อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์
Mr. Chackapong Chaiwong

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร :
Email : chackapong@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา :วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานวิจัย
1.IRTC-64-007 : โครงการแนวทางการลดความเสี่ยงจากความเสียหายในการผลิตสลัดที่ด้วยปลูกระบบ Hydroponic ในฤดูร้อนโดยใช้เทคโนโลยีนาโนบับเบิล
2.RPF-64-004 : ชุดโครงการวิจัยพัฒนาระบบจัดเก็บ วิเคราะห์ และเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) ของมูลนิธโครงการหลวง โครงการย่อยที่ 3 การจัดการฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรเชิงพื้นที่โครงการหลวง
3.อวน.-ปริ๊นเซส ฟูดส์ - 62- 007 : การใช้นวัตกรรมการตรวจการปนเปื้อนของจุลินทรีย์และสารเคมีในน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมแบบรวดเร็วเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร
4.สบอ.16-61-001 : ศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
5.มจ.1-58-061 : การประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและข้อมูภาคสนามเพื่อประเมินสภาวะการขาดน้ำของลำไย
6.EECO-56-002 : การวิจัยการใช้ FGD ยิบซัมในการเกษตร
7.ชัยพัฒนา-56-001 : ศึกษาจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรในป่าส่วนพระองค์วังรี จังหวัดนครนายก
8.มจ.1-55-015 : การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่สามารถละลายฟอสเฟตได้ภายใต้การผลิตลำไยอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
9.มจ.1-54-026 : การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูล เครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย

1.  การจำแนกความเหมาะสมของที่ดินเพื่อนำยิปซัมสังเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
ฉบับที่ : ปีที่ 34 ฉบับที่3 (vol34 no3) 13-23 กันยายน -ธันวา

2.  Effect of organic fertiliser residues from rice production on nitrogen fixation of soya (Glycine max L. Merrill), Chiang Mai60 variety
สื่อสิ่งพิมพ์ : Maejo International Journal of Science and Technology - Scimago Q2 , ISI, SCOPUS
ฉบับที่ : Maejo Int. J. Sci. Technol. 2013, 7(03), 377-384

3.  ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานสำหรับเกษตรกรบนพื้นที่สูง กรณีศึกษา : ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : งานประชุมวิชาการประงมงครั้งที่ 9โรงแรมโลตัสปางสวนแ

4.  ลักษณะและศักยภาพทางการเกษตรของดินที่ดอนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่ง

บทความวิชาการ
ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 วันที่ 27-29 เมษายน 2565
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

2.  การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สำนักงานสีเขียว Green Office
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

3.  โครงการ AUN-QA Overview
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

4.  โครงการเทคนิคการตรวจสอบและคัดเลือกวารสารเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ
ประเภท: อบรม

5.  โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

6.  โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
ประเภท:

7.  โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 20 เมษายน 2564
ประเภท: อบรม

8.  โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program 2021)
ประเภท: ประชุมสัมนา

9.  โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักงานคณบดี)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

10.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

11.  การจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรแบบแขนงรายวิชา
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

12.  กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานของปี 2563 และการจัดทำแผนงบประมาณ 2564 ของงานบริการวิชาการและวิจัย
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

13.  โครงการอบรมผู้ประเมิน CUPT-QMS มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

14.  ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2563 (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
ประเภท:

15.  โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) (ครั้งที่ 3)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

16.  โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) (ครั้งที่ 2)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

17.  กิจกรรมประชาพิจารณ์ทำรายงานประเมินตนเอง คณะผลิตกรรม
ประเภท:

18.  กิจกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเพื่อการพัฒนาสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประเภท: อบรม

19.  โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน ด้วยเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guideline (Institute Level)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

20.  ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

21.  โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace)
ประเภท:

22.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตร ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ มุ่งผลลัพธ์” (Outcome Based Education, OBE) ณ แม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่
ประเภท:

23.  อบรมเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

24.  โครงการพัฒนานักวิจัย (ฝึกอบรมเรื่องการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ)
ประเภท: อบรม

25.  โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2556
ประเภท:

26.  โครงการจัดทำแผนระยะ 15 ปี กิจกรรมครั้งที่ 3 กลุ่มหลักสูตรทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม กลุ่มบัณฑิตศึกษา
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

27.  การผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษา FM 95.50 MHz เรื่อง สรรหามาฝาก (เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยและประชาสัมพันธ์งาน 35 ปี ) ผู้ดำเนินรายการนางสาวพวงพยอม เสนาวารี นักวิชาการรับเชิญ นายจักรพงษ์ ไชยวงศ์ และผศ.ขยัน สุวรรณ ควบคุมการผลิตรายการนายนพกิจ แผ่พร
ประเภท: บรรยายพิเศษ

28.  เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายเรื่อง "คุณสมบัติของดินในพื้นที่เกษตรยืนต้นและป่าธรรมชาติบนพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยในจ.แม่ฮ่องสอน ในการประชุมวิชาการ งานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2551
ประเภท: ประชุมวิชาการ

29.  นำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายเรื่อง "คุณสมบัติทางเคมีบางประการของดินและแนวทางการจัดการในพื้นที่ไม้ผลบนพื้นที่ลาดชันของลุ่มแม่น้ำแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ "
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

30.  เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย เรื่อง "คุณสมบัติทางเคมีบางประการของดินและแนวทางการจัดการในพื้นที่ไม้ผลบนพื้นที่ลาดชันของลุ่มแม่น้ำแม่ริม จ.เชียงใหม่
ประเภท: ประชุมวิชาการ

31.  เข้าร่วมประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th National Horticultural Congress 2009)
ประเภท: ประชุมวิชาการ

32.  ประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 1
ประเภท: ประชุมวิชาการ

33.  ประชุมอุดมศึกษาเกษตรไทยในอนาคต
ประเภท: ประชุมสัมนา

34.  เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น ในแก่กลุ่มเกษตรกรเทศบาลตำบลเมืองแกนพัฒนา กลุ่มเกษตรกร 60 คน
ประเภท: ศึกษาดูงาน

35.  งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่าของคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท: ประชุม

36.  ประชุมวิชาการในงานประชุมทางวิชาการประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: ประชุมวิชาการ

37.  เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ "สัณฐานวิทยาของดินที่เกิดจากตะกอนน้ำพาอายุมากในพื้นที่อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ประเภท: ประชุมวิชาการ

38.  ประชุมทางวิชาการประจำปี 2551
ประเภท: ประชุมวิชาการ

39.  โครงการKM คณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

40.  เป็นวิทยากรบรรยายในการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในระบบนิเวศป่าชนิดต่าง ๆ ของภาคเหนือ ผู้เข้าอบรม 50 คน
ประเภท: ศึกษาดูงาน

41.  โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: สัมมนา

42.  เข้าร่วมประชุมวิชาการในงานวันเกษตรแห่งชาติ 2551 คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภท: ประชุมวิชาการ

43.  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านลำไยและกล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้"
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

44.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรีโมตเซนซิ่ง (Web Mapping)
ประเภท: อบรม

45.  ให้บริการออกพื้นที่สำรวจดินร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย กับศูนย์พัฒนาทรัพยากรภาคเหนือ มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

46.  เสวนารวมพลคนลำไย ครั้งที่ 2
ประเภท: การเสวนา

47.  งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างสดใสให้บุคลากรเก่า
ประเภท: ประชุม

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา