ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ
Acting Sub Lt. Kanuang Meksuwan

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
Technician
Email : kanuang@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาปวส.
วุฒิการศึกษา :ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ช่างไฟฟ้ากำลัง)
สถาบัน :วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
งานวิจัย
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
บทความวิชาการ
ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) หัวข้อ "การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน"
ประเภท: อบรม

2.  อบรมความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมออนไลน์
ประเภท: อบรม

3.  โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) หัวข้อ "การพัฒนาผลงานจากงานประจำเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น(บุคลากรประเภทสนับสนุน)"
ประเภท: อบรม

4.  โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักงานคณบดี)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

5.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

6.  เตรียมความพร้อมสู่สำนักงานสีเขียว
ประเภท: บรรยายพิเศษ

7.  โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภท:

8.  กิจกรรม MJU Car Free Day 2019 พ.ศ.2562
ประเภท: อื่นๆ

9.  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
ประเภท: บรรยายพิเศษ

10.  โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมคณะผลิตกรรมการเกษตร สู่ Go Eco U.
ประเภท:

11.  ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

12.  โครงการ “สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ Solar Rooftop”
ประเภท: การจัดการความรู้

13.  โครงการเตรียมความพร้อม สนอ. สู่การเป็น Green office กิจกรรม "การจัดทำแผนระงับเหตุฉุกเฉินและซ้อมแผนฉุกเฉิน"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

14.  โครงการให้ความรู้ในการบริหารจัดการระบบปรับอากาศ
ประเภท:

15.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาเครือข่ายปฏิบัติงาน
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

16.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

17.  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครตำรวจบ้าน (สตบ.)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

18.  โครงการจัดทำแผนระยะ 15 ปี กิจกรรมครั้งที่ 1 หลักสูตรพืชไร่และพลังงานทดแทน
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

19.  โครงการจัดทำแผนระยะ 15 ปี กิจกรรมครั้งที่ 2 หลักสูตรพืชสวน
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

20.  โครงการจัดทำแผนระยะ 15 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร กิจกรรม ครั้งที่ 6 กลุ่มสำนักงานเลขานุการและสำนักงานกิจการพิเศษ
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

21.  โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 การให้ความรู้และอบรมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 4
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

22.  โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 การให้ความรู้และอบรมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 5
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

23.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของกองอาคารและสถานที่ (เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร) งานรักษาความปลอดภัย
ประเภท: การจัดการความรู้

24.  โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 การให้ความรู้และอบรมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 1
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

25.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองอาคารและสถานที่
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

26.  ปรุชุมบุคลากรสายช่างและวิศวกรรมที่รับผิดชอบดูแล ระบบสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

27.  โครงการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีจัดการความรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสมรรถนะของบุคลากร กลุ่มงานอาคารสถานที่และสวัสดิการ
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

28.  งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่าของคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท: ประชุม

29.  โครงการKM คณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

30.  โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: สัมมนา

31.  งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างสดใสให้บุคลากรเก่า
ประเภท: ประชุม

32.  เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่า
ประเภท: ประชุม

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา