น.ส.สุรีย์ชล วงศ์ประสิทธิ์
Miss Sureechon Wongprasit

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
General Administration Officer
Email : sureechon@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการทั่วไป)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานวิจัย
1.มจ.2-64-070 : การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์กล้วยไม้นกคุ้มไฟในสภาพปลอดเชื้อ
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
บทความวิชาการ
ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม"
ประเภท: อบรม

2.  โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักงานคณบดี)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

3.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

4.  เตรียมความพร้อมสู่สำนักงานสีเขียว
ประเภท: บรรยายพิเศษ

5.  กิจกรรม KM วิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเรื่อง "แนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชง และขั้นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชงเพื่อการวิจัย"
ประเภท: การจัดการความรู้

6.  กิจกรรมประชาพิจารณ์ทำรายงานประเมินตนเอง คณะผลิตกรรม
ประเภท:

7.  โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภท:

8.  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
ประเภท: บรรยายพิเศษ

9.  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทย กิจกรรมถวายเทียน
ประเภท:

10.  โครงการเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งสูงขึ้น
ประเภท: อบรม

11.  ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

12.  รับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงินสะสมของพนักงาน
ประเภท: ประชุม

13.  โครงการวันวิภาต บุญศรี วังซ้าย
ประเภท: อื่นๆ

14.  โครงการอบรมระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับใช้งานออนไลน์( WHT SERVIC SYSTEM:SVS )
ประเภท: อบรม

15.  โครงการฝึกอบรม “พัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารภายในองค์กรและการสร้างองค์กรแห่งความสุข”
ประเภท: อบรม

16.  ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภท: ประชุมสัมนา

17.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
ประเภท:

18.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนการใช้งานระบบเอกสารราชการ
ประเภท:

19.  โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ประเภท: บรรยายพิเศษ

20.  โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2555
ประเภท: ประชุมสัมนา

21.  โครงการอบรม เรื่อง "การจัดทำระบบควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง" หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน และหน่วยงานวิสาหกิจ
ประเภท: อบรม

22.  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ระดับหน่วยงาน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

23.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล FIS"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

24.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานในกำกับ
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

25.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ (E-document)
ประเภท: ประชุม

26.  โครงการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีจัดการความรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสมรรถนะของบุคลากร กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

27.  โครงการฝึกอบรม เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
ประเภท: อบรม

28.  การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สู่การปฏิบัติ
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

29.  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลำไยและกล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้"
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

30.  การให้บริการแบบจิตมุ่งบริการ (Service Mind) และการลดความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

31.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล FIS" รุ่นที่ 1
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

32.  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยพัสดุ เงินรายได้ พ.ศ. 2550
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

33.  โครงการสัมมนาการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2550
ประเภท: สัมมนา

34.  ประชุมใหญ่วิสามัญปประจำปี 2550 ของสมาชิกสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: ประชุม

35.  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รวมพลังเพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมลดใช้พลังงาน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

36.  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างจิตบริการและภาพลักษณ์ที่ดีในสังคมและอาชีพ
ประเภท: อบรม

37.  การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

38.  การประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ
ประเภท: ประชุม

39.  การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฎิบัติ
ประเภท: ประชุมสัมนา

40.  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

41.  ศึกษาดูงานศูนย์ห้วยฮ่องใคร้ และบ้านผู้นำตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประเภท: ศึกษาดูงาน

42.  ผู้บริหารกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประเภท: อบรม

43.  การบันทึกข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ (การป้อนข้อมูลส่วนบุคคล)
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

44.  การบันทึกข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพในหัวข้อคำสั่งและแต่งตั้งกรรมการ
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

45.  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบันทึกข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ" หัวข้อการพัฒนาบุคลากรและเอกสารประกอบรายงานการประเมินตนเอง(กลุ่ม 1)
ประเภท: อบรม

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา