นายรุ่งโรจน์ มณี
Mr. Roongrote Manee

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
Agricultural Research Officer
Email : roongrot@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
(พืชศาสตร์)
สถาบัน :สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
งานวิจัย
1.มจ.1-59-087.1 : การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปพริกแกงเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GMP ของชุมชนบ้านทอนอม อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
บทความวิชาการ
ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักงานคณบดี)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

2.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

3.  กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานของปี 2563 และการจัดทำแผนงบประมาณ 2564 ของงานบริการวิชาการและวิจัย
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

4.  เตรียมความพร้อมสู่สำนักงานสีเขียว
ประเภท: บรรยายพิเศษ

5.  กิจกรรม KM วิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเรื่อง "แนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชง และขั้นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชงเพื่อการวิจัย"
ประเภท: การจัดการความรู้

6.  ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2563 (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
ประเภท:

7.  กิจกรรมประชาพิจารณ์ทำรายงานประเมินตนเอง คณะผลิตกรรม
ประเภท:

8.  โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภท:

9.  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
ประเภท: บรรยายพิเศษ

10.  โครงการแฮกนาปลูกข้าว
ประเภท:

11.  ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

12.  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทย กิจกรรมถวายเทียน
ประเภท:

13.  ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

14.  โครงการอบรมการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของสายสนับสนุน
ประเภท: อบรม

15.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท:

16.  การตรวจติดตามภายใน (9001 internal audit)
ประเภท: อบรม

17.  มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของชาติ
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

18.  ข้อกำหนดระบบISO 9001:2008 และการควบคุมเอกสาร
ประเภท: อบรม

19.  โครงการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีจัดการความรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสมรรถนะของบุคลากร กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

20.  โครงการตรวจสารพิษตกค้างในเลือดของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: อบรม

21.  การให้บริการแบบจิตมุ่งบริการ (Service Mind) และการลดความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

22.  โครงการสัมมนาการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2550
ประเภท: สัมมนา

23.  อบรมหลักสูตร ISO 9001:2000 ในอุตสาหกรรมอาหาร
ประเภท: อบรม

24.  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รวมพลังเพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมลดใช้พลังงาน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

25.  การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

26.  การประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ
ประเภท: ประชุม

27.  การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฎิบัติ
ประเภท: ประชุมสัมนา

28.  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

29.  การบันทึกข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ(การป้อนข้อมูลของหน่วยงาน กิจกรรม คำสั่ง ฯลฯ)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

30.  การบรรยายความรู้เกี่ยวกับระบบโสตทัศนูปกรณ์
ประเภท: บรรยายพิเศษ

31.  การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษพืชในเชิงอุตสาหกรรมสำรับชุใชน
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

32.  การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

33.  ไฮโดรโพริคส์ รูปแบบและสูตรอาหารที่เหมาะสมของประเทศไทย
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

34.  ปลูกจิตสำนึก สร้างวินัยและส่งเสริมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
ประเภท: อบรม

35.  ยุทธศาสตร์การทำเกษตรอินทรีย์
ประเภท: สัมมนา

36.  เทคนิคการจัดสวนและตกแต่งสถานที่
ประเภท: อบรม

37.  การเตรียมตัวเพื่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา