นายบุญตัน สุเทพ
Mr. Boontan Suthep

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
Agricultural Research Officer
Email : boontan@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา :วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีการเกษตร)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
งานวิจัย
1.มจ.2-64-070 : การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์กล้วยไม้นกคุ้มไฟในสภาพปลอดเชื้อ
2.สวทช.62-001 : ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ วิจัยและใช้ประโยชน์
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
บทความวิชาการ
ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

2.  กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานของปี 2563 และการจัดทำแผนงบประมาณ 2564 ของงานบริการวิชาการและวิจัย
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

3.  เตรียมความพร้อมสู่สำนักงานสีเขียว
ประเภท: บรรยายพิเศษ

4.  กิจกรรมประชาพิจารณ์ทำรายงานประเมินตนเอง คณะผลิตกรรม
ประเภท:

5.  โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภท:

6.  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
ประเภท: บรรยายพิเศษ

7.  โครงการแฮกนาปลูกข้าว
ประเภท:

8.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการทําวิจัยสถาบัน
ประเภท:

9.  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทย กิจกรรมถวายเทียน
ประเภท:

10.  ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

11.  โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) กิจกรรม ด้านความปลอดภัย (ซ้อมแผนอัคคีภัย/แผ่นดินไหว) พ.ศ.2561
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

12.  โครงการสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) กิจกรรมสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ก๊าซเรือนกระจก การดำเนินการ 3R และการพัฒนาการดำเนินการสำนักงานสีเขียว พ.ศ.2561
ประเภท: สัมมนา

13.  รับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงินสะสมของพนักงาน
ประเภท: ประชุม

14.  ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภท: ประชุมสัมนา

15.  โครงการเตรียมความพร้อม สนอ. สู่การเป็น Green office กิจกรรม "การจัดทำแผนระงับเหตุฉุกเฉินและซ้อมแผนฉุกเฉิน"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

16.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
ประเภท:

17.  โครงการอบรมการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของสายสนับสนุน
ประเภท: อบรม

18.  โครงการพัฒนาสำนักงานอธิการบดีสู่ Green Office
ประเภท:

19.  โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้านครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: การจัดการความรู้

20.  โครงการแรกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาคารและสถานที่ (ผู้ดูแลอาคาร) งานซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่
ประเภท: การจัดการความรู้

21.  ปรุชุมบุคลากรสายช่างและวิศวกรรมที่รับผิดชอบดูแล ระบบสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

22.  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานขับรถยนต์และผู้ควบคุมการใช้ยานพาหนะของหน่วยงานต่าง ๆ เรื่อง "ความเชื่อมั่นในการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 5 พลัส"
ประเภท: อบรม

23.  โครงการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีจัดการความรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสมรรถนะของบุคลากร กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

24.  บริการจำหน่ายต้นกล้วยไม้
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

25.  บริการสถานที่จัดฝึกอบรม
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

26.  บริการจำหน่ายต้นกล้วยไม้ในวันงานรับปริญญา
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

27.  บริการสถานที่จัดประชุม
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

28.  บริการสถานที่จัดฝึกอบรม
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

29.  บริการจัดสถานที่ฝึกอบรม "โครงการทิศทางและการเขียนงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพฯ"
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

30.  บริการสถานที่จัดประชุม
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

31.  บริการจัดฝึกอบรม
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

32.  บริการห้องอาหาร
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

33.  บริการสถานที่จัดฝึกอบรม
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

34.  บริการจำหน่ายต้นกล้วยไม้
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

35.  บริการจำหน่ายต้นกล้วยไม้
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

36.  บริการจำหน่ายต้นกล้วยไม้
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

37.  โครงการสัมมนาการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2550
ประเภท: สัมมนา

38.  บริการจำหน่ายต้นกล้วยไม้
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

39.  บริการสถานที่จัดฝึกอบรม
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

40.  โครงการจัดอบรม เรื่อง "การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind)"
ประเภท: บรรยายพิเศษ

41.  ประชุมใหญ่วิสามัญปประจำปี 2550 ของสมาชิกสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: ประชุม

42.  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รวมพลังเพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมลดใช้พลังงาน
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

43.  บริการจัดฝึกอบรม "เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด"
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

44.  โครงการสัมมนาชี้แจงทำความเข้าใจตัวชี้วัดและเกณฑ์ 7มาตรฐาน เพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพรอบสอง
ประเภท: สัมมนา

45.  การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สุนทรียสนทนา : กระบวนการสนทนาเพื่อเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า"
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา