น.ส.วัชราภรณ์ สุขขี
Miss Watcharaporn Sukkhee

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
Scientist
Email : watcharaporn_s@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา :วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานวิจัย
1.อพ.สธ.-64-009 : การเพิ่มจำนวนชุดโครโมโซมของกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟในสภาพปลอดเชื้อ
2.มจ.2-64-070 : การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์กล้วยไม้นกคุ้มไฟในสภาพปลอดเชื้อ
3.มจ.2-63-095 : ศึกษาระบบการผลิตต้นกล้ารัสคัส ( Ruscus hypophyllum ) เพื่อการค้าโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
4.สวก.-63-009 : โครงการขยายผลการพัฒนาแปลงต้นแบบในการผลิตเสาวรสเพื่อการค้า
5.สวทช.62-001 : ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ วิจัยและใช้ประโยชน์
6.สวก.-62-004 : การพัฒนาแปลงต้นแบบในการผลิตเสาวรสในระบบอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการค้า
7.มจ.1-54-045 : ผลผลิตระหว่างหัวพันธุ์ที่แตกต่างกันของไพล
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
บทความวิชาการ
ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  เตรียมความพร้อมสู่สำนักงานสีเขียว
ประเภท: บรรยายพิเศษ

2.  กิจกรรม KM วิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเรื่อง "แนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชง และขั้นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชงเพื่อการวิจัย"
ประเภท: การจัดการความรู้

3.  กิจกรรมประชาพิจารณ์ทำรายงานประเมินตนเอง คณะผลิตกรรม
ประเภท:

4.  โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภท:

5.  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
ประเภท: บรรยายพิเศษ

6.  โครงการแฮกนาปลูกข้าว
ประเภท:

7.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการทําวิจัยสถาบัน
ประเภท:

8.  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทย กิจกรรมถวายเทียน
ประเภท:

9.  โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแผนปรับปรุงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

10.  ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

11.  รับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงินสะสมของพนักงาน
ประเภท: ประชุม

12.  ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสิทธิประโยชน์ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภท: ประชุมสัมนา

13.  โครงการอบรมการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของสายสนับสนุน
ประเภท: อบรม

14.  โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2555
ประเภท: ประชุมสัมนา

15.  โครงการ วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย
ประเภท:

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา