น.ส.นุจรีย์ พรมโสภา
Miss Nutcharee Phromsopha

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
Email : nutcharee@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
งานวิจัย
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
บทความวิชาการ
ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

2.  โครงการสื่อสารองค์กรผู้บริหารพบบุคลากร
ประเภท: อบรม

3.  การปรับสภาพภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี ครั้งที่ 2
ประเภท: อบรม

4.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบุคลากร
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

5.  โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (บุคลากรประเภทสนับสนุน) เรื่อง "การทำงานวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางานประจำ"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

6.  SAS-65 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต: สร้างความรู้ความเข้าใจ "เมื่อชีวิตใกล้ชิด Covid-19"
ประเภท:

7.  โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "WEE Talk #2 (2021)"
ประเภท: อบรม

8.  อบรมความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมออนไลน์
ประเภท: อบรม

9.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

10.  การจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรแบบแขนงรายวิชา
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

11.  กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานของปี 2563 และการจัดทำแผนงบประมาณ 2564 ของงานบริการวิชาการและวิจัย
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

12.  ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2563 (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
ประเภท:

13.  กิจกรรมประชาพิจารณ์ทำรายงานประเมินตนเอง คณะผลิตกรรม
ประเภท:

14.  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
ประเภท: บรรยายพิเศษ

15.  ส่งเสริมและสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท:

16.  โครงการแฮกนาปลูกข้าว
ประเภท:

17.  กิจกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเพื่อการพัฒนาสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประเภท: อบรม

18.  โครงการเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งสูงขึ้น
ประเภท: อบรม

19.  ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

20.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท:

21.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

22.  การใช้เครื่อง FT-NIR
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

23.  โครงการจัดทำแผนระยะ 15 ปี กิจกรรมครั้งที่ 3 กลุ่มหลักสูตรทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม กลุ่มบัณฑิตศึกษา
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

24.  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนันบสนุนด้วยกระบวนการ KM
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

25.  โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

26.  โครงการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีจัดการความรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสมรรถนะของบุคลากร กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

27.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu,boron จำนวน 4 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

28.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 4 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

29.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 7 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

30.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Ce,Boron จำนวน 3 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

31.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu,Boron จำนวน 3 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

32.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 5 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

33.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า Ph,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu,จำนวน 6 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

34.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu,Boron จำนวน 4 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

35.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 6 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

36.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า Ph,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu,Boron จำนวน 8 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

37.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า Ph,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu,Boron จำนวน 8 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

38.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu,Boron จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

39.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 6 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

40.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและพืชเพื่อหาค่า Ph,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu,Boron พืชจำนวน 21 ตัวอย่าง ดินจำนวน 4 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

41.  โครงการค่ายพลังชีวิต จิตแจ่มใส ร่างกายสมบูรณ์
ประเภท: อบรม

42.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เพื่อหาค่า pH%,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu,จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

43.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า pH%,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

44.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินตะกอนเพื่อหาค่า N,P,K,Texture,pH จำนวน 11 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

45.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เพื่อหาค่า pH,% OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

46.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและน้ำลำไยหมักเพื่อหาค่า P,K จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

47.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า K,Ca,Mg จำนวน 147 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

48.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมักเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu,จำนวน 3 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

49.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu,จำนวน 12 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

50.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อหาค่า Ph,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu,จำนวน 3 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

51.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า K,Ca,Mg, จำนวน 100 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

52.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu,boron จำนวน 17 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

53.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 5 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

54.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 5 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

55.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 3 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

56.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,OM,EC จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

57.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืชเพื่อหาค่า Total-Ca จำนวน 5 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

58.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

59.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 5 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

60.  ให้ความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ของภาควิชาทรัพยากรดินฯ แก่นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เชิงบูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

61.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมักเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 3 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

62.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยหมักเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 4 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

63.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 1 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

64.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,OM,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

65.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

66.  บริการอ่านตัวอย่างด้วยเครื่อง AA เพื่อหาธาตุ K,Ca,Mg,Mn,Fe,Cu
ประเภท: ประชุมสัมนา

67.  บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อหาค่า pH,EC,N,P,K,Ca,Mg,Zn,Mn,Fe,Cu, จำนวน 2 ตัวอย่าง
ประเภท: ประชุมสัมนา

68.  งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่าของคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท: ประชุม

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา