ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ
Miss Samaporn Saengyot

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
Email : samaporn@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(กีฏวิทยา)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานวิจัย
1.มจ.2-64-063 : อิทธิพลปุ๋ยชีวภาพต่อการเจริญเติบโต ปริมาณผลผลิตและสาระสำคัญของขมิ้นชันอินทรีย์
2.มจ.1-63-02-009.3 : การใช้ประโยชน์แมลงศัตรูธรรมชาติ และการวัดมูลค่าความเป็นประโยชน์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุมโดยชีววิธี: กรณีศึกษา ในนาข้าวและพืชผักวงศ์กะหล่ำในระบบเกษตรอินทรีย์
3.มจ.1-63-02-009.1 : การพัฒนาโรงงานต้นแบบของการเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณแมลงศัตรูธรรมชาติ
4.มจ.1-63-02-009 : การพัฒนาตัวแบบโรงงานต้นแบบของการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติสำหรับการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีในเชิงพานิชย์
5.มจ.1-62-01-031.1 : การพัฒนาโรงงานต้นแบบสำหรับการเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณแมลงศัตรูธรรมชาติ
6.มจ.1-62-01-031 : การพัฒนาตัวแบบโรงงานต้นแบบของการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ สาหรับการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีในเชิงพานิชย์
7.สวก.-62-008 : การปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ที่พัฒนาได้จากพันธุ์ข้าว กข15 และ ข้าวดอกมะลิ 105 ให้มีความต้านทานต่อโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล (ปีที่2)
8.สวก.-61-005 : การปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ยที่พัฒนาได้จากพันะุ์ข้าว กข 15 และขาวดอกมลิ 105 ให้มีความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
9.มจ.1-61-048 : เส้นทางเห็ดเศรษฐกิจไทย
10.สวก.-61-001 : การทดสอบผลผลิตภายในสถานีของสายพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงต้นเตี้ย ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียวที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข 15 และขาวดอกมะลิ 105
11.มจ.1-60-092 : ระบบปรับสภาพอากาศในโรงเรือนเพาะเห็ดฟาง
12.มจ.1-59-031 : ระบบสถานีอากาศและการแจ้งเตือนฟาร์มเห็ดฟาง
13.สวทช.-56-001 : ความหลากหลายทางชนิดและการใช้ประโยชน์เพลี้ยไฟตัวห้ำเพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย

1.  Predatory thrips species composition, their prey and host plant association in Northern Thailand.
สื่อสิ่งพิมพ์ : Agriculture and Natural Resources
ฉบับที่ : Agriculture and Natural Resources 2016 Vol.50 No.5

2.  Effect of Different Concentrations of Beauveria bassiana (balsamo) vuillemin Against Corn Leaf Aphid, Rhopalosiphum maidis (fitch) (hemiptera: aphididae)
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : The 6th Interdisciplinary Day ConferenceImpact For

3.  EFFECT OF ARTIFICIAL AND LOCAL MASS PRODUCTION MEDIA ON GROWTH OF ENDOGENOUS STRAINS OF Beauveria bassiana TOWARDS SUSTAINABLE INSECT CONTROL
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : International Science Congress Thailand to be held

4.  STUDY ON CULTURING METHODS TO INCREASE THE QUANTITIES OF OPHIOCORDYCEPS FOUND IN THE AREA OF DOI INTHANON NATIONAL PARK, CHIANG MAI PROVINCE, THAILAND
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : International Science Congress Thailand to be held

5.  Biodiversity and Investigating Pathogenic Levels of Endogenous Strains of Pandora neaoaphidis Collected from Cruciferous Crops in Northern Thailand
สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Agricultural Technology
ฉบับที่ : 2018 Vol. 14(3): 313-324

6.  ดัชนีความหลากหลายทางชนิดของศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูข้าวในระบบปลูกข้าวที่ใช้สารเคมีและอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร -TCI-1 (owner - ส.วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)
ฉบับที่ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 45(2)(พิเศษ):417-420(2557)

7.  การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร -TCI-1 (owner - ส.วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)
ฉบับที่ : ว. วิทย์. กษ. 45(2)(พิเศษ): 421-424 (2557)

บทความวิชาการ

1.  การควบคุมโรคพืชหลังเก็บเกี่ยวของลำไยและลิ้นจี่โดยชีววิธี
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร - TCI-1 (owner - สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ม.แม่โจ้)
ฉบับที่ : วารสารวิจัยและ ส่งเสริมวิชาการเกษตร 20(1): 23-33.

2.  นิเวศวิทยาประชากรของแมลงวันแตงBactrocera cucurbitae (Coquillett) (Diptera: Tephritidae) และศัตรูธรรมชาติใน ประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : รายงานการประชุมวิชาการประจำปี 2546. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชชีวินทรีย์แห่งชาติ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โรงแรมอมรินทร์ลากูน พิษณุโลก. 29-31 กรกฎาคม 2546. 6 หน้า.
ฉบับที่ : พิเศษ

3.  การสำรวจรวบรวมและการประเมินผลจุลินทรีย์สาเหตุโรคแมลงเพื่อการควบคุมโดยชีววิธี
สื่อสิ่งพิมพ์ : รายงานการประชุมวิชาการประจำปี 2547. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. โรงแรมโนโวเทลริมแพรีสอร์ท ระยอง. 22-25 มิถุนายน 2547. 9 หน้า.
ฉบับที่ : พิเศษ

4.  การใช้ประโยชน์จากศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมแมลงศัตรูส้มที่สำคัญทางเศรษฐกิจบนที่สูงดอยวาวี
สื่อสิ่งพิมพ์ : รายงานการประชุมวิชาการประจำปี 2548.ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว, กาญจนบุรี. 28-30 มิถุนายน 2548. 5หน้า.
ฉบับที่ : พิเศษ

5.  ชนิดและการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์สาเหตุโรคแมลงศัตรูพืชผักวงศ์กะหล่ำในตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร -TCI-1 (owner - ส.วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)
ฉบับที่ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 37 (6): 2549.

6.  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและศัตรูธรรมชาติ
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเพื่อการพัฒนาชนบท. ปีที่ 10 ฉบับที่ 36. กรกฏาคม-กันยายน 2553. หน้า 33-40.
ฉบับที่ : ปีที่ 10 ฉบับที่ 36

7.  เพลี้ยแป้งมะละกอ ชนิดพันธ์ต่างถิ่นที่รุกรานชนิดใหม่ในประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : BRT Magazine 29: กันยายน 2554. หน้า 16-17.
ฉบับที่ : BRT Magazine 29

8.  การเลิกใช้ Homoptera เป็นชื่อ order หรือ suborder
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารกีฎและสัตววิทยา-TCI
ฉบับที่ : วารสารกีฏและสัตววิทยา 30 (2): 55-59

9.  รหัสแถบดีเอ็นเอของแมลง: เครื่องมือใหม่ทางอนุกรมวิธาน
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสาแม่โจ้ปริทัศน์. กันยายน – ตุลาคม 2556. หน้า 41-44.
ฉบับที่ : พิเศษ

10.  ผลของความหลากหลายทางชนิดของศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูข้าวต่อผลผลิตในระบบการปลูกข้าวที่ใช้สารเคมีและอินทรีย์: กรณีศึกษาในพ้นที่ภาคเหนือ; จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและพะเยา
สื่อสิ่งพิมพ์ : ภาคโปสเตอร์นำเสนอในการประชุมวิชาการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที 21-23 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก. 1 หน้า
ฉบับที่ : พิเศษ

11.  รูปแบบนาข้าวที่ใช้สารเคมีและอินทรีย์ที่มีผลต่อความหลากหลายทางชนิดของแมลงศัตรูข้าว: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
สื่อสิ่งพิมพ์ : รายงานการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจเกษตร ครั้งที่ 3. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ฉบับที่ : พิเศษ

12.  Some natural enemies of insect pests in rice and vegetable agroecosystems in Northern Thailand
สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of ISSAAS (Supplement). 11(3): 19-30.
ฉบับที่ : Journal of ISSAAS (Supplement). 11(3): 19-30.

13.  Thailand’s country report on the status of invasive alien species (IAS) in the country. A paper presented at the Workshop on ASEAN Network on Invasive Species Information (ASEAN- NIS) and Training Course on Database Development
สื่อสิ่งพิมพ์ : Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI), Serdang, Selangor, Malaysia, 29 January - 2 February 2007. 17 pp
ฉบับที่ : Agricultural Research and Development Institute (MARDI) 29 January - 2 February 2007. 17 pp

14.  Biological control of Honolulu, rose, Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabberley (Lamiaceae), in Thailand
สื่อสิ่งพิมพ์ : pp.145-151. In: Development of New Bio-Agents for Alternative Farming Systems. 2007 Report. Academic Frontier Research Project (Phase II). Academic Frontier Research Center, Tokyo University of Agriculture. Tokyo, Japan.
ฉบับที่ : พิเศษ

15.  Simple technique for mass Propagation of Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin (Ascomycota: Hypocreales) for microbial control in Thailand
สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of ISSAAS. 13(3) (Supplement): 96-102.
ฉบับที่ : Journal of ISSAAS. 13(3) Supplement): 96-102.

16.  Spiders in paddy fields in Northern Thailand
สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of ISSAAS. 14(1): 60-66.
ฉบับที่ : Journal of ISSAAS. 14(1): 60-66.

17.  Host plants and natural enemies of papaya mealybug, Paracoccus marginatus (Hemiptera: Pseudococcididae), in Thailand
สื่อสิ่งพิมพ์ : Thai Journal of Agricultural Science - TCI. AGRIS, AgBiotech Net, สมศ.
ฉบับที่ : Thai Journal of Agricultural Science 44(3): 197-205.

18.  Bionomics of the apefly, Spalgis epius (Lepidoptera: Lycaenidae), predatory on the papaya mealybug, Paracoccus marginatus (Hemiptera: Pseudococcidae), in Thailand
สื่อสิ่งพิมพ์ : Songklanakarin Journal of Science and Technology - Scopus, SciFinder
ฉบับที่ : Songklanakarin Journal of Science and Technology 34(1): 1-7

19.  Development and growth ratio of Predaceous coccinellid, Sasajiscymnus quinquepunctatus (Weise) on papaya mealybug, Paracoccus marginatus Williams & Granara de Willink
สื่อสิ่งพิมพ์ : Kasetsart Journal (Natural Science) - TCI-1 , Scopus , SciFinder (owner - ม.เกษตรศาสตร์)
ฉบับที่ : Kasetsart Journal (Natural Science) 46(3): 418-426

20.  Legal constraints on field trials of GM crops inThailand. A poster presented at International Conference on Modern Biotechnologies: Sustainable Innovation and Regulatory Needs
สื่อสิ่งพิมพ์ : Penang, Malaysia. 7-10 November 2012. Conference Proceedings. Gen?k - Center for Biodiversity, Tromso, Norway and TWN (Third World Network), Penang, Malaysia. p. 56.6.
ฉบับที่ : Penang, Malaysia. 7-10 November 2012.p. 56.6.

21.  Genetic exchange of Formulation and local strain of Rntomopathogenic fungi in agro-ecosystem
สื่อสิ่งพิมพ์ : A poster presented at The 5 th ICERD- International on Environmental ans Eural development, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand 18-19 January 2014. 1 p.
ฉบับที่ : A poster presented at The 5 th ICERD- International on Environmental ans Eural development, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand 18-19 January 2014. 1 p.

22.  Endogenous strains of Beauveria bassiana for pests Control in Safety cruciferous Vegetable
สื่อสิ่งพิมพ์ : A poster presented at The 5 th ICERD- International on Environmental ans Eural development, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand 18-19 January 2014. 1 p
ฉบับที่ : A poster presented at The 5 th ICERD- International on Environmental ans Eural development, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand 18-19 January 2014. 1 p

ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  โครงการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
ประเภท: กรรมการ/เลขานุการ ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัย

2.  โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักงานคณบดี)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

3.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

4.  การจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรแบบแขนงรายวิชา
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

5.  ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2563 (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
ประเภท:

6.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GAP Analysis : CUPT QMS
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

7.  กิจกรรมประชาพิจารณ์ทำรายงานประเมินตนเอง คณะผลิตกรรม
ประเภท:

8.  โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภท:

9.  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
ประเภท: บรรยายพิเศษ

10.  ส่งเสริมและสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท:

11.  ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

12.  กิจกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเพื่อการพัฒนาสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประเภท: อบรม

13.  โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

14.  ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

15.  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
ประเภท: อบรม

16.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร Go Eco U ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

17.  โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: อบรม

18.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance)"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

19.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรเชิงลึก” ครั้งที่ 2"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

20.  โครงการสัมมนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

21.  โครงการอบรมสัมมนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) เพื่อรองรับการประเมินหลักสูตร
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

22.  โครงการเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2558
ประเภท:

23.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สถาบัน"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

24.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร" รุ่นที่ 1
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

25.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา SAR Week KPI 1.5-1.6-4.1-2.1-3.1-5.1-5.2
ประเภท: การจัดการความรู้

26.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา SAR Week หมวดที่ 1-2
ประเภท: การจัดการความรู้

27.  อบรมเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

28.  โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ขบวนการภายในเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ประเภท: การจัดการความรู้

29.  โครงการสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
ประเภท: สัมมนา

30.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท:

31.  โครงการอภิปราย เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557
ประเภท: การจัดการความรู้

32.  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

33.  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ
ประเภท:

34.  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ
ประเภท:

35.  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ
ประเภท:

36.  โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2556
ประเภท:

37.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

38.  โครงการจัดทำแผนระยะ 15 ปี กิจกรรมครั้งที่ 5 อารักขาพืช
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

39.  โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา