ดร.จักรพงษ์ สุภาวรรณ์
Mr. Jakarpong Supawan

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
Scientist
Email : jakarpong@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(กีฏวิทยา)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย
1.มจ.2-63-097 : ความเป็นพิษของสารสกัดจากพืชที่มีผลต่อหนอนกระทู้ผัก
2.สวพ.-63-001 : การศึกษาวิธีการจัดการศัตรูพืชสำคัญแบบผสมผสานสำหรับการปลูกองุ่นบนพื้นที่สูง
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย

1.  ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบจากพืชที่มีผลต่อหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura Fabricius)
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารผลิตกรรมการเกษตร (Journal of Agricultural Production)
ฉบับที่ : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม - เมษายน 2564 (1-

บทความวิชาการ

1.  ประสิทธิภาพของคาร์บาริล ฟิ โปรนิล และไซเพอร์เมทรินต่อกิ้งกือตะเข็บสามสี Antheromorpha uncinata Jeekel
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเกษตร
ฉบับที่ : วารสารเกษตร 35(2): 283 - 294 (2562)

2.  ประสิทธิภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแมลงในการควบคุมไรสองจุด
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเกษตรพระวรุณ
ฉบับที่ : ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563

ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

2.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสรรค์ สร้างผู้นำ เสริมทักษะ แสดงออกทางวัฒนธรรม
ประเภท:

3.  โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
ประเภท:

4.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ประเภท:

5.  งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่าของคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท: ประชุม

6.  เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 46
ประเภท: ประชุมวิชาการ

7.  โครงการ KM สัญจร ครั้งที่ 1/2551 "วันแลกเปลี่ยนความรู้"
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

8.  โครงการสมัมนาทางวิชาการ "การประกันคุณภาพหลักสูตรอารักขาพืช และเครือข่ายทางด้านวิชาการ"
ประเภท: ประชุมวิชาการ

9.  โครงการนำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2550 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชา กฏ 450 หลักการควบคุมแลงศัตรูพืชและวิชา กฎ 430 นิเวศวิทยาของแมลง
ประเภท: ศึกษาดูงาน

10.  โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของบุคลากรภาควิชาอารักขาพืช ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภท: ศึกษาดูงาน

11.  โครงการออกสำรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและโรคพืช พื้นที่ใน อ.ดอยสะเก็ด อ.สันกำแพง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกพืช (16 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

12.  โครงการออกสำรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและโรคพืช พื้นที่ใน อ.สันทราย อ.พร้าว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ให้แก่ เกษตรกรผู้เพาะปลูกพืช ( 16ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

13.  โครงการออกสำรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและโรคพืช พื้นที่ใน อ.เมือง อ.สารภี อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ให้แก่ เกษตรกรผู้เพาะปลูกพืช (16 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

14.  โครงการออกสำรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและโรคพืช พื้นที่ใน อ.สันทราย อ.สันกำแพง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกพืช (16 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

15.  เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับฐานพิพิธภัณฑ์แมลง และสวนผีเสื้อ ให้แก่ นักเรียนอนุบาลวัยดรุณ ชั้นอนุบาล 2/1 จำนวน 31 คน เวลา 9.15-10.00 ( 1.30 ชั่วโมง)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

16.  เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับฐานพิพิธภัณฑ์แมลง ให้แก่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เวลา 8.30 – 9.30 น. (2ชั่วโมง)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

17.  โครงการออกสำรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและโรคพืช พื้นที่ใน อ.หางดง อ.สันป่าตอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ให้แก่ เกษตรกรผู้เพาะปลูกพืช ( 16ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

18.  ประชุมใหญ่วิสามัญปประจำปี 2550 ของสมาชิกสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: ประชุม

19.  โครงการออกสำรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและโรคพืช พื้นที่ใน อ.สันทราย อ.แม่แตง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูก (16 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

20.  โครงการออกสำรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและโรคพืช พื้นที่ใน อ.เมือง อ.สารภี อ.สันกำแพง อ.บ้านธิ เชียงใหม่ (16 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

21.  เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับฐานพิพิธภัณฑ์แมลง ให้แก่นักเรียนอนุบาลวัยดรุณ ชั้นอนุบาล 2 จำนวน 34 คน เวลา 09.15 น.-10.00 น. (1.30 ชั่วโมง)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

22.  โครงการออกสำรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและโรคพืช พื้นที่ใน อ.สารภี อ.หางดง อ.สันป่าตอง อ.ฮอด เชียงใหม่ (16ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

23.  โครงการออกสำรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและโรคพืช พื้นที่ใน อ.สันทราย อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.พร้าว เชียงใหม่ (16 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

24.  โครงการออกสำรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและโรคพืช พื้นที่ใน อ.สารภี อ.สันกำแพง อ.เมือง เชียงใหม่ (16 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

25.  โครงการอกกสำรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวแมลงศัตรูพืชและโรคพืช ให้แก่เกษตรผู้เพาะปลูกในพื้นที่ อ.แม่ออน อ.ดอยะสะเก็ด อ.สันทราย (8 ช.ม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

26.  โครงการอกกสำรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวแมลงศัตรูพืชและโรคพืช ให้แก่เกษตรผู้เพาะปลูกในพื้นที่ อ.สะเมิง อ.แม่ริม อ.สันทราย (8 ช.ม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

27.  โครงการอกกสำรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวแมลงศัตรูพืชและโรคพืช ให้แก่เกษตรผู้เพาะปลูกในพื้นที่ อ.บ้านธิ อ.สันทราย อ.ดอยสะเก็ด อ.สันกำแพง (8 ช.ม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

28.  รายงานการวินิจฉัยชนิดแมลง วิเคระห์ชนิดของแมลงในสวนส้ม ให้แก่Mr. Sunny (168 ช.ม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

29.  โครงการอกกสำรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวแมลงศัตรูพืชและโรคพืช ให้แก่เกษตรผู้เพาะปลูกในพื้นที่ อ.เมือง อ.บ้านธิ ลำพูน (8 ช.ม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

30.  โครงการอกกสำรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวแมลงศัตรูพืชและโรคพืช ให้แก่เกษตรผู้เพาะปลูกในพื้นที่ อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.ดอยสะเก็ด อ.สันกำแพง (8 ช.ม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

31.  โครงการอกกสำรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวแมลงศัตรูพืชและโรคพืช ให้แก่เกษตรผู้เพาะปลูกในพื้นที่ อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.ดอยสะเก็ด อ.สันกำแพง (8 ช.ม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

32.  การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ภาควิชาอารักขาพืช คณะผลิต
ประเภท: อบรม

33.  โครงการออกสำรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและโรคพืช แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกพืช จำนวน 50 ราย (8 ชั่วโมง)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

34.  โครงการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (32 ช.ม.)
ประเภท: ประชุมวิชาการ

35.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่า
ประเภท: สัมมนา

36.  การสร้างเว็บตนเอง / เว็บหน่วยงานอย่างง่ายด้วย Dreamweaver
ประเภท: อบรม

37.  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินโครงการน้องใหม่ต้านภัยสื่อลามก(3ชม.)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

38.  วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับฐานเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แมลงแก่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนูน้อย จำนวน 50 คน
ประเภท: ศึกษาดูงาน

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา