ว่าที่ ร.ต. คนึง เมฆสุวรรณ
Acting Sub Lt. Kanuang Meksuwan

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
Technician
Email : kanuang@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาปวส.
วุฒิการศึกษา :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ช่างไฟฟ้ากำลัง)
สถาบัน :วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
งานวิจัย
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
บทความวิชาการ
ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  อบรม "การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า"
ประเภท: อบรม

2.  โครงการสื่อสารองค์กรผู้บริหารพบบุคลากร
ประเภท: อบรม

3.  โครงการให้ความรู้การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา และการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น
ประเภท: อื่นๆ

4.  โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (บุคลากรประเภทสนับสนุน) เรื่อง "การทำงานวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางานประจำ"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

5.  สัมมนา เรื่อง การใช้พลังงานทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเภท: สัมมนา

6.  โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) หัวข้อ "การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน"
ประเภท: อบรม

7.  อบรมความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมออนไลน์
ประเภท: อบรม

8.  โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) หัวข้อ "การพัฒนาผลงานจากงานประจำเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น(บุคลากรประเภทสนับสนุน)"
ประเภท: อบรม

9.  โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักงานคณบดี)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

10.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

11.  เตรียมความพร้อมสู่สำนักงานสีเขียว
ประเภท: บรรยายพิเศษ

12.  โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภท:

13.  กิจกรรม MJU Car Free Day 2019 พ.ศ.2562
ประเภท: อื่นๆ

14.  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
ประเภท: บรรยายพิเศษ

15.  โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมคณะผลิตกรรมการเกษตร สู่ Go Eco U.
ประเภท:

16.  ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

17.  โครงการ “สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ Solar Rooftop”
ประเภท: การจัดการความรู้

18.  โครงการเตรียมความพร้อม สนอ. สู่การเป็น Green office กิจกรรม "การจัดทำแผนระงับเหตุฉุกเฉินและซ้อมแผนฉุกเฉิน"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

19.  โครงการให้ความรู้ในการบริหารจัดการระบบปรับอากาศ
ประเภท:

20.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาเครือข่ายปฏิบัติงาน
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

21.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

22.  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครตำรวจบ้าน (สตบ.)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

23.  โครงการจัดทำแผนระยะ 15 ปี กิจกรรมครั้งที่ 1 หลักสูตรพืชไร่และพลังงานทดแทน
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

24.  โครงการจัดทำแผนระยะ 15 ปี กิจกรรมครั้งที่ 2 หลักสูตรพืชสวน
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

25.  โครงการจัดทำแผนระยะ 15 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร กิจกรรม ครั้งที่ 6 กลุ่มสำนักงานเลขานุการและสำนักงานกิจการพิเศษ
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

26.  โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 การให้ความรู้และอบรมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 4
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

27.  โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 การให้ความรู้และอบรมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 5
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

28.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของกองอาคารและสถานที่ (เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร) งานรักษาความปลอดภัย
ประเภท: การจัดการความรู้

29.  โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 การให้ความรู้และอบรมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 1
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

30.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองอาคารและสถานที่
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

31.  ปรุชุมบุคลากรสายช่างและวิศวกรรมที่รับผิดชอบดูแล ระบบสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

32.  โครงการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีจัดการความรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสมรรถนะของบุคลากร กลุ่มงานอาคารสถานที่และสวัสดิการ
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

33.  งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่าของคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท: ประชุม

34.  โครงการKM คณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

35.  โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: สัมมนา

36.  งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างสดใสให้บุคลากรเก่า
ประเภท: ประชุม

37.  เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่า
ประเภท: ประชุม

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา