC Capillary Column and HPLC Method development"
ประเภท: สัมมนา

582.  สัมมนา หัวข้อ "High Puruty Water for Analytical Chemistry"
ประเภท: สัมมนา

583.  ให้บริการวิเคราะห์ให้แก่ดร.คุณารุจ บุญประกอบ มูลนิธิโครงการหลวง 65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดิน 14 ตัวอย่าง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

584.  การศึกษาสื่อวีดีทัศน์ เรื่อง การดำเนินการกิจกรรม 5 ส.
ประเภท: บรรยายพิเศษ

585.  ประชุมสัมมนา เพื่อจัดทำแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา นอกสถานที่
ประเภท: ประชุมสัมนา

586.  การอบรมหลักสูตรการป้องกันอันตราจากรังสี ระดับ 1 รุ่นที่ 41
ประเภท: อบรม

587.  ฝึกอบรมทางวิชาการหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 รุ่นที่ 41
ประเภท: อบรม

588.  การแปลผลการวิเคราะห์ดินและพืช
ประเภท: สัมมนา

589.  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการข้อมูลห้องปฏิบัติการ
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

590.  การประยุกต์ใช้ Atomic Absorption Spectrophotometry เพื่อการวิเคราะห์ดินและพืช
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

591.  E-learning
ประเภท: อบรม

592.  ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อพัฒนาเทคนิคการทำงานและการจัดระบบการปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ
ประเภท: อบรม

593.  การจัดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน พืช น้ำ
ประเภท: อบรม

594.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน พืช ปุ๋ยหมัก น้ำ และสารโพแทสเซียมคลอเรต
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

595.  ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน เพื่อหาค่า pH, %OM, N, P, K, Ca, Mg จำนวน 1 ตัวอย่าง ให้แก่คุณณัฐวิกา ศรีคงแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

596.  บริการวิเคระห์ครอเรต สวนคุณหมอ 5 ม. 14 ต.บ้านเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

597.  บริการวิเคระห์ครอเรต คุณสำรวย 40 ม. 3 ต.แม่จัน จ.เชียงราย
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

598.  บริการวิเคราะห์ครอเรต แก่คุณอยุทธ ไชยทอง 48 ม. 13 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ตัวอย่างที่ 1
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

599.  บริการวิเคราะห์ครอเรต แก่คุณอยุทธ ไชยทอง 48 ม. 13 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ตัวอย่างที่ 2
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

600.  บริการวิเคราะห์ครอเรต แก่คุณอยุทธ ไชยทอง 48 ม. 13 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ตัวอย่างที่ 3
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา