อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์
Mr. Chackapong Chaiwong

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง : อาจารย์
Instructor
Email : chackapong@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา :วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่