น.ส.เบ็ญจา บำรุงเมือง
Miss Benja Bumrungmuang

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
Agricultural Research Officer
Email : benja@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา :วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานวิจัย
1.มจ.2-64-071 : ผลของคลอรีนไดออกไซด์ต่อการทำให้ปลอดเชื้อในการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เอื้องช้างน้าว
2.มจ.2-63-096 : ผลของสูตรอาหารอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้ไทยสกุลหวายในสภาพปลอดเชื้อ
3.สวทช.62-001 : ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ วิจัยและใช้ประโยชน์
4.มจ.2-53-074 : เรื่องการศึกษาการอยู่รอดและการเจริญของกล้วยไม้ดินใบหมากสีม่วงและเอื้องพร้าว ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันของป่าชุมชนหมู่บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
บทความวิชาการ
ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  โครงการขจัดความเครียด สร้างเสริมความสุขในชีวิตประจำวัน และการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
ประเภท: อบรม

2.  โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักงานคณบดี)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

3.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

4.  ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2563 (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
ประเภท:

5.  โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภท:

6.  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
ประเภท: บรรยายพิเศษ

7.  โครงการแฮกนาปลูกข้าว
ประเภท:

8.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการทําวิจัยสถาบัน
ประเภท:

9.  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทย กิจกรรมถวายเทียน
ประเภท:

10.  โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมคณะผลิตกรรมการเกษตร สู่ Go Eco U.
ประเภท:

11.  ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

12.  รับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงินสะสมของพนักงาน
ประเภท: ประชุม

13.  โครงการอบรมการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของสายสนับสนุน
ประเภท: อบรม

14.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท:

15.  โครงการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเรียนรู้และการทำงาน Microsoft Office365 รุ่นที่ 3 Section 1
ประเภท: อบรม

16.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

17.  โครงการจัดทำแผนระยะ 15 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร กิจกรรม ครั้งที่ 6 กลุ่มสำนักงานเลขานุการและสำนักงานกิจการพิเศษ
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

18.  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนันบสนุนด้วยกระบวนการ KM
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

19.  โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2555
ประเภท: ประชุมสัมนา

20.  โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

21.  โครงการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีจัดการความรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสมรรถนะของบุคลากร กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

22.  การจัดทำระบบฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access
ประเภท: อบรม

23.  โครงการฝึกอบรม เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
ประเภท: อบรม

24.  งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่าของคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท: ประชุม

25.  ประชุมทางวิชาการประจำปี 2551
ประเภท: ประชุมวิชาการ

26.  โครงการพัฒนาบุคลากรในต่างประเทศคณะผลิตกรรมการเกษตร รุ่นที่ 2
ประเภท: ศึกษาดูงาน

27.  โครงการพัฒนาบุคลากรในประเทศคณะผลิตกรรมการเกษตร เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่าวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2551
ประเภท: ศึกษาดูงาน

28.  การให้บริการแบบจิตมุ่งบริการ (Service Mind) และการลดความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

29.  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร (เรียนวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 16.30-18.00น.
ประเภท: อบรม

30.  การเริ่มต้นการเขียนแผนธุรกิจสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

31.  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ประเภท: ศึกษาดูงาน

32.  เป็นวิทยากรบรรยายฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้จากเนื้อเยื่อและการขยายพันธุ์กล้วยไม้หายาก ให้แก่นักเรียนระดับชั้นม. 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม เวลา 12.45 - 15.15 ( 30 นาที)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

33.  เป็นวิทยากรบรรยายฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้จากเนื้อเยื่อและการขยายพันธุ์กล้วยไม้หายาก ให้แก่นักเรียนระดับชั้นม. 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม เวลา 12.45 - 15.15 ( 30 นาที)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

34.  เป็นวิทยากรบรรยายฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้จากเนื้อเยื่อและการขยายพันธุ์กล้วยไม้หายาก ให้แก่นักเรียนระดับชั้นม. 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม เวลา 12.45 - 15.15 ( 30 นาที)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

35.  เป็นวิทยากรบรรยายฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้จากเนื้อเยื่อและการขยายพันธุ์กล้วยไม้หายาก ให้แก่นักเรียนระดับชั้นม. 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม เวลา 12.45 - 15.15 ( 30 นาที)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

36.  เป็นวิทยากรบรรยายฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้จากเนื้อเยื่อและการขยายพันธุ์กล้วยไม้หายาก ให้แก่นักเรียนระดับชั้นม. 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม เวลา 12.45 - 15.15 ( 30 นาที)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

37.  เป็นวิทยากรบรรยายฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้จากเนื้อเยื่อและการขยายพันธุ์กล้วยไม้หายาก ให้แก่นักเรียนระดับชั้นม. 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม เวลา 12.45 - 15.15 ( 30 นาที)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

38.  เป็นวิทยากรบรรยายฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้จากเนื้อเยื่อและการขยายพันธุ์กล้วยไม้หายาก ให้แก่นักเรียนระดับชั้นม. 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม เวลา 12.45 - 15.15 ( 30 นาที)
ประเภท: ศึกษาดูงาน

39.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่า
ประเภท: สัมมนา

40.  โครงการสัมมนาชี้แจงทำความเข้าใจตัวชี้วัดและเกณฑ์ 7มาตรฐาน เพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพรอบสอง
ประเภท: สัมมนา

41.  งานประเพณีต้อนรับบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่า
ประเภท: สัมมนา

42.  เป็นวิทยากรบรรยายและศึกษาดูงานฐานกล้วยไม้ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชั้น ป.5/8-5/9 เวลา 12.30-13.20 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

43.  เป็นวิทยากรบรรยายและศึกษาดูงานฐานกล้วยไม้ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชั้น ป.5/7-5/8 เวลา 10.40-11.30 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

44.  เป็นวิทยากรบรรยายและศึกษาดูงานฐานกล้วยไม้ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชั้น ป.5/5-5/6 เวลา 9.50-10.40น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

45.  เป็นวิทยากรบรรยายและศึกษาดูงานฐานกล้วยไม้ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชั้น ป.5/1-5/2 เวลา 13.20-14.10 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

46.  เป็นวิทยากรบรรยายและศึกษาดูงานฐานกล้วยไม้ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชั้น ป.5/2-5/3 เวลา 14.20-15.00 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

47.  เป็นวิทยากรบรรยายและศึกษาดูงานฐานกล้วยไม้ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชั้น ป.5/4-5/5 เวลา 9.00-9.50 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

48.  เป็นวิทยากรบรรยายและศึกษาดูงาน ฝ่ายเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลกล้วยไม้ ให้แก่นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่น 5 วิทยาลัยพาณิชศษตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เวลา 10.00-12.30น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

49.  เป็นวิทยากรบรรยายและศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้กล้วยไม้ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเรยีนา เชลี วิทยาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มที่ 1 จำนวน 105 คน เวลา15.00-15.30 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

50.  เป็นวิทยากรบรรยายและศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้กล้วยไม้ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเรยีนา เชลี วิทยาลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มที่ 2 จำนวน 106 คน เวลา13.30-14.00 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

51.  เป็นวิทยากรบรรยายและดูงานกล้วยไม้ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จำนวน 55 คน เวลา 14.00 - 16.00 น
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

52.  เป็นวิทยากรบรรยายและดูงานกล้วยไม้ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จำนวน 65 คน เวลา 14.00 - 16.00 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

53.  เป็นวิทยากรบรรยายและดูงาน กล้วยไม้ไทย ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี จำนวน 50 คน เวลา 11.00-12.00 น.
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

54.  โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การพัฒนาการบริหารและประชาสัมพัน์คณะผลิตกรรมการเกษตร ณ.จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเภท: ศึกษาดูงาน

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา